Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 16. Hô hấp tế bào

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TRƯƠNG THỊ HỒNG THẮM
Người gửi: Trương Thị Hồng Thắm
Ngày gửi: 21h:26' 29-07-2009
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 49
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1
C
A. Là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống
B. Là chất ức chế sinh học được tổng hợp cho tế bào sống
C. Là chất sinh học được tổng hợp trong tế bào sống
D. Là chất xúc tác sinh học được cung cấp cho tế bào sống
A
Câu 3
A
A.Làm giảm tốc độ của phản ứng sinh hoá
B.Giúp tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hoá vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các enzim
C.Giúp phân giải một số vi khuẩn
D.Cả A và B đều đúng
Câu 4
B
A.Trên mỗi enzim chỉ có một trung tâm hoạt động
B.Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động của enzim tương thích với cấu hình không gian của một loại cơ chất nhất định
C.Chịu tác đông bởi tính chất lí hoá của cơ chất
D.Chịu tác động bởi tính chất hoá học của enzim
B
Vỗ tay
i. KháI niệm hô hấp tế bào :
1. Khái niệm:
Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng trong các tế bào sống. Trong đó:
Cacbonhiđrat CO2, H2O, năng lượng (ATP và nhiệt)
Phương trình tổng quát:
C6H12O6 + 6O2 CO2 + H2O +Năng lượng(ATP, nhiệt)
Thế nào là hô hấp?
Quá trình trao đổi khí của cơ thể với môi trường có liên quan gì với hô hấp tế bào?
Hô hấp tế bào là gì?
2. Bản chất của hô hấp tế bào:
- Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng oxi hoá khử.
Phân tử Glucozơ được phân giải dần dần và năng lượng được giải phóng từng phần ở các giai đoạn.
- Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào và được điều khiển qua enzim hô hấp
Bản chất của quá trình
hô hấp tế bào?
Năng lượng được
giải phóng như thế nào?
Quá trình hô hấp diễn ra
nhanh hay chậm khi nào?
Sơ đồ 3 giai đoạn của
hô hấp tế bào
Tại sao tế bào không sử dụng
năng lượng trong Glucozơ
mà phải đi vòng qua hoạt động
sản xuất ATP của ti thể?
Năng lượng chứa trong phân tử Glucozơ quá lớn
so với các phản ứng đơn lẻ trong tế bào, trong khi
ATP chứa vừa đủ năng lượng cần thiết cho các
phản ứng. Qua tiến hoá enzim thích nghi với việc dùng
năng lượng ATP cho các hoạt động của tế bào.
Sơ đồ tóm tắt quá trình đường phân
Sơ đồ tóm tắt chu trình Crep
II. Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào
Tế bào chất
Glucozơ, ATP, ADP, NAD+
Glucozơ -> 2 ax piruvic + 2ATP, + 2 NADH +2ADP
2 ax piruvic, 2ATP, 2 NADH
Chất nền ti thể
2Axít piruvic, 4ADP, 2NAD+, 2FAD+
Axít piruvic -> axetyl co.A -> vào chu trình Crep
6CO2 , 4 ATP, 8NADH, 2FADH2
Màng trong ti thể
NADH và FADH 2,O2
NADH, FADH2 bị oxi hoá -> ATP, H2O
34ATP, H2O
Thảo luận:
Câu 1: Giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng nhất trong hô hấp tế bào?
Giai đoạn chuỗi truyền êlêctrôn hô hấp
Câu 2:Ôxi có mặt trong giai đoạn nào của quá trình hô hấp?
Giai đoạn chuỗi truyền êlêctrôn hô hấp
Câu 3: Ôxi có vai trò gì trong quá trình hô hấp tế bào?
Nhận elêctrôn

Câu 4: Quá trình hô hấp của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh hay yếu? Vì sao?
Quá trình hô hấp của một vận động viên đang luyện tập diễn ra mạnh . Vì các tế bào cơ cần nhiều ATP để co cơ vì vậy quá trình hô hấp diễn ra mạnh
CỦNG CỐ
1. Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là:
A. Oxi, nước và năng lượng.
B. Nước, đường và năng lượng
C. Nước, khí cacbonic và đường
D.Khí cacbonic, nước và năng lượng.
D.Khí cacbonic, nước và năng lượng.
2. Quá trình oxi hoá tiếp tục axit piruvic xảy ra ở:
A. Màng ngoài ti thể.
B. Trong chất nền của ti thể.
C. Trong bộ máy gongi.
D. Trong các Riboxom.
B. Trong chất nền của ti thể.
3. Trong hoạt động hô hấp tế bào, nước được tạo ra từ giai đoạn nào sau đây :
A. Đường phân.
B. Chu trình Crep
C. Chuyền điện tử.
D. A và B đúng.
C. Chuyền điện tử.
Câu 4: Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucôzơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể?
A. NAD+,O2
B. NADH, O2
C. H2O, ATP
D. NADH, H2O
Điền từ vào các câu sau:
Câu 7:
Hô hấp tế bào có thể chia thành 3 giai
đoạn chính đó là: đường phân, ..... vàchuỗi vận chuyển êlêctrôn hô hấp.
TL:
Hô hấp tế bào có thể chia thành 3 giai
đoạn chính đó là: đường phân, chu trình Crep và chuỗi vận chuyển êlêctrôn hô hấp.


Câu 8:
Hô hấp tế bào là quá trình chuyển....... .. của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng ATP.

TL: Hô hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành năng lượng ATP.
 
Gửi ý kiến