Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Thương mại và du lịch

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn ngọc hiền
Ngày gửi: 13h:37' 20-10-2020
Dung lượng: 7.1 MB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
CH1: Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá?
a/ Đường biển
b/ Đường bộ
c/ Đường sắt
d/ Đường hàng không
CH2: Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và internet tác động như thế nào đến đời sống kinh
tế xã hội của nước ta?
- Là phương tiện quan trọng để tiếp thu các tiến bộ khoa học kĩ thuật
Cung cấp kịp thời các thông tin cho việc điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội
Phục vụ việc vui chơi giải trí và học tập của nhân dân
- Góp phần đưa nước ta nhanh chóng hoà nhập với nền kinh tế thế giới
TIẾT 15 - BÀI 15:
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I. THƯƠNG MẠI
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I. THƯƠNG MẠI
1/ Nội thương
 - Noäi thöông phaùt trieån vôùi haøng hoaù phong phuù vaø ña daïng
- Maïng löôùi löu thoâng haøng hoaù coù khaép caùc ñòa phöông
Nghìn tỉ
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
DBSH
Trung du và miền núi Bắc Bộ
B?c Trung B?
Duyên h?i Nam Trung B?
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
DB SCL
53.2
20.1
17.8
26.5
9.2
89. 4
53.8
HÌNH 15.1: BI?U D? T?NG MỨC BÁN LẺ HÀNG HOÁ VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG PHÂN THEO VÙNG NĂM 2002
Quan sát biểu đồ, cho nhận xét sự phân bố theo vùng của ngành nội thương
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I. THƯƠNG MẠI
1/ Nội thương
 - Noäi thöông phaùt trieån vôùi haøng hoaù phong phuù vaø ña daïng
- Maïng löôùi löu thoâng haøng hoaù coù khaép caùc ñòa phöông
- Hoạt đông nội thương phát triển mạnh ở vùng đông dân, kinh tế phát triển ( Đông Nam Bộ, ĐBSH, ĐBSCL )
CHỢ ĐÔNG XUÂN ( HÀ NỘI )
CHỢ BẾN THÀNH
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I. THƯƠNG MẠI
2/ Ngoại thương
 - Laø hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi quan troïng nhaát nöôùc ta, thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong nöôùc
27.6
40.6
31.8
Bi?u d? co c?u giá tr? xu?t kh?u, nam 2002 (%)
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I. THƯƠNG MẠI
2/ Ngoại thương
 - Laø hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi quan troïng nhaát nöôùc ta, thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong nöôùc
- Xuaát khaåu haøng noâng laâm thuûy saûn, coâng nghieäp nheï, tieåu thuû coâng nghieäp, khoaùng saûn
Ch? bi?n m?c xu?t kh?u
Ch? bi?n c xu?t kh?u
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
I. THƯƠNG MẠI
2/ Ngoại thương
 - Laø hoaït ñoäng kinh teá ñoái ngoaïi quan troïng nhaát nöôùc ta, thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá trong nöôùc
- Xuaát khaåu haøng noâng laâm thuûy saûn, coâng nghieäp nheï, tieåu thuû coâng nghieäp, khoaùng saûn
- Nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò, nguyeân lieäu, nhieân lieäu vaø moät soá maët haøng tieâu duøng
Ô tray lia
Châu Âu
Bắc Mĩ
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
II. DU LỊCH
 - Laø ngaønh coù vò trí quan troïng trong cô caáu kinh teá nöôùc ta, ñem laïi nguoàn thu nhaäp, taêng cöôøng quan heä vôùi caùc nöôùc
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
II. DU LỊCH
Th?o lu?n nhóm:
- Nhóm 1, 2: Tìm hi?u v? tài nguyên du l?ch t? nhiên.

- Nhóm 3, 4: Tìm hi?u v? tài nguyên du l?ch nhân van.
ĐỘNG PHONG NHA
Ti?t 15-Bài 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
II. DU LỊCH
 - Laø ngaønh coù vò trí quan troïng trong cô caáu kinh teá nöôùc ta, ñem laïi nguoàn thu nhaäp, taêng cöôøng quan heä vôùi caùc nöôùc
- Nöôùc ta coù nhiều tiềm năng để phaùt triển du lịch cả về töï nhieân laãn nhaân vaên
Củng cố bài học
A) Chọn ý đúng nhất trong các câu sau :
Câu 1: Thành phần kinh tế nào đặc biệt giúp cho nội thương nước ta phát triển mạnh mẽ
a/ Thành phần kinh tế nhà nước
b/ Thành phần kinh tế tư nhân
c/ Thành phần kinh tế tập thể
d/ Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Củng cố bài học
A) Chọn ý đúng nhất trong các câu sau :
Câu 2: Cơ cấu xuất nhập khẩu hiện nay ở nước ta tập trung nhiều với thị trường nào?
a/ Khu vực Châu Mỹ và Bắc Mỹ
b/ Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
c/ Khu vực Châu Phi
d/ Ở tất cả các thị trường trên thế giới
B) Xác định một số bãi tắm đẹp và vườn quốc gia, di tích lịch sử
HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ
- Chuẩn bị dụng cụ giờ sau thực hành:
+ Bút màu, thước kẽ
+ Ôn lại cách vẽ biểu đồ tròn, biểu đồ cột chồng
- Làm bài tập 1,2,3 trang 60
 
Gửi ý kiến