Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 11. Kiểu mảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Mỹ An
Ngày gửi: 18h:35' 10-10-2009
Dung lượng: 889.0 KB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người
Bài 12
mảng một chiều
Giáo án điện tử tin học lớp 11
Nhập vào nhiệt độ (trung bình) của mỗi ngày trong tuần. Tính và đưa ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số lượng ngày có nhiệt độ TB cao hơn nhiệt trung bình trong tuần?
* Dữ liệu nhập vào (INPUT): t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7.
* Dữ cần tính và in ra (OUTPUT): tb, dem.
Hãy xác định Input, Output và viết chương trình giải bài toán trên ?
Bài toán đặt vấn đề:
Program vd1;
Uses crt;
Var
t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,tb : real;
dem : integer;
BEGIN
Clrscr;
write(` Nhap vao nhiet do 7 ngay : `);
readln(t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7);
tb : = (t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7)/7;
dem : = 0 ;
if (t1>tb) then dem := dem + 1;
if (t2>tb) then dem := dem + 1;
if (t3>tb) then dem := dem + 1;
if (t4>tb) then dem := dem + 1;
if (t5>tb) then dem := dem + 1;
if (t6>tb) then dem := dem + 1;
if (t7>tb) then dem : = dem + 1;
Writeln(` Nhiet do trung binh trong tuan = `,tb : 6 : 2);
Writeln(` so ngay co nhiet do cao hon nhiet do tb `, dem);
Readln;
END.
Quan sát chương trình, hãy cho biết nếu muốn tính nhiệt độ trung bình của N ngày trong năm (VD: N=365) thì sẽ gặp khó khăn gì ?
Khai báo quá lớn (t1,t2,t3,...,t365) và chương trình quá dài (với 365 lệnh IF) !!!!!

? Để khắc phục khó khăn đó ta sử dụng kiểu dữ liệu mảng một chiều.
Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu
A
1 2 3 4 5 6 7
Trong đó :
Khi tham chiếu đến phần tử thứ i ta viết A[i].
Ví dụ: A[5] = 19.
? Tên mảng : A.
? Số phần tử của mảng: 7.
Ví dụ:
? Kiểu dữ liệu của các phần tử: Kiểu nguyên.
19
1. Khái niệm
2. Khai báo mảng một chiều trong PASCAL
* Cách 1: Khai báo gián tiếp
TYPE = array[..] of ;
Var : ;
Ví dụ: TYPE nhietdo = array[1..365] of integer;
Var A: nhietdo;
Trong đó : ? Chỉ số đầu, chỉ số cuối thường là các hằng hoặc biểu thức nguyên;
? Chỉ số đầu ? chỉ số cuối;
? Giữa 2 chỉ số là dấu ..
* Cách 2: Khai báo trực tiếp
Var : array[..] of ;
Var A,B : array[1..100] of real;
Ví dụ: Var nhietdo : array[1..365] of integer;
3. Các thao tác xử lí trong mảng một chiều
A
n
1. NhËp sè phÇn tö cña m¶ng (n).
Write(‘ Nhap vao so ngay:’);
Readln(n);
2. Nhập vào giá trị của các phần tử trong mảng (A[i]).
For i:=1 to n do
Begin
write(‘nhiet do ngay thu’ ,i, ’ : ’);
readln(A[i]);
end;
Các bước
Thể hiện bằng pascal
a. Nhập mảng một chiều
víi n = 7
19
17
19
21
18
20
17
Ví dụ: Nhập nhiệt độ n ngày.
b. In mảng một chiều
Writeln(‘ Mang vua nhap : ’);
For i:=1 to n do Write(A[i]:5);
Mang vua nhap:

- Th«ng b¸o
- In gi¸ trÞ cña c¸c phÇn tö
17 20 18 21 19 17 19
Kết quả in ra màn hình:
Ví dụ: In mảng vừa nhập.
* Đếm các phần tử trong mảng thoả mãn điều kiện cho trước
dem :=0;
For i :=1 to n do
IF A[i]>TB then dem:=dem+1;
c. Các thao tác xử lí khác
Ví dụ: Đếm số ngày có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ TB của tuần.
TB = 18.7
Dem=0
7
6
5
4
3
2
1
i
0
1
1
2
3
3
4
20
21
19
19
+1
+1
+1
+1
Program vd1;
Uses crt;
Var
A: Array[1..366] of integer;
i,n,dem: integer;
S,TB : real ;
BEGIN
Clrscr;
write(` Nhap vao so ngay : `) ;
readln(n) ;
S := 0 ;
For i := 1 to n do
Begin
write(` Nhap nhiet do ngay thu `,i,` : `) ;
readln(A[i]) ;
S:=S+A[i] ;
End;
TB := S/n ; dem := 0 ;
For i := 1 to n do
If A[i]>TB Then dem := dem+1;
Writeln(` Nhiet do trung binh ` ,n,` ngay = `,TB : 6 : 2) ;
Writeln(` So ngay co nhiet do cao hon nhiet do TB la: `, dem) ;
Readln ;
END.
Khai b¸o m¶ng 1 chiÒu
Nhập mảng 1 chiều
Tính tổng
Đếm số phần tử thoả mãn điều kiện


Nhap vao so ngay :
7
Nhap nhiet do ngay thu 1 :
17
Nhap nhiet do ngay thu 2 :
20
Nhap nhiet do ngay thu 3 :
18
Nhap nhiet do ngay thu 4 :
21
Nhap nhiet do ngay thu 5 :
19
Nhap nhiet do ngay thu 6 :
17
Nhap nhiet do ngay thu 7 :
19
Nhiet do trung binh 7 ngay = 18.70
So ngay co nhiet do cao hon nhiet do TB la: 4
Chương trình chạy và cho kết quả như sau:
Thông thường, các thao tác xử lí trong mảng một chiều đều dùng câu lệnh FOR...DO.
* Tính tổng các phần tử trong mảng thoả mãn điều kiện cho trước
Ví dụ: Tính tổng các phần tử trong mảng chia hết cho 3.
S :=0;
For i :=1 to n do
IF A[i] mod 3 = 0 then S:=S+A[i];
S = 45
Hãy nhớ!
? Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.
? Khai báo: tên mảng, chỉ số đầu, chỉ số cuối, kiểu phần tử.
Tham chiếu phần tử mảng:
Tên biến mảng[chỉ số phần tử]
? Nhiều thao tác xử lí mảng dùng cấu trúc lặp FOR ..TO.. DO.
15 20 19 25 18 12 16
Var A:ARRAY[1..100] OF integer;
A[5] = 18
 
Gửi ý kiến