Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:50' 11-09-2010
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 người
Trường PTTH BC Bình Giang


Chào mừng các thầy cô đến dự tiết sinh học lớp 11 A5
Chương III: Sinh trưởng và phát triển
A: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
Bài 34:
Sinh trưởng ở thực vật
I: kh¸i niÖm sinh tr­ëng
Sinh tr­ëng thùc vËt lµ qu¸ tr×nh t¨ng vÒ kÝch th­íc (chiÒu dµi, thÓ tÝch, bÒ mÆt ) do t¨ng sè l­îng kÝch th­íc tÕ bµo.
VD:
- C©y ng« lóc míi n¶y mÇm dµi 2cm sau 2 tuÇn ®¹t chiÒu dµi 10cm cã tõ 2 tíi 3 l¸.
Em hãy cho VD về sinh trưởng?
Quá trình trên được gọi là quá trình sinh trưởng.Vậy sinh trưởng là gì?
Quan sát hình sau nhận xét kích thước từ khi hạt nảy mầm đến lúc cây trưởng thành?
Thực vật được chia ra làm mấy lớp, đó là những lớp nào?
Sự sinh trưởng ở thực vật 1 lá mầm và 2 lá mầm có khác nhau không?
II: Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng
thứ cấp
1: Các mô phân sinh.
+ Khái niệm:
Mô phân sinh là nhóm tế bào thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
+ Các mô phân sinh :
Mô phân sinh là gì?
Mô phân sinh bên (làm dày thân và gỗ)
Mô phân sinh đỉnh rễ
lóng
Mô phân sinh lóng làm dài lóng
Chồi đỉnh chứa mô phân sinh đỉnh
MPS có ở những vị trí nào của cây?
Có những loại mô phân sinh nào, chức năng?
Các mô phân sinh.

- Đỉnh rễ.
- Đỉnh thân.

- Giúp cây tăng chiều dài thân và rễ.

- Cây 1 lá mầm.
- Cây 2 lá mầm.

- Phân bố theo hình trụ, hướng ra phần ngoài vỏ thân.

- Giúp cây tăng chiều dày thân.

- Cây 2 lá mầm.

-Tại các mắt của thân vỏ.

Tăng chiều dài lóng.

Cây 1 lá mầm,
2.Sinh trưởng sơ cấp
+ Khái niệm:
Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng làm tăng chiều dài thân và rễ.
+ Nguồn gốc:
Do sự nguyên phân của MPS đỉnh thân và MPS đỉnh rễ.
+ Có ở thực vật 1 và 2 lá mầm.
Sinh trưởng sơ cấp diễn ra ở loại thực vật nào?
Mô phân sinh đỉnh cành
Mô phân sinh chồi cành

vị trí sinh trưởng sơ cấp của rễ
Mô phân sinh đỉnh rễ
Vị trí sinh trưởng sơ cấp của thân
Quan sát hình sau cho biết sinh trưởng sơ cấp diễn ra ở đâu?
Quá trình sinh trưởng của cành
Quá trình sinh trưởng của rễ

Quan sát hình trên cho biết kết quả sinh trưởng thứ cấp là gì?
3.Sinh trưởng thứ cấp
+ Khái niệm:
Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng làm tăng chu vi cây.
+ Nguồn gốc:
Do sự nguyên phân MPS bên.MPS bên bao gồm tầng sinh mạch và tầng sinh vỏ.
+ Sinh trưởng thứ cấp có ở thực vật 2 mầm và kết quả tạo ra: gỗ lõi, gỗ dác và vỏ.
+ Cấu tạo thân cây gỗ.
- Gỗ lõi: màu sẫm nằm ở trung tâm thân, gồm các tế bào mạch gỗ thứ cấp già
- Gỗ dác: màu sáng, gồm mạch gỗ thứ cấp trẻ
- Vỏ : ở ngoài cùng bao quanh thân.
Sinh trưởng thứ cấp có ở thực vật nào
Vòng năm: là những vòng đồng tâm có màu sáng tối khác nhau, do tầng sinh mạch tạo ra.

Quan sát hình sau cho biết vòng năm là gì?
Sinh trưởng 2 năm về trước
Sinh trưởng năm nay
Sinh trưởng thứ cấp của cây
Sinh trưởng 1 năm về trước
Nhận xét sự thay đổi chu vi của cây qua các năm,
Sinh trưởng thứ cấp là gì?
Sinh trưởng sơ cấp
Sinh trưởng thứ cấp
Mạch gỗ thứ cấp
Mạch rây thứ cấp
Bần
Tầng sinh bần
(Chu bì vỏ)
Khi cây sinh trưởng thứ cấp xuất hiện những phần mới nào?
Lớp bần thân cây gỗ được sinh ra từ đâu
Mạch gỗ thứ cấp và mạch rây thứ cấp được sinh ra từ đâu
Quan sát hình cho biết cấu tạo thân cây gỗ?
Vỏ
4.Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
a) Nhân tố bên trong:
+ Đặc điểm di truyền(giống).
+ Thời kì sinh trưởng.
+ Hoocmon thực vật điều tiết sinh trưởng của cây.
b) Nhân tố bên ngoài:
+ Nhiệt độ: tác động nên các giai đoạn sinh trưởng của cây, mỗi cây thích nghi với nhiệt độ nhất định.
+ Hàm lượng nước: Tác động hầu hết các giai đoạn nảy mầm, ra hoa, tạo quả. Nước là nguyên liệu quá trình trao đổi chất.
+ ánh sáng:
- ảnh hưởng tới quang hợp.
- biến đổi hình thái
+ Ôxi , chất khoáng : thiếu oxi , và chất khoáng sinh trưởng của cây bị ức chết, thậm trí bị chết.
Trúc sào sinh trưởng 1m/1ngày
Ngô sau 2 tuần
Hoàn thành bài tập trắc nghiệm sau:

Chọn 1 câu trả lời đúng nhất:
1) Các loại lô phân sinh?
A:MPS đỉnh
B:MPS lóng
C:MPS bên
D: Cả A,B,C
2)Chức năng mô phân sinh đỉnh:
A: Làm cho thân to ra.
B: Làm cho thân dài ra
C: Làm cho rễ dài ra.
D: Làm cho thân và rễ dài ra.
3) Sinh trưởng thứ cấp là dọ sự phân chia của tế bào:
A: MPS bên để tăng chi vi cây
B: MPS đỉnh ở thân và rễ.
C: Tầng sinh mạch
D: Tầng sinh bần
Bài tập về nhàTr¶ lêi c©u hái SGK trang 138
ChuÈn bÞ bµi 35
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô
và các em 11A5
Ví dụ sinh trưởng:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓