Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Television. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nhu Thi Luong
Ngày gửi: 17h:22' 24-12-2016
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 889
Số lượt thích: 0 người
Hai Boi Secondary School
Teacher: Nhu Thi Toan Nang
WELCOME TO OUR CLASS TODAY
Subject: English 6
Warmer
Play a game
Which word is it ?
1.This word has 10 letters.
2. Every house has it. It is often in living room.
3. All people like watching it every today.
Answer
TELEVISION
Unit 7. TELEVISION
Period 58 - Lesson 1: Getting started (P 6,7)
Wednesday, December 28th, 2016
Wednesday, December 28th, 2016
Unit 7 : TELEVISION
Period 58 - Lesson 1: Getting stared (P. 6,7 )

I. New words:
cartoon [kɑ:`tu:n] (n) : Phim hoạt hình
comedy [`kɒmədi] (n) : Phim hài
local television [`ləʊkəl `teliviʒn] (n) : Tr/ hình địa phương
channel [`t∫ænl] (n) : Kênh TV
programme [`prəʊgræm] (n) : Chương trình
stupid [`stju:pid] (adj) : Đần độn
educational [,edju:`kei∫ənl] (adj) : mang tính giáo dục
schedule [,`∫edju:l] (n) : chương trình, lịch trình
Matching:
II. Reading:
It’s Laughing out Loud.
It’ s on VTV3
No, they aren’t .
Because he is awful
Tom is stupid but funny.
5. What does Phong say about Tom?
Funny, awful
Stupid, funny
Clever, cool
national
comedy
channels
competition
Cartoons
educational
Learn by heart new words.
Read again the conversation.
- Do the exercises in the work book: 1, 2, 3 & 4 in part B p.4-5.
- Prepare the new lesson: Unit 7: Lesson 2: A closer look 1
III. HOMEWORK:
Good Bye!
Happy day!
Thank you for your attention !
Thank you for your attention !
 
Gửi ý kiến