Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 - 1935

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm và chỉnh sửa
Người gửi: Nguyễn Bá Quân
Ngày gửi: 11h:12' 06-10-2014
Dung lượng: 12.0 MB
Số lượt tải: 1373
Số lượt thích: 1 người (Hồ Hương Ly, Trần Thị Quỳnh Mai)
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nêu hoàn cảnh lịch sử, nội dung hội nghị thành lập Đảng?
VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
Chuong II
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG
1930 - 1935
Bài 14
1. Tình hình kinh tế
I. Việt Nam trong những năm 1929-1933
2. Tình hình xã hội
II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh
1. Phong trào cách mạng 1930-1931
2. Xoâ Vieát Ngheä Tónh
3. Hoäi nghò laàn thöù nhaát BCH Trung öông laâm thôøi cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG
1930 - 1935
1. Tình hình kinh tế
I. Việt Nam trong những năm 1929-1933
Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Pháp khủng bố người yêu nước
1. Tình hình kinh tế
- Nông nghiệp: lúa gạo sụt giá, ruộng đất bỏ hoang nhiều.
- Công nghiệp: suy sụp
- Xuất nhập khẩu: đình đốn, hàng hoá khan hiếm, giá cả đắt đỏ
NX: Kinh tế VN khủng hoảng trầm trọng.
gạo lúa sụt giảm, ruộng bỏ hoang nhiều
công nghiệp hầu hết bị suy giảm, xuất khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.
Đồng tiền Đông dương bị phá giá. Ngân sách Đông dương phải chi cho bộ máy thống trị và góp vào quỹ nước Pháp, năm 1931 chi 77%.
? Tình hình xaõ hoäi nöôùc ta trong nhöõng naêm khuûng hoaûng kinh teá theá giôùi?
2. Tình hình xã hội
- Công nhân : thất nghiệp, lương giảm.
- Nông dân : mất đất, cảnh sưu cao thuế nặng, bị bần cùng hoá.
- Các tầng lớp, giai cấp khác, đời sống gặp nhiều khó khăn (sgk).
Nông dân bị địa chủ cướp ruộng đất, nạn sưu cao thuế năng hoành hành, họ bị bần cùng hoá không lối thoát.
Công nhân, thợ thủ công bị thất nghiệp, nhiều cửa hiệu phải đóng cửa.
Đặt ra vấn đề cấp thiết có những phong trào cách mạng phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. Trong đó 2 mâu thuẫn cơ bản:
+ Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt nam với thực dân Pháp.
+ Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

Những mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam
Nơng dn
D?a ch? phong ki?n
Thực dân Pháp
Dân tộc Việt Nam
><
><
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và phong trào cách mạng lên cao, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh
1. Phong trào cách mạng 1930-1931
- Từ tháng 2 -> 4/1930: nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân.
Đấu tranh trong phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh
- Từ 1-5-1930 trên phạm vi cả nước nổ ra nhiều cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc Tế Lao Động
- Tháng 6, 7, 8 phong trào đấu tranh của quần chúng lao động tiếp tục bùng nổ.
Đấu tranh của 8000 nông dân huyện Hưng Nguyên
Xô Viết Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo
NGHỆ AN
HÀ TĨNH
VINH
BẾN THỦY
LƯỢC ĐỒ PHONG TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ - TĨNH
12-9-1930
- Tháng 9 -1930 phong trào công nông dâng cao nhất là ở Nghệ Tinh
- Tiêu biểu là cuộc biểu tình ở Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12 -9 -1930.
mỏ than Hồng Gai
công nhân Vinh - Bến Thuỷ
nhà máy điện Chợ Quán
nhà máy xe lửa Dĩ An
Hệ thống chính quyền thực dân Phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn xã. Các cấp Ủy Đảng ở địa phương lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng gọi là Xô Viết.
- Kết quả:
Báo chí Nghệ An trong thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh
2. Xoâ Vieát Ngheä Tónh
a. Hoàn cảnh
Từ tháng 9-1930 -> đầu 1931 Xô viết ra đời ở nhiều xã, huyện thuộc tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.
Nghệ An
Thanh Chương
Nam Đàn
Anh Sơn
Nghi Lộc
Hưng Nguyên
Diễn Châu
Hà Tĩnh
Can Lộc
Nghi Xuân
Hương Khê
Nhóm 1: Tìm hiểu chính sách về chính trị
Nhóm 2: Tìm hiểu chính sách về kinh tế.
Nhóm 3: Chính sách về văn hoá, xã hội
Nhóm 4: Nhận xét tính chất của chính quyền xô Viết
b. Các chính sách
- Chính trò: Thöïc hieän caùc quyeàn töï do daân chuû, laäp caùc ñoaøn theå caùch maïng, caùc ñoäi Töï Veä Ñoû vaø toøa aùn nhaân daân
Người nông dân trước và sau khi chính quyền xô viết thành lập
Về văn hóa - xã hội: mở lớp dạy chữ quốc ngữ, xoá bỏ mọi nạn xã hội như cờ bạc, rượu, chè...
- Kinh tế: Chia ruộng đất cho dân cày, bỏ thuế vô lí, xóa nợ cho người nghèo ..
-Văn hóa, xã hội: Mở trường dạy học, bài trừ mê tín, đảm bảo trật tự, trị an xã hội.
c. Kết quả, ý nghĩa
- XVNT là đỉnh cao của cao trào 1930-1931. Tuy chỉ tồn tại 4, 5 tháng nhưng đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho nhân dân cả nước.
- Từ giữa 1931, Pháp đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng trong cả nước dần dần lắng xuống.
3. Hoäi nghò laàn thöù nhaát BCH Trung öông laâm thôøi cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam
a. Hoàn cảnh
Tháng 10/1930, Hội nghị diễn ra ở Hương Cảng (Trung Quốc), giữa lúc phong trào quần chúng diễn ra quyết liệt.
b. Nội dung Hội nghị
- Đổi tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.
- Bầu Trần Phú làm Tổng bí thư BCH Trung ương chính thức.
-Thông qua Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.
Trần Phú (1904-1931)
và Luận cương chính trị
? Nội dung Luận cương chính trị 10/1930
+ Tính chất: C/m Đông dương là c/m tư sản dân quyền, bỏ qua thời kỳ TBCN tiến lên CNXH.
+ Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc và phong kiến là hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít.
+ Lực lượng: Công nhân và nông dân.
+ Lãnh đạo cách mạng: Giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam.
+ Nêu rõ hình thức và biện pháp đấu tranh, quan hệ giữa cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới.
? Nội dung Luận cương chính trị
+ Chưa nêu được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.
+ Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.
+ Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của tiểu tư sản, tư sản dân tộc , trung và tiểu địa chủ.
? Hạn chế
4. YÙ nghóa lòch söû vaø baøi hoïc kinh nghieäm
a. Ý nghĩa lịch sử
- Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng Đông Dương.
- Hình thành liên minh công - nông.
- Đảng cộng sản Đông Dương trở thành bộ phận độc lập trực thuộc Quốc tế cộng sản.
b. Bài học kinh nghiệm
- Phong trào đã để lại cho đảng nhiều bài học kinh nghiệm về công tác tu tuởng, xây dựng khối liên minh công nông và mặt trận dân tộc thống nhất; về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
- Là cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng cho tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.
1. Cuộc đấu tranh phục hồi lực lượng
III. Phong trào cách mạng 1932-1935
a. Chính sách cai trị của Pháp
- Pháp khủng bố kéo dài làm cho cách mạng tổn thất nặng nề.
- Các thủ đoạn lừa bịp, lôi kéo tư sản, trí thức:
+ Chính trị: Tăng người Việt vào cơ quan lập pháp.
+ Kinh tế: Cho người Việt đấu thầu 1 số công trình công cộng.
+ Văn hóa, xã hội: Tổ chức lại một số trường cao đẳng, dùng tôn giáo chia rẽ dân tộc.
b. Đấu tranh phục hồi phong trào cch m?ng
- Bên ngoài các đảng viên tìm cách gây dựng lại tổ chức Đảng. Một số đảng viên ở Trung Quốc và Thái lan về nước hoạt động.
- Đảng viên trong tù kiên trì lập trường, tổ chức vượt ngục.
Các chiến sĩ cách mạng bị bắt tù đày.
- Tháng 6/1932 Lê Hồng Phong và Ban lãnh đạo TW Đảng đề ra chương trình hành động...
- 1934 thành lập Ban lãnh đạo hải ngoại.
- 1935 các Xứ ủy Bắc kỳ, Trung ky, Nam kỳ được lập lại, phong trào quần chúng phục hồi.
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng cộng sản Đông Đương (3. 1935)

Ý nghĩa quan trọng của Đại hội là mốc đánh dấu Đảng đã khôi phục về mặt tổ chức.
Từ 27 – 31/3/1935 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng được triệu tập tại Ma Cao (Trung Quốc).
a. Nội dung :
Xác định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt là: củng cố và phát triển Đảng, chống chiến tranh đế quốc.
Thông qua nghị quyết và điều lệ.
Bầu BCH TW do Lê Hồng Phong làm Tổng bí thư.
Lê Hồng Phong
b. Ý nghĩa:
Đánh dấu các tổ chức đảng được phục hồi từ trung ương đến địa phương.
Tổ chức và phong trào quần chúng được phục hồi.
MỞ ĐẦU (2/1930→4/1930 )
PHÁT TRIỂN DẦN LÊN CAO ( 5/1930 → 8/1930 )
ĐỈNH CAO ( 9/1930 trở đi)
Củng cố:
1. Nêu nguyên nhân bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?
2. Sơ đồ diễn biến của phong trào cách mạng 1930 – 1931:
GIỮA NĂM 1931
ÔN TẬP Bài 14

* Câu 1 : Hãy nêu tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm khủng hoảng 1929 – 1933.
* Câu 2 : Trình bày phong trào cách mạng 1930 – 1931.
* Câu 3 : Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị (10/1930) của Đảng cộng sản Đông Dương.
* Câu 4 : Nêu ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào 1930 – 1931.
BÀI TẬP VỀ NHÀ :
Nhận xét phong trào CM 1930 -1931 về các mặt sau đây :
- Mục tiêu :
- Lực lượng tham gia :
Hình thức đấu tranh :
Kết quả :

DẶN DÒ :
- Học bài và chuẩn bị phần tiếp theo.
- Sưu tầm thơ, ca ngợi phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ - Tỉnh.

 
Gửi ý kiến