Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 11. Tây Âu thời hậu kì trung đại

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Trúc Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:26' 07-03-2017
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
3/7/2017 10:29:42 AM
1

Trường THPT Lộc Hưng
Giáo Viên: Nguyễn Trọng Nghĩa.
Tổ Sử - Địa.
3/7/2017 10:29:42 AM
2
BAØI 11.
TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI
3/7/2017 10:29:42 AM
3
1. Những cuộc phát kiến địa lý.
a. Nguyên nhân và điều kiện.
? Nguyeân nhaân vaø ñieàu kieän naøo daãn tôùi caùc cuoäc phaùt kieán ñòa lí?

3/7/2017 10:29:42 AM
4
- Tham vọng cướp bóc của cải ? phương Đông (Ấn Độ, Trung quốc...)
- Con đường buôn bán từ phương Đông sang phương Tây bị người ARập khống chế

-Nhu caàu môû roäng thò tröôøng, nguyeân lieäu, vaøng…
-Söï tieán boä veà khoa hoïc kó thuaät
1/ NHỮNG PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ:
a. Nguyên nhân và điều kiện.
Do söï phaùt trieån kinh teá :
3/7/2017 10:29:42 AM
5
CON ĐƯỜNG
TƠ LỤA
A RẬP
3/7/2017 10:29:42 AM
6
b. NHỮNG PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ:

* Bồ Đào Nha:
+1487 Điaxơ  thám hiểm voøng qua muõi cöïc Nam Châu Phi.
+ 1497, Vax-cô – Đa- Ga-ma Ca-li- cut Ấn Độ.
* Tây Ban Nha:
+ 1492, C. Cô-lôm-bô  Châu Mỹ… “Đông Ấn Độ”
+ 1519-1522, F. Ma-gien-lăng  vòng quanh thế giới...
3/7/2017 10:29:42 AM
7
*Hành trình của các nhà hàng hải đi tìm các vùng đất mới !
Philippin
3/7/2017 10:29:42 AM
8
*Các Em hãy thử là các nhà hàng hải đi tìm các vùng đất mới nhé!
Philippin
3/7/2017 10:29:42 AM
9
3/7/2017 10:29:42 AM
10
Những cuộc phát kiến địa lý đem lại hệ quả gì?


3/7/2017 10:29:42 AM
11
Hệ quả:
-Ðem lại cho loài người những hiểu biết về:
-Trái Đất, con đường mới, dân tộc mới, thị tröôøng môû roäng…
- Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản ra đời
- Taêng cöôøng giao löu vaên hoaù.
-Nảy sinh cướp bóc thuộc địa và buôn bán
nô lệ
3/7/2017 10:29:42 AM
12


Thảo luận: Nguyên nhân nảy sinh CNTB ?
*Nguyên nhân:
Kinh tế phát triển nhanh, quí tộc, thương nhân cướp bóc của cải tài sản, tài nguyên ở Châu A, phi, và châu Mĩ, Tư sản cướp bóc thực dân, tước đoạt ruộng đất nông dân.
2/ Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu
3/7/2017 10:29:42 AM
13
Sự nảy sinh của chủ nghĩa tư bản được biểu hiện như thế nào?


3/7/2017 10:29:42 AM
14
*Biểu hiện:


+ Công trường thủ công:
- Quy mô lớn,
- Chuyên môn hóa, sx theo dây chuyền,
- Quan hệ: chủ - thợ,
+ Thương mại: xuất hiện các công ty thương mại lớn (các công ty Đông Ấn của Anh, Pháp,...)
+ Trong nông nghiệp: hình thành các đồn điền, trang trại TBCN.
 Quan hệ SX TBCN được hình thành
3/7/2017 10:29:43 AM
15
Sơ đồ
Vốn
? Tư bản là gì ?
quan hệ sản xuất trong CNTb như thế nào?
Chủ: Chiếm hữu của cải
Thợ: Làm ra của cải
Cách tổ chức sản xuất
trong giai đoạn đầu.
+*Công trường thủ công thay cho phường hội.
*Công ty thương mại thay cho thương hội.
-Không
công bằng.
- Phi lý.
3/7/2017 10:29:43 AM
16
Xã hôi Tây âu có những thay đổi ra sao?


Hình thành 2 giai cấp:Tư sản và Vô sản
3/7/2017 10:29:43 AM
172
A R AÄ
T Â Y B A N N H A
V A X C Ô Đ A G A M A
M A G I E N L Ă N G
Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
1
3
4
5


8
4
11
10
1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
2. Có 4 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa.
3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
3/7/2017 10:29:43 AM
18Nguyên nhân và điều kiện nào dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí?
Hệ quả của những cuộc phát kiến địa lí?
*Củng cố bài học:
- Nguyên nhân nảy sinh CNTB và những biểu hiện của CNTB ở Tây Âu?
- Sự nảy sinh của chủ nghĩa tư bản được biểu hiện như thế nào?
3/7/2017 10:29:43 AM
19
3/ Phong trào văn hoá phục hưng.
Xem SGK và tự soạn theo hướng dẫn sau:
Bài 11:TÂY ÂU
THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI.
****
1-Những phát kiến địa ly.
2-Sự ra đời CN tư bản.
3- Ph/trào Văn hoá phục hưng.
4- Cải cách tôn giáo và ch/tranh nông dân.
***
- Ra đời ở đâu?
- Ai khởi xướng?
-Nội dung gì?
- Kết quả?
0 1 2 3

3/7/2017 10:29:43 AM
20
4- Cải cách tôn giáo
và chiến tranh nông dân.
Xem SGK và tự soạn theo hướng dẫn sau:
Bài 11:TÂY ÂU
THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI.
****
1.Những phát kiến địa ly.
2.Sự ra đời CN tư bản.
3.Ph/trào Văn hoá phục hưng.
4.Cải cách tôn giáo và ch/tranh nông dân.
***
- Ra đời ở đâu?
- Ai khởi xướng?
- Nội dung gì?
- Kết quả?
a. Cải cách tôn giáo
b.Chiến tranh nông dân ở Đức
-Vì sao nổ ra?
-Diễn ra thế nào?
-Kết quả và ý nghĩa?
Các Em hãy tự soạn các phần trên theo Sách Gíao Khoa.
CON ĐƯỜNG TƠ LỤA
( đóng được tàu lớn: tàu CA-RA-VEN;
Vẽ dược Hải đồ,...)
THỔ NHĨ KÌ
b. Nguyn nhn, di?u ki?n
- Sự phát triển kinh tế...
- Sự tiến bộ về khoa học kĩ thuật


3/7/2017 10:29:43 AM
22
ATLAT ĐỊA LÍ CỦA TÔ-LÊ-MÊ
3/7/2017 10:29:43 AM
23
MŨI HẢO VỌNG
HÀNH TRÌNH CỦA B. ĐI-A-XƠ - 1497
3/7/2017 10:29:43 AM
24
? Theo dõi phim và đọc lại hành trình phát kiến địa lí của Vax-cô-đa-ga-ma.
3/7/2017 10:29:43 AM
26
* Bồ Đào Nha:
+ Điaxơ  thám hiểm bờ biển Châu Phi.
+ 1497, Vax-cô – Đa- Ga-ma  Ấn Độ.
* Tây Ban Nha:
+ 1492, C. Cô-lôm-bô  Châu Mỹ… “Đông Ấn Độ”
? Theo dõi phim và đọc lại hành trình phát kiến địa lí của F.Ma-gien-lăng.


1. Những cuộc phát kiến địa lý.
3/7/2017 10:29:43 AM
28
* Bồ Đào Nha:
+1487 Điaxơ  thám hiểm bờ biển Châu Phi.
+ 1497, Vax-cô – Đa- Ga-ma Ca-li- cut Ấn Độ.
* Tây Ban Nha:
+ 1492, C. Cô-lôm-bô  Châu Mỹ… “Đông Ấn Độ”
+ 1519-1522, F. Ma-gien-lăng  vòng quanh thế giới...
1. Những cuộc phát kiến địa lý.
3/7/2017 10:29:43 AM
31

?Ý NGHĨA
CỦA NHỮNG CUỘC
PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ ?

3/7/2017 10:29:43 AM
32
1. Những cuộc phát kiến địa lý.
* Kết quả, ý nghĩa:
- Chứng minh trái đất có hình cầu tròn;
- Phát hiện ra những con đường mới, vùng đất và các dân tộc cũng như các nền văn minh mới.
- Mang về cho Quý tộc và Thương nhân Châu Âu một khối lượng của cải lớn và thị trường buôn bán rộng lớn.
- Đẩy nhanh quá trình tan rã của chế độ P.Kiến & thúc đẩy sự ra đời của CNTB ở Châu Âu.
- Hạn chế: Mở ra quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ...
3/7/2017 10:29:43 AM
33
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.

* Quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản.
? Hãy nêu các biện pháp tích lũy nguyên thủy TB của Tư sản châu Âu?
@ Các em theo dõi sơ đồ sau.
3/7/2017 10:29:43 AM
34
TN&QT CHÂU ÂU
CƯỚP BÓC THUỘC ĐỊA
BUÔN BÁN NÔ LỆ
RÀO ĐẤT CƯỚP RUỘNG
NỀN SX TƯ BẢN
VỐN
NHÂN CÔNG
QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY NGUYÊN THỦY TBCN
3/7/2017 10:29:43 AM
35
? CÁC EM
CÓ NHẬN XÉT GÌ
VỀ QUÁ TRÌNH
TÍCH LŨY NGUYÊN THUỶ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHÂU ÂU?
3/7/2017 10:29:43 AM
36
* Các hình thức kinh doanh TBCN.
...
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.
3/7/2017 10:29:43 AM
37

? CÙNG VỚI SỰ HÌNH THÀNH QHSX
TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
XÃ HỘI TÂY ÂU ĐÃ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI NHƯ THẾ NÀO ?
3/7/2017 10:29:43 AM
38

*Sự chuyển biến xã hội.
- Thương nhân, chủ xưởng, chủ trang trại giàu có  giai cấp Tư Sản – có thế lực kinh tế;
- Nhân công làm thuê giai cấp Vô Sản - bị bóc lột nặng nề.
 Giai cấp vô sản > < giai cấp tư sản.
2. Sự nảy sinh CNTB ở Tây Âu.
3/7/2017 10:29:43 AM
39
***TÓM TẮT BÀI HỌC.
?Em hãy nêu tóm tắt những nội dung cơ bản của bài học này?
Mục bài
Nội dung cơ bản
1. Những cuộc phát kiến địa lí.
Nguuyên nhân và điều kiện...
- Các cuộc phát kiến địa lí...
2. Sự nảy sinh CNTB ...
Quá trình tích lũy nguyên thủy TBCN...
- Sự xuất hiện QHSX TBCN...
3/7/2017 10:29:44 AM
40
2
T H Ổ N H Ĩ K Ì
I N C A
T Â Y B A N N H A
V A X C Ô Đ A G A M A
M A G I E N L Ă N G
Đ Ô N G Ấ N Đ Ộ
1
3
4
5
6
M
L
Ô
C
B
Ô
Ô

C Ô L Ô M B Ô
8
4
9
11
10
8
1. Có 8 chữ cái: Đây là tên C. Cô lôm-bô gọi châu Mỹ.
2. Có 4 chữ cái: Đây là tên một nền văn minh ở châu Mỹ.
3. Có 9 chữ cái: Đây là tên một trong những nước đi đầu trong việc phát kiến địa lí.
4. Có 11 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã tìm được đường biển đến Ấn Độ.
5. Có 10 chữ cái: Đây là tên nhà thám hiểm đã đi vòng quanh thế giới bằng đường biển.
6. Có 8 chữ cái: Đây là tên nước đã khống chế con đường buôn bán tơ lụa.
3/7/2017 10:29:44 AM
41
Củng cố và bài tập

+ Những cuộc phát kiến lớn về địa lý (nguyên nhân & điều kiện, quá trình và ý nghĩa).
+ Những biểu hiện của nền kinh tế TBCN trong giai đoạn hậu kỳ trung đại.
+ Những thay đổi trong xã hội Tây Âu thời hậu kỳ trung đại.
+ Vẽ lược đồ các các cuộc phát kiến địa lí.
3/7/2017 10:29:44 AM
42
Phụ lục hình ảnh
3/7/2017 10:29:44 AM
43
3/7/2017 10:29:44 AM
44
3/7/2017 10:29:44 AM
45
CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN SÖÏ QUAN TAÂM THEO DOÕI CUÛA QUYÙ VÒ VAØ CAÙ C EM!
XIN CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI TRONG CÁC BÀI HỌC SAU!
 
Gửi ý kiến