Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Going out

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Sâm
Ngày gửi: 20h:35' 10-03-2014
Dung lượng: 855.5 KB
Số lượt tải: 611
Số lượt thích: 1 người (Vũ Anh Diễn)
Unit 15
GOING OUT
Lesson 2
Video Games
Lesson 2
Video Games
CROSSWORDS
1
3
4
5
6
2
This word has 4 letters:
We are playing a……
1
There are 7 letters in this word:
“ Tom and Jerry” is a ……..

2
This word has 4 letters:
poor ≠ ?
3
There are 6 letters in this word:
“What do you call the person who plays the game?”
4
There are 5 letters in this word:
You can play games on
computer or…….
5
This word has 4 letters:
It’s not good for your….. if you play video games too much.
6
1.Vocabulary
Dizzy (adj)
Outdoors ( adv)
social skill ( n)

( to) develop
= chóng mặt
= ngoài trời
= kỹ năng giao
tiếp xã hội
= phát triển

2. TRUE / FALSE PREDICTION
a. Children like playing video games
because they are very good fun.
b. It’s not good for children to spend
too much time on their own.
c. Playing video games for a long time
will make children dizzy.
d. Children must play outdoors with
their friends.
e. Some inventors become rich when
they are very young.


T
Fvery
mustn’t
3. COMPLETE THE SENTENCES
a/Many young people…….. video games.
A. playing B. plays C. played D. play
b/Some inventors of video games ……… very rich.
A. become B. became C. becomes D. becoming
c/The doctor thinks………….children should take part in outdoor activities with their friends.
A. more B. older C. some D. all
d/The doctor says you should spend ………… playing video games.
A. lots of time B. little time
C. all your time D. most of your time

play
become
all
little time
4. MATCHING
Protect premises - đầu máy video
Identify robbers - hình ảnh
Industry - bảo vệ tài sản
Image - ngành công nghiệp
VCR - phát hiện tội phạm
(video cassette recorder) - phương tiện trợ
VCD giảng
( video compact discs) - đĩa hình
Teaching aids


5.COMPLETE THE PASSAGE


Video can ………very useful. Most banks and stores ………video cameras. They protect the premises. When there………a robbery, the police can study the video. They can often……………..the robbers in this way.
Videos ……….very useful in education. Many schools ……….them as a teaching aid. You.........take university courses at home with the help of a VCR. In the future , they ……….be even more important in education.
Videos are very important in the music industry. You can now………….VCDs in many countries worldwide. They play music and ………video images at the same time.
be
have
is
identify
are
use
can
will
buy
show
Gap-fill


Video can ………very useful. Most banks and stores ………video cameras. They protect the premises. When there………a robbery, the police can study the video. They can often……………..the robbers in this way.
Videos ……….very useful in education. Many schools ……….them as a teaching aid. You.........take university courses at home with the help of a VCR. In the future , they ……….be even more important in education.
Videos are very important in the music industry. You can now………….VCDs in many countries worldwide. They play music and ………video images at the same time.
be
have
is
identify
are
use
can
will
buy
show
6.Homework
Write 3 advantages and 3 disadvantages of video.
 
Gửi ý kiến