Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Hải Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:03' 23-03-2012
Dung lượng: 49.0 KB
Số lượt tải: 284
Số lượt thích: 0 người
Đơn vị: TH Pú Đao Mẫu số C53-HD
Bộ phận: ………………….. (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS: ………… ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Số: ………………
Thời điểm kiểm kê: …………… giờ …….. ngày … tháng … năm 2012.
Ban kiểm kê gồm:
- Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Trưởng ban.
- Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Ủy viên.
- Ông/Bà: …………………………….. Chức vụ ………………………….. Đại diện ………………………….. Ủy viên.
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:
Số TT
Tên tài sản cố định
Mã TSCĐ
Nơi sử dụng
Theo sổ kế toán
Theo kiểm kê
Chênh lệch
Ghi chú

Số lượng
Nguyên giá
Giá trị còn lại
Số lượng
Nguyên giá
Giá trị còn lại
Số lượng
Nguyên giá
Giá trị còn lại


A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ECộng


Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Trưởng ban kiểm kê
(Ý kiến giải quyết số chênh lệch) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
Gửi ý kiến