Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 31. Cá chép

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn hồng nhiên
Ngày gửi: 23h:22' 02-01-2018
Dung lượng: 18.0 MB
Số lượt tải: 732
Số lượt thích: 0 người
ChươngVI: NGÀNH ĐÔNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG
Ngành động vật có xương sống gồm các lớp:

Lưỡng cư
Chim
Thú
Bò sát

Bài 31: Th?c hnh: Quan st c?u t?o ngồi v ho?t d?ng s?ng c?a cá chép
Các lớp cá
Nghiên cứu thông tin mục I SGK và quan sát trên màn hình.
Cá chép sống ở đâu?
I.Đời sống cá chép
Sống ở môi trường nước ngọt
An t?p
Cá chép an gì?
- Nhiệt độ cá chép thay đổi theo nhiệt độ của môi trường nên ta gọi cá chép thuộc động vật biến nhiệt.
Tại sao nói cá chép là động vật biến nhiệt?
Cá chép sinh sản như thế nào?
Vì thụ tinh ngoài nên xác suất thụ tinh cho trứng thấp. Để đảm bảo việc duy trì giống nòi nên cá chép đẻ trứng với số lượng lớn
Vì sao cá chép đẻ trứng với số lượng lớn, nó có ý nghĩa gì ?
- Môi trường sống: nước ngọt
- Đời sống:
+ Ưa vực nước lặng
+ Ăn tạp
+ Là động vật biến nhiệt
- Sinh sản:
+ Phân tính
+ Thụ tinh ngoài
+ Đẻ trứng
+ Trứng thụ tinh phát triển thành phôi
II. CẤU TẠO NGOÀI
Quan sát cá chép trong bể kính
1. Cấu tạo ngoài
Quan sát hình 31
Kể tên các bộ phận trên cơ thể cá chép
Phần đầu
Phần mình
Khúc đuôi1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
Miệng
Râu
Lỗ mũi
Mắt
Nắp mang
Vây lưng
Vây đuôi
Vây hậu môn
Vây bụng
Vây ngực
Lỗ hậu môn
Cơ quan đường bên
? Hãy rút ra đặc điểm cấu tạo ngoài của cá chép
Thí nghiệm 1
Thí nghiệm 2
Thí nghiệm 1: Cá không bơi được, chìm xuống
Thí nghiệm 2: Cá khó giữ được thăng bằng, bơi sang phải, trái hoặc hướng lên xuống khó khăn.
Thí nghiệm vai trò của vây cá
2. Chức năng của vây cá
* Đọc thông tin ở trang 103 trong sách giáo khoa và trả lời câu hỏi
? Vây cá có chức năng gì?
Vây cá như cái bơi chèo giúp cá bơi lội trong nước.
? Nêu vai trò của từng loại vây?
- Vây ngực và vây bụng : giữ thăng bằng cho cá và giúp cá bơi hướng lên hoặc xuống, rẽ phải, trái , dừng hoặc bơi đứng.
- Vây lưng và vây hậu môn : làm tăng diện tích dọc thân cá giúp cá không bị nghiêng ngã khi bơi
- Vây đuôi : đẩy nước làm cá tiến lên phía trước.
Chức năng của vây cá:
1
2
3
4
5
Chọn câu trả lời đúng nhất
Ô nhiễm môi truường nuước ( phun thuốc trừ sâu, rác thải công nghiệp...) Đánh bắt nhiều phuơng tiện ( kích điện, luưới vét...)
Không nuôi Cá chép
Nuôi cá chép không kinh tế.
Cả a, b và c
A
B
D
Nguyên nhân số luượng cá chép giảm là do?
C


Vận tốc bơi của cá.
Cá thu

Cá hồi

Cá buồm

Tư thế bơi
Cá ngựa có tư thế bơi thẳng đứng

Cá úc bơi ngửa bụng lên trời
Cá biết bay Cá chuồn có khả năng "bay" vọt lên mặt nước cao tới 2m, xa khoảng 400m với tốc độ 40km/giờ.

Em có biết
25,1km/giờ
140km/giờ
100km/giờ
Cá chép có cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước: Thân......... gắn với đầu thành một khối vững chắc, vảy là những .......... mỏng, xếp như......., được phủ một lớp.. tiết chất nhầy, mắt không có ..... Vây cá có hình dáng như bơi chèo giữ chức năng di chuyển trong bơi lặn và điều chỉnh sự .......... Cá chép đẻ trứng trong nước với .......lớn, thụ tinh ngoài.
Điền từ thích hợp
vào chỗ trống
hình thoi
tấm xương
ngói lợp
da
mi
số lượng
Ghi nhớ
thăng bằng
Thảo luận
Nhóm nhỏ
Trò chơi Ô chữ
1. Ñaây laø cô quan giuùp caù giöõ thaêng baèng, reõ phaûi, reõ traùi.
2. Ñaây laø khaùi nieäm chæ caùc sinh vaät coù khaû naêng di chuyeån coù heä thaàn kinh vaø giaùc quan.
3. Moäït lôùp ñoäng vaät thuoäc ngaønh ñoäng vaät coù xöông soáng.
4. Moät loaïi löc coù theå gaây khoù khaên cho caù khi di chuyeån.
5. Ñaây laø thöùc aên öa thích cuûa caù.
6. Ñaây laø moâi tröôøng soáng cuûa caù cheùp.
7. Moät cô quan naèm ôû phaàn ñaàu cuûa caù.
V Â Y C H A N
Đ Ộ N G VẬ T
T H Ú
M A S Á T
OÁ C
N Ư Ơ C N G Ọ T
M A N G C Á
2
1
3
4
5
6
7
Hàng dọc gồm 7 chữ cái
CỘT SỐNG
- HỌC BÀI 31, H?C D? CUONG ƠN T?P HKI T? CU 1,2,3,4,5,6
- LÀM BÀI TẬP
- D?C TRU?C BI 32
DẶN DÒ

bài học kết thúc
abc
 
Gửi ý kiến