Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thuyết Trình Tết Cổ Truyền

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Hữu Đăng
Ngày gửi: 18h:56' 15-03-2017
Dung lượng: 113.8 MB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 0 người
Phong tục

cổ truyền
Lễ
Vêåt
Göìm
Coá
&
&
&
&
Caây
Neâu
Traøng
Phaùo
Baùnh
Chöng
Xanh
Thòt
Môõ
Döa
Haønh
Caâu
Ñoái
Ñoû
Sau giờ giao thừa, mấy người làm nghề gánh nước thuê đã tự động gánh đến cho mỗi nhà vài thùng nước đầy với ý muốn: “Đem tiền của vào nhà như đưa nước cho gia chủ”
Quan niệm của người Việt cổ trong nông nghiệp là: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Nếu trong nhà năm ấy mà thiếu nước phải đi ganh thì năm ấy làm ăn chắc chắn sẽ kém vì mùa màng không đủ nước. Nên không một nhà mà cả làng, cả xã, phải chăm lo ganh nước về cho đủ ba ngày Tết
1 TẾT
Sáng mồng một Tết, sau khi lễ gia tiên, người con (hoặc dâu hoặc trưởng) mời cha mẹ ngồi vào hai ghế tựa ở giữa nhà, các con cháu đứng theo thứ tự ngôi thứ
2 TẾT
Sáng mồng hai Tết, cha mẹ dẫn đoàn con cháu về quê ngoại chúc tết
3 TẾT
Sáng mồng ba, các học sinh đến thăm, chúc Tết tới thầy đồ – người đã dạy chúng ta cái chữ, dạy chúng ta làm người.
T?p t?c th? cng t? tiín c?a ngu?i Vi?t cung cn c m?t uu lă duy tr du?c tnh thđn trong quan h? thđn t?c. Nh?ng ngăy l?, ngăy T?t ho?c ngăy tu?ng ni?m m?t ngu?i thđn qua d?i, lă nh?ng d?p d? con châu ? câc noi khâc h?i t? l?i, cng nhau g?p g? hăn huyín d? k?t ch?t m?i thđm tnh, d?ng th?i tham nom an ?i ng bă cha m?, n?u nhu h? cn s?ng. Dđy lă m?t vi?c lăm thi?t th?c vă cao qu nh?t trong vi?c th? hi?n ch? hi?u c?a m?t dđn t?c giău tnh c?m nhu ngu?i Vi?t.
Phong tục này là một
nét đẹp văn hóa, là hành động bày tỏ lòng tôn kinh chân thành bằng cả tâm hồn và thể xác đối với bậc sinh thành của mình

Nhûäng phong tuåc
cöí tuyïìn khaác
Cũng ông Công, ông Táo
Phong t?c truy?n th?ng ngăy T?t Vi?t Nam,
phong t?c năy di?n ra văo ngăy 23 thâng Ch?p.
Ngu?i Vi?t quan ni?m trong b?p th c Th?n B?p lă ng Tâo c trâch nhi?m theo di m?i vi?c x?y ra trong gia dnh r?i trnh băo cho Tr?i. V th?, dng ngăy 23 thâng Ch?p, ngu?i ta d?n d?p, v? sinh b?p nc s?ch s? r?i lăm l? cng ti?n ng Tâo v? tr?i, v?i mong mu?n ng trnh bâo v?i Ng?c Hoăng di?u t?t d?p v? gia dnh mnh. Ngu?i Vi?t cng ng Tâo th d?t trong b?p vă ph?i c câ chĩp v t?c truy?n r?ng ng Tâo cu?i câ chĩp d? lín tr?i.Nhûäng phong tuåc
cöí tuyïìn khaác
Chợ Tết
Ch? T?t lă nh?ng phiín ch? c phiín h?p ch? văo d?p T?t (tru?c t?t t? 25 thâng Ch?p cho d?n 30 thâng Ch?p), ph?c v? cho nhu c?u mua s?m, chu?n b? cho ngăy T?t. Ch? T?t du?c di?n ra nhi?u noi t? câc d th? cho t?i vng nng thn, d?n câc vng ni r?ng, vng cao cho d?n ? H?i ngo?i.
Ch? T?t cung lă m?t trong nh?ng phong t?c truy?n th?ng ngăy T?t c?a ngu?i Vi?t Nam lă di ch? T?t d? c?u duyín, c?u tăi l?c, mua may bân d?t. Ngăy T?t nh?t d?nh ph?i di ch? T?t, dđy lă th?i di?m ch? dng dc, nh?n nh?p, vui tuoi nh?t vă nhi?u hăng ha nh?t lă câc m?t hăng truy?n th?ng ngăy T?t. D?p T?t, ngu?i di ch? mua s?m r?t nhi?u d? d? dănh cho ba ngăy T?t. Ngoăi vi?c d? tr? th ngu?i Vi?t Nam thu?ng cho r?ng d?u nam s?m s?a nhi?u th c? nam s? may m?n hon.

Nhûäng phong tuåc
cöí tuyïìn khaác
Gói bánh chưng,
bánh Tét ngày Tết
Mi?n B?c ngăy T?t khng th? thi?u bânh chung, t?c gi bânh Chung c t? th?i d?i Vua Hng lă giâ tr? truy?n th?ng tru?ng t?n v?i th?i gian. Tr?i qua hon 1000 nam B?c thu?c vă g?n 100 nam du?i âch d h? c?a th?c dđn phuong Tđy, phong t?c gi bânh Chung ngăy T?t v?n du?c b?o t?n nguyín v?n.
Cn ? mi?n Nam vă t? mi?n trung tr? văo m?i ngu?i d?u xem bânh tĩt lă lo?i bânh truy?n th?ng ngăy T?t. D trong nam kh khan câch m?y th ngu?i mi?n Nam v?n c? g?ng gi 5 - 7 dn bânh tĩt tru?c lă d? băy mđm cng giao th?a vă ng bă t? tiín sau lă bi?u cha m?, anh ch? em. Trong ba ngăy t?t, bânh chung, bânh tĩt lă mn an c th? thay com an kỉm v?i dia dua mn, ki?u, rau mu?ng ngđm chua ng?t.

Nhûäng phong tuåc
cöí tuyïìn khaác
Xông nhà, Hái lộc đầu xuân
Phong t?c xng nhă c t? ngăn xua, khi giao th?a d?n ngu?i Vi?t t khi ra kh?i nhă mă d?i ngu?i d?n xng nhă r?i r?i m?i ngu?i m?i du?c di chc t?t nhă khâc. Phong t?c truy?n th?ng ngăy T?t năy quan ni?m r?ng trong nam m?i ch? nhă may m?n hay xui x?o lă do ngu?i xng nhă d?u nam v th? m?i c chuy?n l?a ngu?i h?p tu?i xng nhă.
Ngoăi ra, ngu?i Vi?t cn c phong t?c hâi l?c d?u nam, trong dím giao th?a, c? nhă thu?ng l? cha d? c?u h?nh phc, t?t lănh, s?c kh?e t?t trong nam m?i. Khi ra v?, h? s? ng?t m?t cănh l?c ? b?t k? cănh cđy năo trong cha ho?c ngoăi du?ng ph?. Ngu?i ta quan ni?m hâi du?c cănh lâ tuoi t?t th nam d s? g?p nhi?u may m?n cn khng th ngu?c l?i. Hi?n nay, t?c hâi l?c d?u xuđn du?ng nhu khng cn ph h?p nín t ngu?i th?c hi?n.Nhûäng phong tuåc
cöí tuyïìn khaác
Chúc Tết, Mừng Tuổi
Ngăy T?t Nguyín Dân khng th? thi?u phong t?c chc t?t hay m?ng tu?i. Dđy lă phong t?c truy?n th?ng ngăy T?t Vi?t Nam c t? ngăn d?i v?i mong u?c m?i di?u t?t lănh nh?t s? d?n v?i m?i ngu?i trong gia dnh. Phong t?c năy du?c th?c hi?n nhu sau: văo ngăy mng 1 t?t con châu t? t?u l?i d? chc t?t ng bă, cha m?.
Sau d, ng bă, cha m? s? l x l?i cho con châu nh?ng phong l x ch?a ti?n bín trong vă d ph?i lă nh?ng t? ti?n m?i. L do ti?n l x ph?i lă ti?n m?i v ngu?i Vi?t quan ni?m r?ng, nam m?i câi g cung ph?i m?i th may m?n m?i d?n trong nam m?i. Trong nh?ng ngăy d?u nam, thu?ng th t? ngăy mng 1 d?n ngăy mng 3, m?i ngu?i cn d?n chc t?t anh ch? em, bă con h? hăng, b?n bỉ d? chc nh?ng di?u t?t d?p nh?t cho m?t nam m?i d?n. Khi ch? nhă du?c chc t?t thu?ng ti?p dêi ngu?i d?n chc t?t an u?ng d? th? hi?n thănh vă tnh thđn v?i nhau.


Gameshow Tết
Vûúåt chûúáng
ngaåi vêåt
À
L
1
2
3
4
N
G

B
C
N
I
N
H

T
T
I
D
S

N
V
Ă
N
H
Ó
A

H
I
H

A
Ó
D
Ò
S
Đ
I
Â
D
N
G
I
A
N
5
6
7
8

P
Bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, ô ăn quan, … được gọi là trò chơi … …
Â
D
N
G
I
A
N
“Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi, tưởng như đến không thở được. Mọt lúc lâu ông mới rặn è è, nuốt một cái gì vướng ở cổ, ông cất tiếng hỏi, giọng lạc hẳn đi”. Những câu văn trên nằm trong tác phẩm nào?
À
L
N
G
Tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất nước ta?

B
C
N
I
N
H
Điền từ còn thiếu vào bài hát.

T
T
Hát xoan Phú Thọ và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là … … … … phi vật thể.
I
D
S

N
V
Ă
N
H
Ó
A
“Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn” là chi bộ tứ đại thụ ở bộ môn nghệ thuật nào?

H
I
H

A
“Mịt mù khói tỏa ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ”. Tiếng nhịp chày ở đây ám chỉ tiếng giã thứ gì?
Ó
D
Đây là con vật gì?
Ò
S
Đ
I

P
Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành một đoạn thơ trong bài Bên kia sông Đuống (Hoàng Cầm). Đây cũng chính là chướng ngại vật của chương trinh hôm nay: “… … … gà lợn nét tươi trong/ Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp”.
R
T
A
N
H
Đ
Ô
N
G
H

The End
Caãm ún vò àaä theo doäi
No_avatar

Mọi người down về nhớ cái font kẻo lỗi nha

 

No_avatar

tai sao mình tải về ko đc

 

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓