Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

SLIDE NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thành Nguyễn
Ngày gửi: 18h:44' 26-08-2013
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
TÊN: MAI THÀNH NGUYỄN
MSSV: B1202437
NGHÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG A2
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Nội dung gồm 6 chương

MỘT SỐ VẤN
ĐỀ CHUNG CỦA
KẾ TOÁN
Bảng cân đối
kế toán và báo cáo
kết quả hoạt động
Kinh doanh
Chứng từ kế toán
kiểm kê và sổ sách
kế toán
Tính giá các
đốitượng của
kế toán
Kế toán quá
trình sản suất kinh
doanh trong doanh
nghiệp
Tài khoản và
ghi sổ kép
Chúng ta tìm hiểu chương đầu tiên
I ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN

Kế toán
Ghi chép
Tính toán
Con số
Giá trị
Hiện vật
Thời gian
lao động
Phản
ánh
Nghiệp vụ kinh tế pháp sinh
Công việc
Bằng
Dưới hình thức
Chủ yếu
I ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN

BẢN CHẤT
Là công cụ quản lý của từng doanh nghiệp
Là một môn khoa học có tính phương pháp luận
Ii PHÂN LOẠI KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
GIỐNG NHAU
KHÁC NHAU
Có liên hệ với thông tin kế toán
Có liên quan đến trách nhiệm và việc quản lý doanh nghiệp
Sử dụng trong nội bộ
Đặt trọng tâm tương lai
Chú trọng số liệu phi tiền tệ
Chú trọng đến từng bộ phận
….
Sử dụng cho bên ngoài
Chủ yếu ở quá khứ
Cần số liệu chính xác
Chú trọng đến toàn doanh nghiệp
….
Những người sữ dụng thông tin tài chính kế toán
Ban quản lý
Những cổ đông hiện thời
Những nhà đầu tư
Trong tương lai
Cơ quan thuế
Bộ phận lập pháp
Những nhà cho vay
Khách hàng
Những nhà cung cấp
Những người cạnh tranh
Công chúng
Thông tin
Tài chính
Kế toán
III CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

ĐỐI TƯỢNG

TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
NGUỒN HÌNH THÀNH
NÊN TÀI SẢN
Ví dụ: Khách hàng thanh toàn cho doanh nghiệp bằng tiền mặt
Tài sản: tiền mặt Nguồn vốn: do khách hàng thanh toán
Doanh nghiệp lấy tiền mặt gởi ngân hàng
Tài sản: tiền gởi ngân hàng Nguồn vốn: do lấy tiền mặt đi gởi
 PHÂN LOẠI TÀI SẢN

PHÂN LOẠI

KẾT CẤU

NGUỒN HÌNH THÀNH
TÀI SẢN
NGẮN HẠN
TÀI SẢM
DÀI HẠN
Thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn dưới 1 năm
VD: tiền mặt,nguyên liệu vật liệu...
Thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn dưới 1 năm
VD: tài sản cố định hữu hình, góp vốn liên doanh

NỢ PHẢI
TRẢ
VỐN CHỦ
SỞ HỮU
Nợ mà doanh nghiệp phải cam kết thanh toán
VD: vay ngắn hạn, chi phí trả trước
Vốn mà doanh nghiệp không phải cam kết trả
VD: nguồn vốn kinh doanh, lợi nhuận chưa phân phối
IV NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN

NHIỆM
VỤ
BẢO VỆ TÀI SẢN CHO DOANH NGHIỆP
PHÁT HIỆN KHẢ NĂNG TIỀM TÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
PHẢN ÁNH VÀ GIÁM ĐỐC TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ
TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
PHẢN ÁNH VÀ GIÁM ĐỐC VIỆC THỰC
HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ KINH TẾ,
TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
V YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN

YÊU CẦU
SỐ LIỆU CUNG CẤP CẦN CHÍNH XÁC, KỊP THỜI VÀ PHẢN ÁNH
ĐẦY ĐỦ CÁC MẶT SẢN SUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
PHẢI TỔNG HỢP THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CÓ THỂ SO SÁNH ĐƯỢC
TRÌNH BÀI RỎ RÀNG VÀ CÓ THUYẾT MINH
VI CÁC CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN
CÁC CÔNG
VIỆC CỦA
KẾ TOÁN
LẬP CHỨNG TỪ
KẾ TOÁN

KIỂM KÊ
ĐÁNH GIÁ CÁC
ĐỐITƯỢNG CỦA
KẾ TOÁN

TÍNH GIÁ THÀNH
TÀI KHOẢN

GHI SỔ KÉP
LẬP BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

LÀ CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA KẾ TOÁN
LẬP
CHỨNG TỪ
PHẢN ÁNH
CÁC NGHIỆP
VỤ KINH TẾ
PHÁT SINH
HOÀN THÀNH
CÁC TỜ
CHỨNG TỪ
QUY ĐỊNH
THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM
-Là cơ
sở để
ghi vào
sổ sách
kế toán
-Phản ánh
kịp thời,
đầy đủ
và chính xác
mọi hoạt động
của doanh nghiệp
KIỂM KÊ
CÂN
ĐONG
ĐO
ĐẾM
SỐ LƯỢNG
CHẤT LƯỢNG
CÔNG VIỆC
TÀI SẢN
SO SÁNH
SỔ SÁCH KẾ TOÁN
CHÊNH LỆCH
XỮ LÝ
PHÁT HIỆN
XÁC ĐỊNH
KIỂM KÊ
ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG
GIÁ TRỊ
BIỂU HIỆN
TÀI SẢN
TẤT CẢ
TIỀN TỆ
TÍNH
GIÁ THÀNH
TỔNG HỢP
CHI PHÍ
XÁC ĐỊNH CHI
PHÍ CHO TỪNG
SẢN PHẨM
GIÚP THẤY
ĐƯỢC HIỆU QUẢ
KINH DOANH
GIẢM GIÁ
THÀNH, LAO VỤTÀI KHOẢN
THƯỜNG XUYÊN
LIÊN TỤC
CÓ HỆ THỐNG
PHÂN LOẠI
CÁC NGHIỆP
VỤ KT
RIÊNG BIỆT
PHẢN
ÁNH

GIÁM
ĐỐC
ĐỐI TƯỢNG
MỤC ĐÍCH
GHI SỔ KÉP
PHẢN ÁNH NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH
VÀO HAI HAY NHIỀU TÀI KHOẢN
THEO MỐI QUAN HỆ ĐỐI ỨNG
GIÁM DỐC CHẶT CHẼ
LẬP
BÁO
CÁO
TÀI
CHÍNH
TỔNG HỢP SỐ LIỆU
TÀI SẢN
HOẠT ĐỘNG
THEO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
TRONG MỘT THỜI KÌ
ĐÁNH
GIÁ
PHÂN
TÍCH
TÌNH
HÌNH
HOẠT
ĐỘNG
HẾT
 
Gửi ý kiến