Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Việt Hạnh
Ngày gửi: 22h:27' 25-03-2011
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 843
Số lượt thích: 0 người
Xin chào quý thầy cô và các em học sinh 11b6.
Thầy giáo : Nguyễn Việt Hạnh
Tổ : Sử - Địa - GDCD
Trường THPT Hùng An- Bắc Quang - Hà giang
Tiết 27 : Bài 13 (3 tiết )
Chính sách giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ và văn hoá
Bác Hồ đã nói " Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu " . Thật vậy , muốn đưa dân tộc ta sánh vai với các nước thì phải nâng cao sự hiểu biết của mọi người , phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật .Đó chỉ có thể là sự nghiệp của giáo dục- đào tạo . Một sự nghiệp quan trọng nhằm phát triển nhân tố con người với tư cách là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước.
1. Chính sách giáo dục và đào tạo.
a. Khái niệm giáo dục và đào tạo :
Em hiểu thế nào là giáo dục ? Thế nào là đào tạo ?
Giáo dục và đào tạo là hoạt động có tổ chức, có mục đích của xã hội, nhằm bồi dưỡng và phát triển các phẩm chất và năng lực của con người
+ Giáo dục : Chỉ sự bồi dưỡng, phát triển con người toàn diện ở bậc mẫu giáo đến phổ thông. Đào tạo : Chỉ sự bồi dưỡng, chuẩn nghề trong các trường chuyên nghiệp và trường nghề.
* Vị trí của giáo dục đào tạo .
Là quốc sách hàng đầu vì :
- Xây dựng chủ nghĩa xã hội con người được đặt ở vị trí trung tâm, là mục tiêu và động lực của sự phát triển .
- Góp phần đào tạo, bồi dưỡng con người.
- Học vấn của nhân dân được nâng cao từ đó nắm bắt và sử dụng được khoa học kĩ thuật
Tại sao Đảng và nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu?
b. Vị trí và nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
*.Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
Nâng cao dân trí
Đào tạo nhân lực
Bồi dưỡng nhân tài
Nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo là gì ?
- N©ng cao d©n trÝ : V× d©n trÝ thÊp lµ tôt hËu vµ kh«ng thÓ héi nhËp víi v¨n minh nh©n lo¹i v× vËy cÇn ph¶i n©ng cao d©n trÝ.
Đào tạo nhân lực :
+ Tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề
+Tạo ra đội ngũ chuyên gia.
+ Tạo ra đội ngũ nhà quản lí.
Tại sao phải nâng cao dân trí ?
Tại sao phải đào tạo nhân lực ?
Tại sao phải bồi dưỡng nhân tài ?
Bồi dưỡng nhân tài:
Vì : Đào tạo bồi dưỡng nhân tài thì mới có khả năng thu hẹp khoảng cách với các nước văn minh.
d. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
- Mở rộng quy mô giáo dục
- Ưu tiên cho đầu tư giáo dục
- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
- Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục
- Tăng cường hợp tác quốc tế
Thảo luận nhóm
( 6 nhãm thêi gian 5 phót )
Nhóm 1. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thì
chúng ta cần phải làm gì? Cho ví dụ.
Nhóm 2. Tại sao chúng ta cần mở rộng quy mô
giáo dục ? Cho ví dụ.
Nhóm 3. Nhà nước ưu tiên cho giáo dục bằng những
hình thức nào ? Liên hệ địa phương em .
Nhóm4. Việc thực hiện công bằng xã hội
trong giáo dục nhằm mục đích gì?
Nhóm 5. Em hiểu thế nào là xã hội hoá giáo dục? ở địa
phương đã làm được điều đó chưa?
Nhóm 6. Việc tăng cường hợp tác với quốc tế đem lại những
Mặt tích cực nào? Cho ví dụ minh hoạ.
1
2
3
4
5
+ Nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục và đầo tạo.
Thực hiện một cách toàn diện :
- Đổi mới nội dung, phương pháp
- Cơ cấu tổ chứ ,cơ chế quản lí
- Có chính sách đúng đắn trong việc phát triển , đào tạo ,bồi dưỡng ,sử dụng nhân tài.
Trao học bổng
Mở rộng quy mô giáo dục
Mẫu giáo
Trường tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Đại học
Trường học tạm
Trường học kiên cố
Đầu

Trang
Thiết
Bị
Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
Lớp học tình thương
Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
Ví dụ
TRƯỜNG TƯ THỤC
HỌC TẠI CHỨC, CHUYÊN TU
TRƯỜNG TRUNG CẤP ….
TRƯỜNG CÔNG LẬP
+ Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục
- Phát triển giáo dục là sự nghiệp của nhà nước và của toàn dân ,vì vậy cần đa dạng hoá các loại hình trường và các hình thức giáo dục ,xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học thường xuyên ,học suốt đời của người dân.
KÝ KẾT TRONG HỢP TÁC QUỐC TẾ vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o.
Tăng cường hợp tác quốc tế vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
- Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới phù hợp yêu cầu phát triển của nước ta, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới.
Cố gắng học tập tốt.
Trang bị cho mình kiến thức vững chắc.
Tay nghề kĩ năng lao động thành thạo .
Tham gia lao động trong bất kì thành phần kinh tế nào .
Có cuộc sống lành mạnh , tránh xa các tệ nạn xã hội.
e.Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo
DÂN TRÍ
NHÂN LỰC
NHÂN TÀI
SƠ ĐỒ THỂ HIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Củng cố :
Bài 1 :
Em hiểu như thế nào câu nói của Bác Hồ: " Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu"
Bài 2:
Điều băn khoăn lớn nhất của thế hệ trẻ là gì ? Điều đó ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh ?
Đáp án:
Một dân tộc dốt ,dân trí thấp ,kém hiểu biết => đất nước nghèo nàn, lạc hậu , kinh tế xã hội không phát triển kịp thời đại
Xin chân thành cảm ơn !
No_avatarf
thanks
 
Gửi ý kiến