Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TRÒ CHƠI NGOẠI KHÓA HAY

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:13' 26-08-2013
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Cuộc thi gồm 4 phần và 1 phần thi dành cho khán giả
Phần 1: Khởi động.
Phần 2: Ai nhanh hơn.
Phần 3: Tăng tốc.
Phần 4: Về đích.
Phần 1: KHỞI ĐỘNG:
- Ban tæ chøc ®­a ra 5 c©u hái t×m hiÓu truyÒn thèng §oµn, §éi.
- Sau thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u hái lµ 10 gi©y, c¸c ®éi ®ång thêi ®­a ra ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. Tr¶ lêi ®óng ®­îc 10 ®iÓm. Sai kh«ng bÞ trõ ®iÓm.
- KÕt thóc vßng 1. Hai ®éi ®iÓm thÊp nhÊt sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i.
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 1:
THỜI GIAN
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Khi mới thành lập có tên gọi là gì?
CÂU HỎI 1:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Khi mới thành lập có tên gọi là gì?
CÂU HỎI 1:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Khi mới thành lập có tên gọi là gì?
CÂU HỎI 1:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Khi mới thành lập có tên gọi là gì?
ĐÁP ÁN:
- 26/3/1931
- Dồn TNCS Dơng Duong
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 2:
THỜI GIAN
Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?Từ khi thành lập đến nay Đội đã trải qua mấy lần đổi tên?
ĐÁP ÁN:
- 15/05/1941.
- 5 l?n.
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 3:
THỜI GIAN
Anh là một thiếu niên anh dũng đã hi sinh trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến. Anh đã đột nhập vào kho xăng của giặc tự mình tẩm xăng châm lửa thiêu huỷ kho xăng của giặc. Anh là ai?
ĐÁP ÁN:
L VAN TM
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 4:
THỜI GIAN
Thªm tõ thÝch hîp vµo chç trèng:
Mét n¨m khëi ®Çu tõ mïa xu©n
Mét ®êi khëi ®Çu tõ tuæi trÎ Tuæi trÎ lµ .................... cña x· héi.
(Hå ChÝ Minh)
ĐÁP ÁN:
MA XUN
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 5:
THỜI GIAN
§éi viªn chØ chµo kiÓu ®éi viªn §éi TNTP Hå ChÝ Minh khi nµo?
A. Khi ®éi mò can«.
B. Khi ®eo kh¨n quµng ®á hoÆc ®eo huy hiÖu.
C. Khi v¸c cê.
D. C¶ A, B, C ®Òu sai.
ĐÁP ÁN:
B. Khi eo khn qung
hoỈc eo huy hiƯu i
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 6:
THỜI GIAN
Người Đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh có tên là gì?
ĐÁP ÁN:

LÝ TỰ TRỌNG
06
08
01
07
05
02
04
03
10
09
00
CÂU HỎI 7:
THỜI GIAN
Tæ chøc §éi cã tªn §éi TNTP Hå ChÝ Minh tõ ngµy, th¸ng, n¨m nµo?
A. 30/1/1965. B. 30/1/1970. C. 30/1/1971. D. 30/1/1972
ĐÁP ÁN:
B . 30/1/1970
PHẦN 2: “Ai nhanh h¬n”.
(Cã 4 ®éi chiÕn th¾ng ë vßng 1 tham gia).
- Ban tæ chøc ®­a ra 1 tiÕng. Yªu cÇu t¹o thµnh c¸c tõ ghÐp cã nghÜa tõ tiÕng ban ®Çu.
- Trong thêi gian 2 phót, mçi ®éi cö 1 thµnh viªn viÕt c¸c ®¸p ¸n ®óng lªn b¶ng.
- Mçi tõ ghÐp ®óng ®­îc 5 ®iÓm.
- Sau vßng 2, ®éi nµo thÊp ®iÓm nhÊt sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i.
* Yêu cầu các đội tạo thành các từ ghép có nghĩa từ tiếng "H?C" - Trong thời gian 2 phút, mỗi đội cử 1 thành viên viết các đáp án đúng lên bảng.
* Yêu cầu viết rõ ràng, đúng chính tả, từ viết lặp lại không được tính điểm


Tiếng đựơc đưa ra là tiếng "học"
PHẦN 3: T¨ng tèc
(Cã 3 ®éi chiÕn th¾ng ë vßng 2 tham gia)
Ban tæ chøc ®­a ra 2 gãi c©u hái thuéc 2 lÜnh vùc: Khoa häc tù nhiªn, khoa häc x· héi. Mçi gãi gåm 3 c©u hái.
§éi cã ®iÓm thÊp nhÊt ®­îc quyÒn lùa chän.
- Mçi c©u hái cã 5 gi©y suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi.
- Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 20 ®iÓm. Tr¶ lêi sai bÞ trõ 10 ®iÓm.
- NÕu ®éi ®ã tr¶ lêi sai th× ®éi b¹n cã quyÒn tr¶ lêi. Tr¶ lêi ®óng ®­îc 10 ®iÓm, tr¶ lêi sai bÞ trõ 5 ®iÓm.
- Sau vßng 3, ®éi nµo cã ®iÓm sè thÊp nhÊt sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i.
Khoa h?c tự nhiên
Khoa học xã hội
Bạn sẽ chọn gĩi câu hỏi thuộc một trong 2 lĩnh vực khoa h?c Tự nhiên ho?c khoa h?c Xã hội. Thời gian suy nghi cho m?i câu hỏi là 5 giây.
Câu hỏi 1
Số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số là số mấy ?
A. 10
B. 11
C. 13
D. 17
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 2
Nước có dân số đông nhất thế giới hiện nay là :
A. Brazil
B. Ca Na Đa
C. Trung Quốc
D. Ấn Độ
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 3
Mỡ trong cơ thể có vai trò gì?
A. Cung cấp nhiệt lượng
B. Cấu thành tế bào cơ thể
C. Điều tiết nhiệt độ và bảo vệ các cơ quan nội tạng
D. Tất cả đều đúng
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 1
Tìm hai số khác 0 và có một chữ số biết tổng 2 số đó bằng tích của chúng
A. 4
B. 3
C. 5
D. 2
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 2
Khi hít phải không khí ô nhễm sẽ gây ra căn bệnh nguy hiểm gì nhất?
Bệnh thần kinh

B. Bệnh về đường hô hấp

C. Bệnh về đường ruột
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 3
Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong hệ Mặt Trời
A. 2
B. 3
C. 4
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 1
Anh nuôi một đàn gà, anh gọi gà về ăn, con đi trước, đi trước 2 con, con đi giữa, đi giữa 2 con, con đi sau đi sau 2 con. Hỏi anh nuôi bao nhiêu con gà:
A. 4
B. 5
C. 3
D. 6
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 2
Chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình Việt Nam dự báo về mấy vùng trong cả nước?
A. 4 vùng
B. 5 vùng
C. 6 vùng
D. 7 vùng
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 3
B? ph?n no c?a l l noi x?y ra qu trình quang h?p?

A. Biểu bì.
B. Gân lá
C. Diệp lục.
D. Lỗ khí
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 1
iỊn tip vo du . :
"NhiƠu iỊu phđ ly gi gng
Ngi trong mt níc phi . cng"
B. Vui vẻ
Buồn bã
C. Thương nhau
D. Ghét nhau
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 2
"Nh?m th?ng qun th m b?n"
l cu nĩi c?a ai ?
A.Trần Quốc Toản
B. Nguyễn Viết Xuân
C. Phan Đình Giót
D. Phạm Văn Hinh
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 3
He works on the farm. What does he do?
A farmer.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 1
Lồi cy g?n li?n v?i s? tích Thnh Giĩng l :
A. Cây dừa
B. Cây cau
Cây tre
Cây chuối
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 2
Ai l ngu?i d?u tin c?a Qun d?i nhn dn Vi?t nam du?c phong hm D?i tu?ng?
A. Võ Nguyên Giáp
B. Bác Hồ
C. Nguyễn Chí Thanh
D. Lê DuÈn
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 3
He is a worker. What does he work?
The factory.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 1
Tc gi? c?a bi tho Lu?m l ai ?
A. Tố Hữu
B. Tô Hoài
C. Trần Đăng Khoa
D. Xuân Diệu
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 2
Tên con sông gắn liền với 3 lần chiến thắng chống quân xâm lược của dân tộc ta?
Bạch Đằng
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 3
What is the other name of the student?
The pupil.
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Câu hỏi 1
Sau khi Lê Lợi đánh thắng giặc Minh, gươm thần được trả lời ở đâu? Ai nhận
Hồ gươm, Rùa thần
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Phần thi dành cho khán giả
Câu hỏi 2
Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm nào?
Năm 1010
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Phần thi dành cho khán giả
Câu hỏi 3
Cho ba que diêm, hãy xếp thành một số lớn hơn 3, nhỏ hơn 4 ?
Số ? = 3,14
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Phần thi dành cho khán giả
Câu hỏi 4
"Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng Trái Đất lên" là câu nói của ai?
Niu tơn
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Phần thi dành cho khán giả
Câu hỏi 5
Hai câu thơ trong bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên:
"Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu"
Sử dụng biện pháp tu từ gì?
Nhân hóa
(Gõ phím ENTER để xem đáp án)
5 giây bắt đầu
Đã hết 5 giây
Phần thi dành cho khán giả
Vòng 4: "Về đích"
(Có 2 đội chiến thắng ở vòng 3 tham gia)

- Ban tổ chức đưa ra 2 gói câu hỏi có điểm số lần lượt là: 40 và 60 điểm. Gói 40 điểm gồm 2 câu hỏi 10 điểm, 1 câu hỏi 20 điểm. Gói câu hỏi 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm và 2 câu 20 điểm.
- Đội nào có điểm số thấp hơn được quyền lựa chọn và trả lời trước gói câu hỏi của đội mình. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 5 giây.
- Mỗi đội được sử dụng bông hoa may mắn 1 lần. Nếu trả lời đúng câu hỏi có bông hoa may mắn sẽ được nhân đôi số điểm, trả lời sai, bị trừ điểm của câu hỏi đó.
Bác Hồ (Hồ Chí Minh, Nguyễn ái Quốc)
Câu số 1 (10đ): văn học
Các em hãy lắng nghe 2 câu thơ sau:
"Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà"
"người chưa ngủ" trong câu thơ trên là ai?
Hết giờ
Động đất hoặc núi lửa phun ngầm dưới đáy biển
Câu số 2 (10đ): Địa lí
Nguyên nhân sinh ra sóng thần ?
Hết giờ
Đáp án: 8 người con
Câu số 3 (20đ): toán học
Một gia đình có bảy đứa con trai. Mỗi cậu con trai lại có một chị gái. Hỏi gia đình đó có mấy người con?
Hết giờ
Câu số 1 (10đ): sinh học
Con vật biết cày đất trước con người, sau con người và mãi mãi cày đất là:
Con trâu
Con bò
Con giun đất
Hết giờ
C. Con giun đất
Four (4)
Câu số 2 (10đ): tiếng anh
How many seasons are there in
Viet Nam?
Hết giờ
Câu số 3 (20đ): toán học
Năm nay An 3 tuổi, chị An 10 tuổi. Hỏi khi An lên mấy tuổi thì chị An gấp đôi số tuổi của An?
Hết giờ
Đáp án: 7 tuổi
Câu số 1 (10đ)
Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là ai?
Nguyễn Tuân
Phạm Tuân
C. Nguyễn Viết Xuân
D. Phan Đình Giót
Hết giờ
B. Phạm Tuân
Câu số 2 (10đ)
Trong các hình sau, hình nào nhiều cạnh nhất?
Hình tam giác
Hình tứ giác
Hình vuông
Hình ngũ giác
Hết giờ
D. Hình ngũ giác
Câu số 3 (20đ)
Thời tiết và khí hậu khác nhau ở điểm gì?
Hết giờ
Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời điểm nhất định. Còn khí hậu là sự lặp đi lặp lại các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong nhiều năm.
Câu số 4 (20đ)
Có mấy phương thức biểu đạt chính ?
Hãy kể tên?
Hết giờ
Có 6 phương thức biểu đạt chính là: Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính công vụ.
Câu số 1 (10đ)
Phấn viết được lên bảng là nhờ có lực nào?
Hết giờ
Lực ma sát
Câu số 2 (10đ)
Từ ba chữ số: 0, 5, 9 ta có thể lập được bao nhiêu chữ số có ba chữ số?
Hết giờ
Bốn số
Câu số 3 (20đ)
Các giai đoạn sinh sản hữu tính của thực vật xảy ra theo trình tự nào?
Hết giờ
Thụ phấn -> Thụ tinh ->Kết hạt ->Tạo quả
Câu số 4 (20đ)
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nứơc". Đó là câu nói của ai? Nói ở đâu?
Hết giờ
Câu nói của Bác Hồ ở đền Hùng
Chúc mừng đội chơi chiến thắng
Avatar

Ngạc nhiên

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓