Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Ấn Độ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trần văn thuật
Người gửi: Trần Văn Thuật
Ngày gửi: 20h:08' 06-02-2009
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 253
Số lượt thích: 0 người
Bài 2 :
SGK L?P 11 ( BAN CO BẢN )
SVTH : D? H?I
L?P : S? 3B

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :
1. Về mặt kiến thức :
Nắm được sự tàn bạo của thực dân Anh ở Ấn Độ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX là nguyên nhân của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra ngày càng mạnh ở Ấn Độ.
Thấy rõ vai trò của giai cấp tư sản Ấn Độ, đặc biệt là Đảng Quốc Đại. Tinh thần đấu tranh anh dũng của nông dân, công nhân và binh lính Ấn Độ qua cuộc khởi nghĩa Xipay.
Giải thích được khái niệm "Châu Á thức tỉnh" và cao trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động Ấn Độ vào đầu thế kỷ XX.

2. Về mặt tư tưởng :
Giúp học sinh thấy rõ sự thống trị dã man, tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc, biểu lộ sự thông cảm và lòng khâm phục tới sự đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa đế quốc.
3. Về mặt kỹ năng :
Rèn luyện kỹ năng sử dụng lược đồ Ấn Độ cuối thế kỷ XIX - đầu thế XX để trình bày diễn biến các cuộc đấu tranh tiêu biểu.
II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ :
Câu 1 : Em hãy cho biết tại sao trong hoàn cảnh lịch sử Châu Á, Nhật Bản thoát khỏi thân phận thuộc địa trở thành một đế quốc ?
Câu 2 : Em hãy nêu nội dung, tác dụng của cải cách Minh Trị ? Tại sai nói cuộc Minh Trị Duy Tân có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản ?
2. Nội dung bài học :
Ấn Độ từ giữa thế kỷ XIX.
Tình hình kinh t? - xã h?i ?n D? n?a sau th? k? XIX :
Quùa trình thực daân Anh xaâm lược Ấn Độ :
Từ ñầu thế kỷ XVII, chế ñộ phong kiến Ấn Độ suy yếu  Caùc nước phương Taây, chủ yếu laø Anh, Phaùp ñua nhau xaâm lược.
Kết quả : Đến giữa thế kỷ XIX, thực daân Anh hoaøn thaøh xaâm lược vaø ñaët aùch cai trị Ấn Độ.
Chính saùch cai trị của thực daân Anh :
Về kinh tế :
Vơ veùt taøi nguyeân thieân nhieân, boùc loät nhaân coâng.
Biến Ấn Độ thaønh nôi tieâu thuï haøng hoùa.
Cu?p ru?ng dđ?t dđ? l?p dđ?n dđi?n.
Những người thợ dệt
Ấn Độ
Về chính trị - xaõ hội :
Thực daân Anh nắm quyền cai trị trực tiếp.
Nữ hoaøng Victoria trở thaønh Nữ hoaøng Ấn Độ
Thực hiện chính saùch chia ñể trị, mua chuộc giai cấp thống trị.
S? liên k?t gi?a th?c dân Anh và các ti?u vuong.
Khơi saâu sự thuø hằn daân tộc, toân giaùo, ñẳng cấp trong xaõ hội.
V? van hóa - giáo d?c :
Thi haønh chính saùch ngu daân, khuyến khích tập quaùn lạc hậu vaø hủ tục cổ xưa.
Hậu quả :
Noâng daân baàn cuøng, ngheøo ñoùi.
Nạn đói ở Ấn Độ.
Maâu thuẫn daân tộc gay gắt.
 Buøng noå phong traøo ñấu tranh của nhaân daân Ấn Độ.
2. Cu?c kh?i nghia Xipay ( 1857 - 1859 ) :
a. Nguyên nhân :
Saâu xa :
Sự xaâm löôïc vaø thống trị taøn aùc của thực daân Anh ở Ấn Độ.
Tröïc tieáp :
Binh lính Xipay bị thực daân Anh bạc ñaõi, khinh rẽ vaø nhạo baùng về toân giaùo.
Lính Xipay.
Lính Xipay b? b?c đãi, khinh r?.
Hãy nêu những nét lớn trong chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ ?
Câu hỏi :
b. Di?n bi?n :
Ngày 10/5/1857 tại Mi-rút (gần Đê-li), 3 trung đoàn lính Xi-pay nổi dậy khởi nghĩa.
Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng trong nhiều địa phương.
Nhân dân vùng phụ cận hưởng ứng gia nhập nghĩa quân, thừa thắng kéo về Đê-li.
và làm chủ nhiều thành phố lớn. Cuộc khởi nghĩa kéo dài trong 2 năm thì bị dập tắt.
Cuộc khởi nghĩa Xipay
Thực daân Anh ñaøn aùp khôûi nghóa Xipay.
C. Tính chất :
Mang tính daân toäc ( giaûi quyeát maâu thuaãn giöõa toaøn theå daân toäc AÁn Ñoä vaø thöïc daân Anh ).
D. Ý nghĩa lịch sử :
Thể hiện được tinh thần đấu tranh bất khuất, lòng yêu nước, ý thức dân tộc của binh lính và nhân dân Ấn Độ.
3. Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc ( 1885 - 1908 )
a. Sự thành lập Đảng Quốc Đại :
Năm 1885 giai cấp tư sản Ấn Độ thành lập
Đảng Quốc Đại ? Đánh dấu một giai đoạn mới.
Trong 20 năm Đảng chủ trương đấu tranh ôn hòa.
Do thái độ thỏa hiệp của những người cầm đầu và chính sách hai mặt của thực dân Anh
Phái ôn hòa.
Phái cực đoan ( do Ti - lắc đứng đầu ).

nội bộ Đảng Quốc Đại bị phân hóa thành hai phái :
Câu hỏi :
Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Xipay ?
Ti - lắc
( 1856 - 1920 )
b. Phong trào dân tộc :
Bối cảnh diễn ra :
Sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Quốc Đại.
Chiến thắng của Nhật Bản trong chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905 ).
Cách mạng Nga 1905 - 1907.
Các phong trào :
Tháng 7/1907, thực dân Anh thi hành c/s " chia để trị".
Làm bùng lên phong trào đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là ở Bom-bay và Can-cút-ta.
Tiếp đó là cuộc biểu tình của 10 vạn người tỏ rõ lòng quyết tâm đấu tranh.
Để đối phó phong trào, tháng 6/1908, thực dân Anh cho bắt Ti-lắc và kết án 6 năm tù.
Vụ án Ti-lắc đã bùng lên phong trào đấu tranh mới , công nhân nhiều thành phố bãi công.
Buộc thực dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan.
Ben-gan
Hồi giáo
An giáo
Tính chất :
Do một bộ phận giai cấp tư sản lãnh đạo

mang đậm ý thức dân tộc.
?
Nét khác biệt so với những phong trào trước đó.
Ý nghĩa :
Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ.
Đánh dấu sự thức tỉnh của nhân Ấn Độ.

Hòa chung vào trào lưu dân tộc dân chủ của nhiều nước Châu Á trong những năm đầu thế kỷ XX.
Câu hỏi :
Đảng Quốc Đại có vai trò như thế nào trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ ?
Nêu tính chất và ý nghĩa của cao trào đấu tranh 1905 - 1908 ?

 
Gửi ý kiến