Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tiếng anh 12 unit 13 : language focus

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Ngọc Cường
Ngày gửi: 17h:53' 20-03-2021
Dung lượng: 41.7 MB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
WELCOME

TO OUR CLASS
Ex 1: – The weather is ....................
and the boy gets .......................
Ex 2: The hotter it is, the more tired the boy gets.
20 ON SUNDAY
hotter and hotter,
more and more tired.
Ex 3: The hotter it is, the more ice-cream he eats.
Congratulations!

PERIOD 80: UNIT 13
LANGUAGE FOCUSPERIOD 81: REVIEW- DOUBLE COMPARISON
PART I: Sentence has ONE adjective
Short adjective

S + V + short adj/adv-er + and + short adj/adj-er
2. Long adjective

S + V + more + and + more long adj/adv

PERIOD 81: REVIEW – DOUBLE COMPARISON
PART II: Sentence has TWO adjectives
1. Short adjective

The + short adj/adv-er + S + V, the + short adj/adv-er + S + V
2. Long adjective

The + more + long adj/adv + S + V, the + more + short adj/adv + S + V
Choose the best answer to complete each sentence
1. The more a car costs, ____________ it goes.
A. faster B. the faster C. the more fast D. the more fastest

2. The younger you are, _________ it is to learn
A. easier B. you are easier C. the easier D. the easy

3. The prices of consumer goods get ________ all the time
A. high and higher B. the higher and higher
C. higher and higher D. the most higher and higher

4. As the day went on, the weather got ________ .
A. the worse and worse B. badder and badder
C. more and more badly D. worse and worse

5. ________ we finish the project, _______ we can start the next one.
A. The soonest/ the sooner B. The sooner/ the most soon
C. The sooner/ the sooner D. The soonest/ the soonest
( Đề thi THPT -2018)
6. ______ the man gets, _______ he becomes. ( Đề thi THPT -2019)
A. The more old / the more weak B. The older / the weaker
C. The older / the weakest D. Older / weaker
7. As the conversation went on, he became __________.
A. more talkative B. more talkative and more
C. most talkative D. more and more talkative
8. _________ the sun is, ______ the shadow is. ( Đề thi THPT -2020)
A. the higher/ the low B. the more high/ the more low
C. the higher/ the lower D. the more higher/ the more lower
Question 1:

….. the man gets ,………he becomes.
… the man gets, ……. he becomes.

A. The more old/ the more weak The more old/ the more weak
B. Older/ weaker
C. The older/ the weaker
D. The older/ the weakest
L
correct answer
F
Question 2:
…… difficult lesson is, ……we try.
C. The most / the harder
B. The most/ the hardest
A. The more/ the harder
D. The most/ the hardest
L
F
A. Correct answer
Question 3
He speaks English ....................
A. quicklier
D. more and more quickly
C. more quickly than
B. more quickly
L
D. Correct answer
F
Question 4
……. the weather is,………. We feel.
A. The warmer/ the best
B. The warmer/ the better
C. Warmer/ the better
D. The more/ the better
L
B. Correct answer
F
Question 5
………….he waited, ……..impatient he became.
A. The long / more
B. The more long / the more
C. The longer/ the more
D. The longest/ the more
L
C. Correct answer
F
SITUATION 1: Loook at the picture and make sentence
Ex . Gold is more and more expensive.
Situation 2 : Look at the picture and make sentence
It’s becoming ................................. to find a job.

more and more difficult
SITUATION 3:How is the price of traveling?
The price of traveling is becoming more and more expensive.
2 years ago
Now
SITUATION 4
What will happen to Nam?
For breakfast
For lunch and dinner
Nam will get fat.
Nam is getting..............................(fat)
fatter and fatter.
SITUATION 5
Lan is ...............................(beautiful)
more and more beautiful
.........................................(comfortable) the hotel is,
..........................................(expensive) the rent is.
The more comfortable
the more expensive
SITUATION 6
1. Do the exercises again
2. Prepare next lesson

HOME WORK
 
Gửi ý kiến