Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. The 22nd Sea Games

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:12' 27-09-2021
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
Good morning
welcome to my lesson today!
English grade12th
Warm-up
Listen to the song and answer the questions
1. What is the name of the song?
2. In what event was it first sung?
3. When and where was this event?
It is “vi mot the gioi ngay mai”
It was first sung in the 22nd Sea Games
It was held in 2003 in Hanoi ,Vietnam
Some pictures about the 22nd sea games
THE 22nd SEA GAMES
Unit 13
Lesson A: READING
nd
The 22 Sea Games
warmer.
badminton
Football
basketball
wushu
Table tennis
athletics
Women`s football
volleyball
bodybuilding
swimming
karatedo
Diving
Horse racing
Weigh lifting
wrestling
New lesson.
I. Pre- reading
UNIT 13
I. pre-reading
A. Complete each sentence with the correct option.
1. The Sea Games is held ………….
a. every year
b. every two years
c. every four years
2. The Sea Games is the sports event which is held in………….
a. Southeast American countries
b. Southeast African countries
c. Southeast Asian countries
3. The first Sea Games were held in……..
a. Thailand/
b. Singapore/
c. Malaysia/
4. Vietnam has hosted the Sea Games…
a. once
b. twice
c. three times
1959
1960
1961
B. vocabulary
1. sports enthusiast (n) [in`θju:ziæst]
2. spirit (n)  high spirits [`spirit]
3. solidarity (n) [,sɔli`dærəti]
5. to be composed of…
Eg:The 22nd Sea Games were composed of 32 sports
6. to rank (v) [ræηk]
7. outstanding (a) [aut`stændiη]
8. (to) defend (v) [di`fend]
9. countrymen (n) [`kʌntrimen]
10. title (n) [`taitl]
người say mê thể thao
tinh thần
sự đoàn kết
bao gồm
xếp hạng, xếp thứ
xuất sắc
bảo vệ
người cùng 1 nước, đồng bào
danh hiệu
4. bodybuilding (n) [`bɔdi,bildiη]
môn thể dục thể hình
1. sports enthusiast
2. solidarity
3. title
4. bodybuilding
5. high spirits
6. countrymen
f. người say mê thể thao
c. sự đoàn kết
a. danh hiệu
e. môn thể duc thể hình
b. tinh thần cao
d. người cùng 1 nước, đồng bào
C. Checking vocabulary
Give the Vietnamese equivalents to the following words and phrases
TASK 1:
Give the words or phrases basing on the pictures:
solidarity
bodybuilding
TASK 1:
Give the words or phrases basing on the pictures:
sports enthusiast
TASK 1:
Give the words or phrases basing on the pictures:
countrymen
TASK 1:
Give the words or phrases basing on the pictures:
The 22 Sea Games
nd
warmer.
New lesson.
Where is it from?
Paragraph 1 - Paragraph 2 - Paragraph 3


Paragraph 1
Held, Hosted, Solidarity, Peace,
Paragraph 2
Medal, Participants , Outstanding, Shooting,
Paragraph 3
Support, Spirit, Countrymen, Organize
I. Pre- reading
II. While- reading
Hosted,
Held,
Peace,
Solidarity,
Shooting,
Medal,
Participants ,
Outstanding,
Support,
Spirit,
Countrymen,
Organize
UNIT 13
A: Paragraph 1

B: Paragraph 2C: Paragraph 3
1. The spirit of the 22nd SEA Games
2. The results of the 22nd SEA Games
3. The preparations for the 22nd SEA Games.
4. The time and place the 22nd SEA Games was held
Unit 13: The 22nd Sea Games - Reading - Sub-task
Matching:
III. While reading
A. True - false sentences
1. The 22nd Sea Games were held in Vietnam in early December 2003
2. Eleven countries from every part of Asia took part in the 22nd Sea Games
3. Vietnam defeated Thailand in the Men’s football final match.
4. The Vietnamese Women’s Football team lost in the final football match.
5. It was not surprising that Vietnam won the first place finish.
T
F
F
F
T
B. Task 2: Scan the passage and complete each of the following sentences
1. The 22nd Sea Games were held in Vietnam from…
2. Thailand was ranked second with …
3. Singapore and Vietnam had participants who were awarded the Most Outstanding Athlete titles in ....
4. A plan had been supposed for Vietnam to host the Asia Sports Games at ...
the 5th to 13th December 2003
90 golds
the Swimming and Shooting events
some point in the future
C. Task 3 Answer the questions
Games : Lucky stars
Work in groups ask and answer the questions
6
1
7
5
4
3
2
1. What was the spirit of the 22nd Sea Games?
It was solidarity, co-operation for peace and development
UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES - READING
2. How many gold medals were won at the Sea Games?
444 gold medals (were won at the Sea Games).
UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES - READING
3. Which Women’s Football team defended the Sea Games title?
The Vietnamese Women’s football team successfully defended the Sea Games title.
UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES - READING
4. Which Men’s Football team won the gold medals?
The Thai Men’s Football team won the gold medals.
UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES - READING

10 marks
You are very lucky!

10 marks
You are very lucky!
5. Why was Vietnam’s first place finish not a surprise to everyone?
It was because Vietnam had carried out the intensive program for its athletes, both at home and abroad and the Vietnamese athletes competed in high spirits with the strong support of their countrymen.
UNIT 13: THE 22ND SEA GAMES - READING
III. Post reading
Work individually: Summarize the text, using the given cues
- When and where the 22nd Sea Games were held.
- Athletes from how many countries took part in the event.
- How many sports there were.
- How many gold medals were won.
- How many gold medals Vietnamese athletes won
- Which country was ranked second.
- Which country was ranked third.
- Which Women’s Football team defended the Sea Games title.
- Which Men’s Football team won the gold medals
- Why Vietnam’s first place finish were not a surprise.
Write the answers in task 2 on your notebook.
Prepare lesson speaking.
HOME WORK
thank you for your attention
THANK YOU
GOOD BYE
 
Gửi ý kiến