Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 11: This is my family

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn mai anh
Ngày gửi: 14h:14' 07-02-2022
Dung lượng: 32.5 MB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích: 1 người (Hoàng Ngọc Hân)
UNIT 11. THIS IS MY FAMILY
LESSON 1
WARM UP
FAMILY MEMBERS
2 / 40
grandfather
2 / 40
grandmother
father
mother
sister
brother
1. Vocabulary
- grandfather: ông
- grandmother: bà
- father:ba
- mother:mẹ
- brother:anh, em trai
- sister: chị, em gái
By Jessica
2. Model sentence
Who’s that?
She’s my grandmother

Who’s that?
He’s my grandfather
By Jessica
It
He’s my
It
Who’s that?
grandfather
It
She’s my
It
Who’s that?
grandmother
It
He’s my
It
Who’s that?
father
It
She’s my
It
Who’s that?
mother
It
He’s my
It
Who’s that?
brother
It
She’s my
It
Who’s that?
sister
LET’S TALK
1
2
3
She’s my sister
Who’s that?
4
5
She’s my grandmother
She’s my mother
He’s my father
He’s my grandfather
6
He’s my brother
By Jessica
LISTEN AND TICK
1
By Jessica
LISTEN AND TICK
2
By Jessica
LISTEN AND TICK
3
READ & COMPLETE
1.This is a photo of Mai`s family.
2. The man is her .
3.The woman is her .
4.And the boy is her  .
father
mother
brother
A HAPPY FAMILY
LET’S PLAY!
The father is in the garage
NEXT
The mother is in the bathroom
NEXT
The brother is in the kitchen
NEXT
The sister is in the living room
NEXT
The baby is in the bedroom
NEXT
The grandfather is in the basement
NEXT
The grandmother is in the living room
NEXT
By Jessica
UNIT 11. THIS IS MY FAMILY
LESSON 2
By Jessica
By Jessica
REVIEW FAMILY MEMBERS
NUMBERS
From 10 to 100
60:
8:
68:
sixty
eight
60:
5:
65:
sixty
five
40:
2:
42:
forty
two
40:
1:
41:
forty
one
13:
thirty
10:
ten
By Jessica
By Jessica
Modelsentence
How old is/are +S ?
 S+is/are/am+ tuổi.How old is your father ?
 She’s forty-one
By Jessica
It
He’s is sixty-eight
It
How old is your
grandfather?
It
It
How old is your
grandmother?
She’s is sixty - five
It
It
How old is your
father?
He’s is forty-two
It
It
How old is your
mother?
She’s is forty-one
It
It
How old is your
brother?
He’s is thirteen
It
It
How old is your
sister?
She’s is ten
By Jessica
1
2
3
4
5
6
How old is your ?
brother
grandfather
sister
grandmother
father
mother
He’s eight
He’s sixty-nine
She’s six
She’s sixty-six
He’s forty-five
She’s forty-two
By Jessica
LISTEN & number
1
2
3
4
2
3
4
1
READ & complete
Hi! My name is Quan. I am ten years old. That is a picture of my family. My father is forty-four years old. My mother is thirty-nine years old. My brother is fourteen years old.
44
39
14
By Jessica
1.How old are you?
I am 
2.How old is your mother?
She is 
3.How old is your father?
He is 
4.How old is your brother/sister?
He is
She is
eight years old
forty-three years old
forty-seven years old
five years old
seven years old
WRITE ABOUT YOUR FAMILY
By Jessica
Wow
Wow
Wow
Wow
Wow
Wow
Wow

This is my school
This is my classroom
This is my family
He’s sixty-three
He’s sixty-one
He’s sixty-two
62
She’s sixty-four
She’s sixty-five
She’s sixty-six
66
He’s forty-nine
He’s forty-seven
He’s forty-eight
48
She’s thirty-four
She’s thirty-five
She’s thirty-six
36
He’s ten
He’s two
He’s twelve
12
She’s ten
She’s eight
She’s nine
9
By Jessica
UNIT 11.THIS IS MY FAMILY
LESSON 3
By Jessica
By Jessica
WARM UP
R
R
L
R
L
L
JUMPING GAME
R
Gợi ý: Giáo viên đọc 1 số từ có âm “br” hoặc “gr”
Cho học sinh xếp thành hàng, đọc đến từ có âm “br” học sinh nhảy sang PHẢI, “gr” học sinh nhảy sang TRÁI.
By Jessica
brown
brush
green
brick
grape
brother
grass
By Jessica
brother
That’s my brother.
By Jessica
grandmother
My grandmother’s fifty-five years old.
By Jessica
By Jessica
2. Listen & write
brother
grandmother
My is fifty-three years old.
My is fifteen years old.
1
2
1
2
By Jessica
By Jessica
1. Who’s that?
a. I’m ten
b. He’s fifty
c. She’s forty-five
d. It’s my mother
READ & MATCH
2. How old are you?
3. How old is your father?
4. How old is your mother?
This is a photo of my (1) . Look at the man. He is my (2)  . He is forty-four years old. The woman next to him is my (3)  .
She is thirty-nine years old.
The boy is my (4)   .
He is fourteen years old. And the little girl is my (5)  . She is five years old. Can you find me and guess how old I am?
By Jessica
Look, read & write
family
father
mother
brother
sister
By Jessica
PROJECT
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
11
12
13
14
END
Unlucky number

grandmother
father
grandfather
mother
A
D
C
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
He’s my …..
grandfather
grandmother
father
mother
A
D
C
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
She’s my …..
brother
mother
sister
father
A
D
C
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
He’s my …..
mother

brother

father
sister
A
D
C
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
She’s my …..
mother
brother
sister
father
A
D
C
B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
He’s my …..
She’s my mother
She’s my sister
He’s my father
He’s my sister
A
D
C
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Who’s that?
He’s sixty-five
He`s sixty-four
He’s sixty-two
He’s sixty-three
A
D
C
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
How old is your grandfather?
She’s forty-eight
She’s thirty-six
She’s forty-five
She’s thirty-seven
A
D
C
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
How old is your mother?
She’s six
She’s eight
She’s seven
She’s nine
A
D
C
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
How old is your sister?
mother
brother

father
sister
A
D
C
B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
How old is your …………..?
By Jessica
 
Gửi ý kiến