Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Tôn trọng phụ nữ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Thị Hồng Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:15' 20-07-2012
Dung lượng: 8.6 MB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦYCÔ
VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI
TIẾT HỌC
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài cũ: Kính già, yêu trẻ
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Người phụ nữ trong gia đình
- Nội trợ
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Em hãy cho biết ở nhà bà, mẹ, chị hay em gái
làm những công việc gì?
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Người phụ nữ trong gia đình
- Nội trợ
- Chăm sóc
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Những lúc ốm đau, các em thích ai ở bên cạnh
nhất?
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Người phụ nữ trong gia đình
- Nội trợ
- Chăm sóc
- Dạy dỗ
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Ngoài công việc nội trợ, chăm sóc, mẹ còn làm
những công việc gì nữa?
1
2
3
4
Thảo luận nhóm
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin
Những người
phụ nữ trong
ảnh làm những
công việc gì?
* Baứ Nguyeón Thũ ẹũnh (1920- 1992)
* Baứ ủaừ ủửụùc ẹaỷng vaứ Nhaứ nửụực trao taởng danh hieọu cao quyự : Anh huứng Lửùc lửụùng vuừ trang nhaõn daõn.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

* Bà đã từng giữ chức vụ sau:
Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ
trang miền Nam.
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam
* Phoự giaựo sử Tieỏn sú Nguyeón Thũ Traõm.
* Baứ tửứng giửừ chửực vuù: Phoự Vieọn trửụỷngVieọn Sinh hoùc noõng nghieọp.
* Baứ ủaừ ủửụùc trao taởng giaỷi thửụỷng Koõ-va-leựp-xkai-a.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

* Nguyeón Thuyự Hien, laứ coõ gaựi vaứng cuỷa theồ thao Vieọt Nam.
* Chũ ủaừ mang ve cho Toồ quoỏc 13 huy chửụng vaứng, trong ủoự coự 6 huy chửụng vaứng caực giaỷi Whu-su theỏ giụựi
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)

Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Mẹ địu con làm nương
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

2. Người phụ nữ trong xã hội
- Quaân söï
- Khoa hoïc
- Theå thao
- Kinh teá, …
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Người phụ nữ trong gia đình
- Noäi trôï
- Chăm sóc
- Dạy dỗ


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Em hãy kể tên một số phụ nữ tiêu biểu
mà em biết ?
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Bà Bùi Thị Cúc -Anh hùng Lực lượng Công an nhân dân.
Baø PhaïmThò Vaùch - Anh huøng lao ñoäng.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Bà Triệu cưỡi voi đánh giặc
Bà Nguyễn Thị Doan-Phó Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Baø Nguyeãn Thò Bình- Nguyeân Phoù Chuû tòch nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Baø Condoleezza Rice- Ngoaïi tröôûng Myõ
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tinHoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

Chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với
phụ nữ?
Ghi nhớ : Người phụ nữ có vai trò quan trọng
trong gia đình và xã hội. Họ xứng đáng được
mọi người tôn trọng.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Tại sao những người phụ nữ là những người đáng
được kính trọng?


Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin

c, Khoõng thớch laứm chung vụựi caực baùn nửừ trong coõng vieọc taọp theồ.
d, Khoõng thớch ngoi caùnh caực baùn nửừ
Trong nhöõng vieäc laøm döôùi ñaây, vieäc laøm naøo cuûa caùc baïn nam theå hieän söï toân troïng phuï nöõ ?
a,
b,
a, Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên trước.
b, Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Hoạt động 2: Bài tập 1, SGK
Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên trước.
Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ
Bài tập 2: Em tán thành hay không tán thành với những ý kiến sau?
a) Trẻ em trai và trẻ em gái có quyền được đối xử
bình đẳng.
b) Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.
c) Nữ giới phải phục tùng nam giới.
d) Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ và chị, em gái.
đ) Chỉ nên cho con trai đi học, còn con gái phải ở nhà lao động giúp đỡ gia đình.
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Ghi nhớ : Người phụ nữ có vai trò quan trọng
trong gia đình và xã hội. Họ xứng đáng được
mọi người tôn trọng.
Veà nhaø caùc em hoïc phaàn ghi nhôù vaø xem tieáp baøi: “Toân troïng phuï nöõ”
Thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010
Đạo đức
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ (tiết 1)
Veà nhaø caùc em söu taàm caùc tranh, aûnh, caùc baøi thô, baøi haùt, … ca ngôïi ngöôøi phuï nöõ.

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM
MẠNH KHOẺ VÀ THÀNH ĐẠT
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓