Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị ngọc ánh
Ngày gửi: 14h:23' 17-03-2019
Dung lượng: 13.6 MB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT SÓC SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MINH
Chào mừng các thầy cô về dự giờ, thăm lớp!
MÔN LỊCH SỬ
Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Hương
TUẦN 28
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Tiết 28
KIỂM TRA BÀI CŨ
Lễ kí Hiệp định Pa-ri
2. Trình bày nội dung chủ yếu nhất của Hiệp định Pa-ri?
- Mi ph?i tơn tr?ng d?c l?p, ch? quy?n, th?ng nh?t v tồn v?n lnh th? c?a Vi?t Nam;
- Ph?i rt lui tồn b? qun Mi v qun d?ng minh ra kh?i Vi?t Nam;
- Ph?i ch?m d?t dính líu qun s? ? Vi?t Nam;
- Ph?i cĩ trch nhi?m trong vi?c hn g?n v?t thuong chi?n tranh ? Vi?t Nam.
1. Hiệp định Pa-ri của Việt Nam được kí kết vào thời gian nào? Trong khung cảnh nào?
Hi?p d?nh Pa-ri v? Vi?t Nam du?c kí k?t vo 27-1-1973. Trong khung c?nh trang hồng, l?ng l?y, trang nghim.
3. Hi?p d?nh Pa-ri cĩ nghia nhu th? no d?i v?i l?ch s? dn t?c ta?
Hi?p d?nh Pa-ri dnh d?u bu?c pht tri?n m?i c?a cch m?ng Vi?t Nam. D? qu?c Mi bu?c ph?i rt qun kh?i nu?c ta, l?c lu?ng cch m?ng mi?n Nam ch?c ch?n m?nh hon h?n k? th. Dĩ l thu?n l?i r?t l?n d? nhn dn ta ti?p t?c d?y m?nh d?u tranh, ti?n t?i ginh thang l?i hồn tồn, gi?i phĩng mi?n Nam, th?ng nh?t dt nu?c.
ĐI TÌM SỰ KIỆN:
Đây là di tích lịch sử nào?
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
11 gi? 30 pht, ngy 30 thng 4 nam1975.
Lịch sử:
TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
(?) Hãy so sánh lực lượng của ta và của chính quyền Sài Gòn sau hiệp định Pa-ri?
- Sau hi?p d?nh Pa-ri, Mi rt kh?i Vi?t Nam, chính quy?n Si Gịn sau th?t b?i lin ti?p l?i khơng du?c s? h? tr? c?a Mi nhu tru?c tr? nn hoang mang, lo s?, r?i lo?n, y?u th?. Trong khi dĩ, l?c lu?ng ta ngy cng l?n m?nh
- D?u nam 1975, nh?n th?y th?i co d d?n. D?ng ta quy?t d?nh ti?n hnh T?ng ti?n cơng v n?i d?y
Lu?c d? cc mui ti?n cơng c?a ta
1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975:
Ngày 29/3/1975, giải phóng Đà Nẵng
Ngày 2/4/1975, giải phóng Nha Trang
Ngày 10/3/1975, giải phóng Tây Nguyên
Ngày 25/3/1975, giải phóng Huế
Ngày 4/3/1975 bắt đầu cuộc Tổng tiến công và Nổi dậy
Ngày 10/3/1975, giải phóng Tây Nguyên
Ngày 25/3/1975, giải phóng Huế
Ngày 29/3/1975, giải phóng Đà Nẵng
Ngày 2/4/1975, giải phóng Nha Trang
Ngày 9/4/1975, tấn công vào Xuân Lộc
Giải phóng caû Tây Nguyên và Miền Trung trong 40 ngày
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
Thảo luận nhóm 4
( 5 phút)
Nhóm 1: Quaân ta tieán vaøo Saøi Goøn theo maáy muõi taán coâng?
Löõ ñoaøn 203 coù nhieäm vuï gì?
Nhóm 2: Thuaät laïi caûnh xe taêng quaân ta tieán vaøo Dinh Ñoäc Laäp.
Nhóm 3. Söï kieän quaân ta tieán vaøo Dinh Ñoäc Laäp chöùng toû ñieàu gì?
Nhóm 4. Taû laïi caûnh cuoái cuøng khi noäi caùc Döông Vaên Minh
ñaàu haøng?
Nhóm 5. Taïi sao Döông Vaên Minh buoäc phaûi ra leänh ñaàu haøng
voâ ñieàu kieän?
Nhóm 6. Laù côø caùch maïng ñöôïc caém treân noùc Dinh Ñoäc Laäp vaøo
luùc naøo?
1. Quân ta tiến vào Sài Gòn theo mấy mũi tấn công?
Lữ đoàn 203 có nhiệm vụ gì?
- Qun ta chia thnh 5 cnh qun d?ng lo?t ti?n vo Si Gịn. L? dồn xe tang 203 di t? hu?ng phía Dơng v cĩ nhi?m v? ph?i h?p v?i cc don v? b?n d? c?m c? trn Dinh D?c L?p.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
2. Thuật lại cảnh xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập.
Xe tăng 843
bị kẹt ở
Cổng phụ
Xe tăng 390
đâm thẳng
vào cổng chính
- Xe tang 843 do d?ng chí Bi Quang Th?n di d?u ht vo c?ng ph? v b? k?t l?i.
- Xe tang 390 do d?ng chí Vu Dang Tồn ch? huy dm th?ng vo c?ng Dinh D?c L?p.
- D?ng chí Bi Quang Th?n nhanh chĩng ti?n d?n tồ nh v c?m c? gi?i phĩng trn nĩc Dinh.
- Ch? huy L? dồn ra l?nh cho b?d?i khơng n? sng.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
Chiếc xe tăng 843 oanh liệt đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc lập ngày 30/4/1975
3. Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì?
-S? ki?n qun ta ti?n vo Dinh D?c L?p, co quan t?i cao c?a chính quy?n Si Gịn ch?ng t? qun d?ch d thua tr?n v cch m?ng d thnh cơng.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
-. T?ng th?ng chính quy?n Si Gịn - Duong Van Minh v n?i cc ph?i d?u hng vơ di?u ki?n
4. Tả lại cảnh cuối cùng khi nội các Dương Văn Minh đầu hàng?
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
-. Vì lc dĩ, qun d?i Si Gịn d r?u r, b? qun d?i Vi?t Nam dnh tan. Mi cung tuyn b? th?t b?i v rt kh?i mi?n Nam.
5. Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng
vô điều kiện?
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
6. Lá cờ cách mạng được cắm trên nóc Dinh Độc Lập vào
lúc nào?
11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
2. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc tiến công vào Dinh Độc Lập:
2. Ý nghĩa của Chiến dịch Hố Chí Minh lịch sử:
Chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có thể so
sánh với những chiến thắng nào trong sự nghiệp đấu tranh bảo
vệ đất nước của nhân dân ta?
2. Chiến thắng này co tác động như thế nào đến chính
quyền Mĩ, quân đội Sài Gòn, có ý nghĩa như thế nào với
mục tiêu cách mạng của ta?
1. Chieán thaéng cuûa Chieán dòch Hoà Chí Minh lòch söû coù theå so saùnh vôùi nhöõng chieán thaéng naøo trong söï nghieäp ñaáu tranh baûo veä ñaát nöôùc cuûa nhaân daân ta?
- Chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điệm Biên Phủ,…
2. Ý nghĩa của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử:
- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.
- Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, chấm dứt 21 năm chiến tranh trường kì và gian khổ.
- Từ đây, hai miền Nam-Bắc được thống nhất. Đất nước được độc lập.
Nêu kết quả của chiến thắng ngày 30/4/1975?
Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Ngày 30/4/1975 là ngày lễ kỉ niệm gì của đất nước?
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày đất nước đất thống nhất và độc lập
CỦNG CỐ, DẶN DÒ
Lịch sử: TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP

GHI NHỚ

Ngày 30-4-1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.
T
H
N


T
C
A
B
U
Ô
N
M
T
H
U


U
P
L
C

Đ
G
N

Đ
À
N

H
U
A
N
G
B
Ù
I
Q
C
T

Q
U
H

Í
H
H
N
I
M
Giải ô chữ
1- Địa danh ta tấn công vào ngày 10/3? (có 11 chữ cái)
2- Địa danh ta tấn công và giải phóng vào ngày 25/3? (có 3 chữ cái)
3- Tên gọi khác của Dinh Thống nhất? (có 6 chữ cái)
4- Địa danh ta tấn công và giải phóng vào ngày 29/3? (có 6 chữ cái)
5- Tên đồng chí đã cắm lá cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc lập? (có 12 chữ cái)
6- Tên gọi khác của lá cờ cách mạng ta? (có 6 chữ cái)
7- Tên chiến dịch miền Nam, thống nhất đất nước? (có 9 chữ cái)
hƯớNG DẫN Về NHà
- Học bài cũ.
- Chuẩn bị: Bài 27
"Hoàn thành thống nhất đất nước"
Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh
Bàn phương án chiến đấu
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến