Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tin văn phòng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Đình Đường (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:55' 13-01-2008
Dung lượng: 288.0 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Phần 4
Tạo các đối tượng trên Slide
Đường kẻ Hình vẽ
Biểu bảng
Biểu đồ
Hình ảnh âm thanh Phim,...
VÏ ®­êng th¼ng Chän lÖnh vÏ ®­êng th¼ng, con trá cã d¹ng dÊu +, Rª chuét ®Ó vÏ. NÕu bÊm Shift khi vÏ th× ®­îc ®­êng tuyÖt ®èi th¼ng
VÏ h×nh ch÷ nhËt Chän lÖnh vÏ h×nh ch÷ nhËt, con trá cã d¹ng dÊu +, Rª chuét ®Ó vÏ. nÕu bÊm Shift khi vÏ th× ®­îc h×nh vu«ng
VÏ h×nh Ellip vµ ®­êng trßn Chän lÖnh vÏ Elip, con trá cã d¹ng dÊu +, Rª chuét ®Ó vÏ. NÕu bÊm Shift khi vÏ th× ®­îc h×nh trßn
VÏ mòi tªn Chän lÖnh vÏ mòi tªn, con trá cã d¹ng dÊu +, Rª chuét ®Ó vÏ. NÕu bÊm Shift khi vÏ th× ®­îc mòi tªn tuyÖt ®èi th¼ng
Tr×nh bµy ®­êng th¼ng vµ mòi tªn - Nh¸y chuét chän ®­êng th¼ng - Chän nót lÖnh Line Style ®Ó chän net vÏ phï hîp - Chän nót lÖnh Line Color ®Ó ®Æt mµu cho ®­êng
Tr×nh bµy h×nh ch÷ nhËt vµ Elip, ®­êng trßn - Nh¸y chuét chän h×nh ch÷ nhËt, hoÆc Elip, hoÆc ®­êng trßn - Chän nót lÖnh Fill Color ®Ó chän mµu t« - Chän nót lÖnh Line Style hoÆc Line Color ®Ó ®Æt kiÓu NÐt vÏ vµ mµu vÏ ®­êng viÒn
ViÕt ch÷ vµo h×nh vÏ - Nh¸y nót ph¶i chuét vµo h×nh vÏ (h×nh ch÷ nhËt, hoÆc Elip, hoÆc ®­êng trßn) Chän Add Text Thay ®æi kÝch th­íc h×nh vÏ - Nh¸y nót tr¸i chän h×nh vÏ (xuÊt hiÖn c¸c nót h×nh vu«ng) KÐo chuét ®Ó ®Þnh kÝch th­íc
Copy c¸c h×nh võa vÏ - Gi÷ phÝm Ctrl, dïng chuét kÐo h×nh ®Õn vÞ trÝ míi, råi th¶ ra - Muèn copy nhiÒu h×nh, gi÷ Shift + Nh¸y chuét ®Ó chän nhiÒu h×nh cÇn copy, sau ®ã Gi÷ Ctrl, Rª chuét nh­ trªn
Xo¸ c¸c h×nh võa vÏ - Gi÷ phÝm Shift, nh¸y chuét ®Ó chän c¸c h×nh cÇn xo¸ bÊm Del
Quay h×nh võa vÏ - Nh¸y chuét ®Ó chän h×nh  Chän nót lÖnh quay h×nh  XuÊt hiÖn « trong mµu xanh  Dïng chuét quay h×nh.
VÏ c¸c mÉu h×nh cã s½n Chän nót lÖnh AutoShape, sau ®ã chän tiÕp c¸c mÉu phï hîp  Con trá cã d¹ng dÊu +  Rª chuét ®Ó vÏ
OK
§­a v¨n b¶n vµo h×nh vÏ Nh¸y chuét vµo h×nh vÏ  Nh¸y nót ph¶i chuét  Chän Add Text  NhËp vµo néi dung cña v¨n b¶n
Nhãm c¸c thùc thÓ ®å ho¹ thµnh nhãm (Group) GÜ­ Shift, nh¸y chuét ®Ó chän c¸c ®èi t­îng  Draw  Group. Gì bá nhãm (t¸ch h×nh thµnh c¸c ®èi t­îng riªng lÎ) Nh¸y chuét ®Ó chän nhãm h×nh vÏ  Draw  Ungroup.
ChÌn b¶ng bµi gi¶ng.
ChÌn b¶ng:
a. C¸ch t¹o b¶ng:
B­íc 1: C1. Chän mÉu bè côc cña Slide lµ d¹ng b¶ng th× chØ cÇn nh¸y ®óp chuét vµo biÓu t­îng Insert Table.
C2. Vµo Insert / Table.
C¶ hai c¸ch trªn ®Òu xh hép tho¹i:
B­íc 2. Gâ sè cét vµo « Number of column
Gâ sè dßng vµo « Number of rows.
B­íc 3. Chän OK
b. Thay ®æi vÞ trÝ vµ kÝch th­íc cña b¶ng (thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ hép VB)
c. C¸c thao t¸c trong b¶ng:
(chÌn, xãa cét vµ dßng ; thay ®æi ®é réng cña cét, ®é cao cña hµng vµ gép , t¸ch « lµm t­¬ng tù nh­ word).
L­u ý: thùc hiÖn trªn thanh c«ng cô Tables and Border
ChÌn biÓu ®å vµo néi dung bµi gi¶ng
B­íc 1: C1. Chän mÉu bè côc Slide chøa biÓu t­îng biÓu ®å th× chØ viÖc nh¸y ®óp chuét vµo biÓu t­îng Insert Chart
C2. Insert / Chart.

C¶ 2 c¸ch ®Òu xh h×nh mÉu biÓu ®å víi c¸c sè liÖu mÆc ®Þnh cña m¸y.

B­íc 2: Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu ®å cÇn chØnh söa d÷ liÖu vµ thùc hiÖn söa d÷ liÖu.
Söa xong Ên enter.

B­íc 3. Thay ®æi kiÓu biÓu ®å (nÕu cÇn)
Vµo menu Chart / Chart Type  xh hép tho¹i.
Chän 1 kiÓu biÓu ®å thÝch hîp.
Chèn hình ảnh:
a. Cách thực hiện chèn
-Chèn hình ảnh từ Clip Art:
Chọn Insert /Picture / Clip Art
Chọn hình ảnh cần chèn.
- Chèn hình ảnh từ các File ảnh:
Chọn Insert /Picture / From File ? xh hộp thoại chứa tệp ảnh.
Nháy chuột chọn ổ đĩa chứa ảnh ở mục Look in và chọn thư mục chứa tệp ảnh ? chọn 1 tệp ảnh cần chèn. (Insert)
b. C¸c thao t¸c xö lý h×nh ¶nh:
+ Xo¸ h×nh ¶nh:
Nh¸y chuét lªn h×nh ¶nh cÇn xo¸.
Ên phÝm Delete
+ Thay ®æi vÞ trÝ, kÝch th­íc h×nh ¶nh (t­¬ng tù nh­ hép v¨n b¶n)

Tạo chữ nghệ thuật
B1: Chọn Insert / Picture / Wort Art ? xh hộp thoại
B2: Chọn 1 mẫu thích hợp ? chọn OK
B3: nhập nội dung vào ô Your Text Here
B4: Chọn kiểu chữ ở hộp Font và cỡ chữ ở ô Size?
B5: Chọn OK
ChÌn phim vµo bµi gi¶ng
B1: Chän Insert / Movies and Sounds / Movie From File  xh hép tho¹i
B2. Chän æ ®Üa chøa tÖp phim ë môc Look in
B3. Chän th­ môc hay tÖp phim cÇn chÌn.
B4. Chän OK  xh hép tho¹i:
nÕu chän yes th× ph¸t ®o¹n phim ngay sau khi tr×nh diÔn Slide. NÕu chän No th× khi ph¸t ®o¹n phim ph¶i nh¸y chuét lªn biÓu t­îng ®ã.
ChÌn ©m thanh:
B1: Chän Insert / Movies and Sounds / Sound From File  xh hép tho¹i
B2. Chän æ ®Üa chøa tÖp phim ë môc Look in
B3. Chän th­ môc hay tÖp phim cÇn chÌn.
B4. Chän OK  xh hép tho¹i:
nÕu chän yes th× ph¸t ®o¹n phim ngay sau khi tr×nh diÔn Slide. NÕu chän No th× khi ph¸t ®o¹n phim ph¶i nh¸y chuét lªn biÓu t­îng ®ã.
C¸m ¬n quý thÇy c« ®· chó ý theo dâi Chóc líp häc ®¹t ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt
 
Gửi ý kiến