Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 14. Luyện tập về biên bản cuộc họp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Tuyết Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:41' 02-12-2011
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Thị Phương Thảo)
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SƠN
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUẬN AN
KẾ HOẠCH BÀI DẠY BẰNG POWERPOINT
GV- Hồ Thị Tuyết Vân
Môn
TẬP LÀM VĂN
Lớp
5
Thứ hai , ngày 28 tháng 11 năm 2011
Tập làm văn
Kiểm tra bài cũ
1. Biên bản là gì ?
2. Noäi dung bieân baûn thöôøng goàm coù maáy phaàn ?
Ñoù laø nhöõng phaàn naøo ?
Thứ hai , ngày 28 tháng 11 năm 2011
Tập làm văn
Luyện tập làm biên bản cuộc họp
Đề bài :
Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em.
Gợi ý :
1. Nhớ lại chủ đề, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung cuộc họp :
-Cuoäc hoïp baøn vieäc gì ?
- Hoïp vaøo luùc naøo, ôû ñaâu ?
- Cuoäc hoïp coù nhöõng ai tham döï ?
- Ai tieán haønh cuoäc hoïp ?
- Nhöõng ai phaùt bieåu trong cuoäc hoïp, noùi ñieàu gì?
- Keát luaän cuûa cuoäc hoïp nhö theá naøo?
Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em
Đề bài :
Thảo luận nhóm 4
Yêu cầu :
- Nhóm em chọn ghi biên bản cuộc họp nào ?
- Cuộc họp bàn việc gì ?
- Họp vào lúc nào, ở đâu ?
- Cuộc họp có những ai tham dự ?
- Ai tiến hành cuộc họp ?
- Những ai phát biểu trong cuộc họp, nói điều gì?
- Kết luận của cuộc họp như thế nào?
2. Sắp xếp các ý theo thứ tự, giống như dàn ý của bài văn.
I.Mở đầu :
- Quốc hiệu, tiêu ngữ ( hoặc tên tổ chức).
- Tên biên bản.
II. Nội dung chính:
-Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.
-Nội dung sự việc : nguyên nhân, diễn tiến, cách giải quyết.
III. Kết thúc:
-Biên bản kết thúc lúc ...... giờ cùng ngày .
- Ghi tên, chữ ký của những người có trách nhiệm.
3. Vieát bieân baûn. Nhôù trình baøy bieân baûn ñuùng quy ñònh.
Thực hành nhóm 4
Viết biên bản cuộc họp
I.Mở đầu :
- Quốc hiệu, tiêu ngữ (hoặc tên tổ chức ).
- Tên biên bản.
II. Nội dung chính:
-Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.
-Nội dung sự việc : nguyên nhân, diễn tiến, cách giải quyết.
III. Kết thúc:
- Biên bản kết thúc lúc ........ giờ cùng ngày .
- Ghi tên, chữ ký của những người có trách nhiệm.
Dàn bài làm biên bản cuộc họp
Các tiêu chí nhận xét
- Biên bản viết đúng thể thức chưa?
-Viết có rõ ràng, đủ thông tin chưa?
-Viết nhanh và trình bày sạch đẹp không?
Thứ hai , ngày 28 tháng 11 năm 2011
Tập làm văn
Luyện tập làm biên bản cuộc họp
Thứ hai , ngày 28 tháng 11 năm 2011
Tập làm văn
Luyện tập làm biên bản cuộc họp
Qua bài học này giúp các em rèn được kĩ năng gì?
Tuyên dương
Các bạn đã học tốt và tích cực
trong giờ học !
Kính chúc thầy cô sức khoẻ dồi dào !
Chúc các em học giỏi chăm ngoan!
Thân ái kính chào!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓