Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 5. The media

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phùng Thị Mai Loan
Ngày gửi: 15h:39' 22-11-2012
Dung lượng: 817.0 KB
Số lượt tải: 1971
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome teachers.
kim`s game
mouse screen
keyboard
electricity cable
Tuesday, December 12th ,2012
UNIT 5
THE MEDIA
Period 32 - lesson 4 : Write
Vocabulary
- online ( adj ) :
trực tuyến
- ( an ) article :
bài báo
- self-study (adj) :
t? h?c
- (a) weather forecast :
dự báo thời tiết

- diversified ( adj ) :
đa dạng

Tuesday, December 12th ,2012
BRAINSTORMING
information
Source of.
entertainment
news,.
music,.
online school,.
education
article, weather forecast, travel,.
games, movies, chat,.
online lessons, self-study, course, .
Tuesday, December 12th ,2012
Benefits of the Internet :
- It / very fast / convenient way / get information. We / get / latest news/ weather . We / find / timetable / maps / buses / you want / take. We / book / tickets / next concert / soccer match / trip / hotel ...
It / diversified source / entertainment . We / listen / music ,/ watch film, / play games, / read novels / poems .
It / rich source / education. We / learn English / look / new words / a dictionary ,/ take / training course ,/ take part / online lessons .
It / cheap / fast way / communicate / our friends / relatives / means of e-mail / chatting / webcam.
WRITE IT UP
Tuesday, December 12th ,2012
Benefits of the Internet :
- It is very fast and convenient way to get information. We can get the latest news or the weather. We can find a timetable and maps of buses you want to take. We can also book the tickets for the next concert , soccer match , or hotel ...
It is a diversified source of entertainment . We can listen to music , watch film, play games, read novels or poems .
It is a rich source of education. We can learn English , look up new words in a dictionary , take a training course ,or take part in online lessons .
It is a cheap and fast way to communicate with our friends or relatives by means of e-mail ,chatting and webcam.
CORRECTION
Tuesday, December 12th ,2012
CONSOLIDATION:
Writing about the benefits of the Internet
HOMEWORK :
- Write more two benefits about the Internet.
- Learn by heart new words.
- Do all exercises in Language focus: tag questions and gerunds.
Tuesday, December 12th ,2012
Tuesday, December 12th ,2012
No_avatar

Nụ hônNụ hônXấu hổKhóc

 

 
Gửi ý kiến