Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Ngày gửi: 14h:19' 29-03-2011
Dung lượng: 620.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
TIẾT 15
ÔN TẬP CHƯƠNG 1
GV: Nguyeãn Thò Hoàng Caåm
ĐV:THCS NGUYỄN VĂN XƠ
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ thăm lớp 71
ÔN TẬP CHƯƠNG I
(tiếp theo)
Tiết 15
Bài 1: Trong các phát biểu sau,câu nào đúng ,câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ minh họa.Phát biểu lại cho đúng.
2. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc
3. Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.
1. Hai góc có chung đỉnh thì đối đỉnh
4. Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó
S
S
S
S
Hai góc đối đỉnh
Hai góc chung đỉnh nhưng không đối đỉnh
Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng cắt nhau nhưng không vuông góc
d là đường trung trực của AB
d không là đường trung trực của AB
Bài 2: Quan sát hình vẽ rồi điền vào chỗ trống:
a. Hai góc BAC và ACD là cặp góc ……….................
so le trong
b. Hai góc ADC và IEC là cặp góc ……….................
đồng vị
c. Hai góc BIA và EIC là cặp góc ……….................
đối đỉnh
d. Hai góc IAD và AIE là cặp góc ……….................
trong cùng phía
Bài 3: Cho góc xOÂy=900. Laáy ñieåm A treân tia Ox.Veõ qua A ñöôøng thaúng d1 song song vôùi Oy
a.Chöùng toû Ox  d1
b.Laáy ñieåm B treân tia Oy .Veõ döôøng thaúng d2 vuoâng goùc vôùi Oy taïi B.Vì sao d2//Ox

.A
d1
a. Ta coù: Oy // d1 (ñeà baøi cho)
Ox Oy (vì xOÂy=900)
Ox  d1
.B
d2
b. Ta coù:d2 Oy (ñeà baøi cho)
Ox Oy (Vì xOÂy =900)
d2//Ox

Bài 4:Cho hình vẽ sau
a. Chứng tỏ a//b
b. Tính góc ADC
c. Vẽ tia Cx là tia phân giác của góc BCD ,tia này cắt đường thẳng a tại E.Tính số đo góc CED
a. Chứng tỏ a//b
Ta có: ac (đề bài cho)
bc (đề bài cho)
a//b (cùng vuông góc với đường thẳng c)
b. Tính số đo góc ADC
Ta có: a//b(theo câu a)
ADÂC+BCÂD=1800(2 goùc trong cuøng phía)
ADÂC+1300=1800
ADÂC =1800-1300=500
c. Vẽ tia Cx là tia phân giác của BCD ,tia này cắt đường thẳng a tại E.Tính số đo góc CED
E
Ta có :Cx là tia phân giác của BCÂD
BCÂE=BCÂD:2=1300:2=650
Ta laïi coù:a//b
BCÂE=CEÂD(caëp goùc so le trong)
Maø BCÂE=650
CEÂD=650
x
650
Hướng dẫn về nhà:
1.Học thuộc các định nghĩa ,tính chất có trong chương 1
2. Xem lại các bài tập đã giải trong chương 1
3. Giải các bài tập 8,9,10/ ñeà cöông
4.Chuẩn bị kiểm tra một tiết
Xin chân thành cám ơn quý lãnh đạo ,quý đồng nghiệp đã dành thời gian đến tham gia và chia sẻ tiết học ngày hôm nay
 
Gửi ý kiến