Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 14. Thực hiện trật tự, an toàn giao thông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu Đào
Ngày gửi: 06h:10' 12-03-2017
Dung lượng: 15.6 MB
Số lượt tải: 662
Số lượt thích: 0 người
GDCD - LỚP 6
KIỂM TRA MIỆNG:
Câu hỏi
Câu 1: : Câu hỏi ki?m tra bi cu : (8đ)
a. Nêu mối quan hệ giữa nhà nước và công dân? (4đ)
b. Theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước? (4đ)
Câu 2: : Câu hỏi kiểm tra cc nội dung tự học, g?m c? nh?ng cu h?i ki?m tra ph?n t? nghiên cứu bài mới: (2đ)
Nêu nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông?
KIỂM TRA MIỆNG:
Caâu 1:(8đ)
a. Moái quan heä giöõa coâng daân vaø Nhaø nöôùc: (4ñ)
Moái quan heä giöõa coâng daân vaø Nhaø nöôùc theå hieän ôû choã: Coâng daân coù quyeàn vaø nghóa vuï ñoái vôùi Nhaø nöôùc; coâng daân ñöôïc Nhaø nöôùc baûo veä vaø ñaûm baûo thöïc hieän caùc quyeàn vaø nghóa vuï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät.
b. Hoïc sinh caàn reøn luyeän (4ñ)
+ Reøn luyeän trong hoïc taäp, trau doài, naém chaéc kieán thöùc.
+ Reøn luyeän phaåm chaát ñaïo ñöùc ñeå trôû thaønh ngöôøi hoïc sinh ngoan.
KIỂM TRA MIỆNG:
Câu 2:(2d)
Nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông:
Do ý thức của con người tham gia giao thông chưa tốt, đường xấu và hẹp, người tham gia giao thông đông, phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn.Trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất là do ý thức của con người tham gia giao thông (kém hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông hoặc biết nhưng không tự giác chấp hành).
Tiết 23 - Bài 14
THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
I. THÔNG TIN, SỰ KIỆN:
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG QUA MỘT SỐ NĂM:
Em có nhận xét gì tình hình giao thông các năm qua?
? Qua bảng thống kê em có nhận xét gì về tình hình tai nạn giao thông ( vụ tai nạn, số người chết, bị thương)
Tiết 23 - Bài 14
THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
II. Nội dung bài học:
Quan sát các bức ảnh sau:
Thảo luận cả lớp
Thôøi gian: 3 phuùt
Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông? Cho biết nguyên nhân nào chủ yếu?
Tiết 23 - Bài 14
THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
II. Nội dung bài học:
? 1. Nguyên nhân phổ biến của tai nạn giao thông:
Do ý thức của con người tham gia giao thông chưa tốt, đường xấu và hẹp, người tham gia giao thông đông, phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn.Trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất là do ý thức của con người tham gia giao thông (kém hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông hoặc biết nhưng không tự giác chấp hành).
Tình huống
Tình huống 1:
Tan học về giữa trưa, đường vắng, muốn thể hiện với các bạn mình, Hưng đi xe đạp thả hai tay và đánh võng, lạng lách. Không may xe của Hưng vướng phải quang gánh của một bác bán rau đi bộ cùng chiều dưới lòng đường.
? Em hãy nhận xét tình huống trên.
Hưng vi phạm: Thả hai tay, đánh võng, lạng lách va phải người đi bộ.
Người bán rau vi phạm: Đi bộ dưới lòng đường.
Tiết 23 - Bài 14
THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
II. Nội dung bài học:
2. Một số quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp.
* Quy định đối với người đi bộ:
 Phaûi ñi treân heø phoá, leà ñöôøng, tröôøng hôïp ñöôøng khoâng coù heø phoá, leà ñöôøng thì phaûi ñi saùt meùp ñöôøng. Ngöôøi ñi boä chæ qua ñöôøng ôû nhöõng nôi coù ñeøn tín hieäu, coù vaïch keû ñöôøng hoaëc coù caàu vöôït, haàm daønh cho ngöôøi ñi boä vaø phaûi tuaân thuû tín hieäu chæ daãn.
* Tình huống 2:
Một nhóm 7 bạn học sinh đi 3 chiếc xe đạp, các bạn đi hàng 3, có lúc 3 xe còn kéo, đẩy nhau. Gần đến ngã tư, khi cả 3 xe vẫn chưa đi tới vạch dừng, đèn vàng sáng, cả 3 tăng tốc tạt qua đầu một chiếc xe máy để rẻ vào đường ngược chiều.
? Theo em, các bạn học sinh này đã vi phạm những lỗi gì về trật tự an toàn giao thông?
* Đèo 3, đi hàng 3, kéo đẩy nhau, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và biển báo giao thông.
DÀN HÀNG NGANG
ĐẨY XE KHÁC
MANG VÁC VẬT CỒNG KỀNH
CHẠY XE BẰNG 1 BÁNH
Tiết 23 - Bài 14
THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
II. Nội dung bài học:
2. Một số quy định của pháp luật đối với người đi bộ, đi xe đạp.
* Quy định đối với người đi bộ:
* Đối với người đi xe đạp:
 Khoâng ñi xe daøn haøng ngang, laïng laùch, ñaùnh voõng, khoâng ñi vaøo phaàn ñöôøng daønh cho ngöôøi ñi boä hoaëc phöông tieän khaùc, khoâng söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng, khoâng söû duïng xe ñeå keùo, ñaåy xe khaùc, mang vaùc vaø chôû vaät coàng keành, khoâng buoâng caû hai tay hoaëc ñi xe baèng 1 baùnh.
+ Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông:
Tín hiệu đèn
Dừng lại
Đi chậm lại
Được đi
Các loại biển báo thông dụng
Bằng kinh nghiệm của bản thân, hãy nêu ý nghĩa của các biển báo giao thông?
Đường cấm (101)
Cấm đi ngược chiều (102)
Cấm xe đạp (110a)
Đường trơn (222)
Công trường (227)
Thú rừng vượt qua đường (231)
Hướng đi phải theo (301b)
Đường dành cho xe thô sơ (304)
Đường dành cho người đi bộ (305)
- Biển báo cấm:
Hình tròn, nền màu trắng có viền đỏ, hình vẽ màu đen thể hiện điều cấm.
Các loại biển báo thông dụng
- Biển báo nguy hiểm:
Hình tam gic d?u, nền màu vng cĩ vi?n d?, hình vẽ màu đen thể hiện điều nguy hi?m c?n d? phịng.
Các loại biển báo thông dụng
- Biển báo hiệu lệnh:
Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo hiệu điều phải thi hành.
Biển chỉ dẫn:
Hình chữ nhật / hình vuông, nền xanh lam
Chỉ hướng đường
Tên cầu
Một số biển báo hiệu đường bộ
Đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội.
(Trích Điều 4, Luật GTĐB năm 2001)
Tiết 23 - Bài 14
THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
II. Nội dung bài học:
3. Nhận biết được tín hiệu đèn giao thông và một số biển báo trên đường.
? Ý nghĩa các tín hiệu đèn: Tín hiệu xanh là được đi, tín hiệu đỏ là cấm đi, tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng được đi tiếp.
Các loại biển báo:
+ Biển báo cấm.
+ Biển báo nguy hiểm.
+ Biển hiệu lệnh.
III. Bài tập:
Biển báo nào dưới đây cấm xe hơi ?
B
C
D
A

A
- Nơi có đèn tín hiệu và vạch kẻ đường mà muốn sang đường phải làm như thế nào? Hãy chọn phương án đúng.
A. Sang tự do vì cho rằng các phương tiện phải nhường đường cho người đi bộ.
B. Tuân theo đèn tín hiệu và đi đúng theo vạch kẻ đường.
C. Khụng c?n quan sỏt.
D. Di th?t nhanh, khụng nhu?ng du?ng cho phuong ti?n no khỏc.
B
- Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông đường bộ?
A. Hệ thống giao thông đường bộ đang phát triển
B. Phương tiện thô sơ và cơ giới những năm gần đây
tăng nhanh và tập trung ở các thành phố lớn.
C. Người tham gia giao thông chưa tự giác chấp
hành trật tự an toàn giao thông.
D. Câu a, c đúng
C
Những câu nào dưới đây đúng luật an toàn giao thông
A Biển báo cấm có hình tam giác.
B Biển báo hiệu lệnh hình tròn màu đỏ.
C Biển báo nguy hiểm hình tam giác nền vàng, viền đỏ.
D Đèn xanh bật lên, cùng lúc biển báo dành cho người đi bộ bật đỏ thì người đi bộ được đi.
C
Tổng kết:
Quan sát tranh
Các phương tiện tham gia giao thông ở hình sau có vi phạm luật giao thông đường bộ không? Vì sao?
Dừng đỗ xe không đúng nơi quy định
Phương tiện đi ngược chiều quy định
Họp chợ dưới lòng đường
BÀI 14 (T 23) - THỰC HIỆN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
Quan sát và nêu ý nghĩa các biển báo sau:
D?i v?i bi v?a h?c
+ V? nhà học thuộc nội dung bài học.
+ Xem lại bài tập: a SGK
D?i v?i bi h?c ? ti?t ti?p theo
Tiết 24 - Bài 14: Thực hiện trật tự an toàn giao thông (tt).
Xem trước:
Nội dung bài học.
? Nêu ý nghĩa của việc thực hiện trật tự, an toàn giao thông.
Bài tập b, c, d, đ SGK.
Hướng dẫn học tập
No_avatar

Hay ạ , con thích , tuy nhiên nó hơi dài nên đọc hơi mệt một chút ahii ! 

 
Gửi ý kiến