Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. The young pioneers club

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Me Dop
Ngày gửi: 19h:35' 23-04-2008
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 1931
Số lượt thích: 0 người
School: Vân Hồ
Teacher: Nguyễn Bích Loan
Unit 6 - lesson 2

Content
I. Warm up
II. Pre – speaking
Guess the content of the dialogue

III. While – speaking
1. Speaking 1
2. Speaking 2
IV. Post – speaking
V. Homework

Unit 6 lesson 2 Speaking
I. Warm up
Cross word
1
2
3
4
5
F A C E
C H A I R
S E V E N
C L O C K
B O A R D
7
F

A

V

O

R
II. Pre - speaking
Guess the content of the dialogue
Video clip without voice
II. Pre - speaking
2. Listen and check
Video clip with voice
Viet :
Mum, could you help me, please

Mum :
sure, What can I do for you ?
Viet : I’m too short.
Can you give me that red book.
Mum : I’ll help you. Here you are.
Viet : Thank you very much.
III. While speaking
1. Speaking 1:
A : Listen and repeat (without text)
Asking for favor
Responding to favor
III. While speaking
1. Speaking 1:
A : Listen and repeat (with text)
Can you help me, please !
I’m sorry. I’m really busy
Could you do me a favor?
No problem
I need a favor
What can I do for you ?
Asking for favor
Of course / certainly / sure
Responding to favor
B :Listen & Practice the dialogue
Mum: Could you do me a favor, please?

Viet: Sure, what can I do for you?

Mum: Can you help me carry my bag? I’ve hurt my arm .

Viet: Certainly. I’ll help you.

Mum: Thank you very much. That’s very kind of you.
C : Practice speaking 1
Exercise 1
Picture 1:
Viet wants his mother to help him fix his bike, because he has a flat tire.
Could you help me please?
- Can you fix my bike? I have a flat tire.
Thanks. That’s very kind of you.
Of course. I’ll help you.
Certainly. What can I do for you?
Could you help me please?
Certainly. What can I do for you?
Can you fix my bike? I have a flat tire.
- Of course. I’ll help you.
Thanks. That’s very kind of you.
Q ?:
Order the sentences in to a dialogue.
Then practice
K. >
Exercise 2 :Mapped dialogue
Picture 2.
Mother needs to buy some vegetables but she is busy cooking meal.
Complete the dialogue
me a favor
Can you
for me
very kind of you
What can I do
go to the
Exercise 3a :Complete the dialogue
Picture 3. Mother wants Viet to tidy the yard for her because she has broken leg.
Could you ……. ?
Certainly. What can I ……….. ?
- Can you …… ( tidy the yard ) ?
I ……..( broken leg )
Of course. I’ll ..… ……….
Thanks. That‘s …. ..
Q?. Complete the dialogue
K. >
Video clip without voice
Exercise 3b: Complete the dialogue
Picture 3. Mother wants Viet to tidy the yard for her because she has broken leg.
A. >
Could you help me please!
Video clip with voice
- Sure. What can I do for you?
- Can you help me tidy the yard ?
I have broken leg.
- Of course.
I’ll help you.
Thanks. That’s very kind of you.
2: Speaking 2
A: Listen & Practice the dialogue
Pupil:

Tourist:


Pupil:Tourist:
May I help you?

Yes. Can you show me the
way to the nearest bank ?

Sure. Turn right when you
get out of the hotel.
Then turn left at the first corner.
The bank is on your right.

Thank you very much.

B: Listen and repeat (without text)
Offering assistance
Responding to assistance
B: Listen and repeat (with text)
May I help you ?
Yes, Thank you !
Do you need any help ?
No. Thank you. I’m fine
Let me help you
Yes. That’s very kind of you
Offering assistance
Responding to assistance
C: Practice Speaking 2
Exercise 1: Make the similar dialogue
Picture 1. A tourist wants to find a police station because she has lost money.
... Police Station...?

- Do you need any help ?
- Yes. Can you help me find a police station, because I’ve lost money.
- Sure. Go straight ahead. Then turn left. It’s on your right.
- Thank you very much.
Cue words
go straight ahead / turn left / on your right

Exercise 2: Practice with your partner


Pupil:

Tourist:


Pupil:Tourist:
May I help you?

Yes. Can you show me the
way to the nearest bank ?

Sure. Turn right when you
get out of the hotel.
Then turn left at the first corner.
The bank is on your right.

Thank you very much.
Cue word
Exercise 3a Listen and complete the dialogue then practice with your partner
Picture 3. Viet with a heavy bag, his mother wants to help him
Exercise 3b Listen and complete the dialogue then practice with your partner
Picture 3. Viet with a heavy bag, his mother wants to help him
IV. Post speaking
Complete the dialogue
... help you ?
Yes, thank you. Could you fill in this form for me?
See a little boy crying, if you want to help him
What do you say?
You want your sister to empty the waste-basket
What do you say?
Lucky you!

You want your brother to help you with Math problem.
How can you say?
Your mum wants you to water the garden
What does she say to you?
See a women carrying a heavy bag. If you want to help her.
What do you say?
Lucky you!

Lucky you!

V. Homework
Write on your notebook the dialogue between you and a tourist who lost money
Thank you!
Teacher :Nguyễn Bích Loan
School : Vân Hồ
 
Gửi ý kiến