Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương I. §8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày gửi: 23h:15' 15-10-2020
Dung lượng: 273.4 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 người
THÂN CHÀO CÁC EM HỌC SINH
§ 8 TÍNH CHẤT CỦA
DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
1. Cho tØ lÖ thøc:

H·y so s¸nh c¸c tØ sè vµ víi c¸c tØ sè trong tØ lÖ thøc ®· cho?
V?y:
Gi?i
Ta cú:
Tõ cã thÓ suy ra
?

XÐt tØ lÖ thøc
Suy ra: a = ..
c = ..
Ta cã:
= .....
= ....
= .....
= .....
=.....
= .....
k.b
k.d
k
k
(1)
(2)
(3)
Tõ (1), (2), (3) suy ra:…………….
Đặt
Từ
Ta có
1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
*. Cho TÝnh vµ so s¸nh c¸c tØ sè sau víi
c¸c tØ sè trong d·y tØ sè ®· cho.
Gi?i
V?y:
Ta có :
Tõ d·y tØ sè b»ng nhau .(Gi¶ thiÕt c¸c tØ sè ®Òu cã nghÜa)
Mở rộng:
X
X
X
X
Bµi tËp 1: Cho d·y tØ sè b»ng nhau:

C¸ch nµo sau ®©y ¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ®óng, c¸ch nµo ¸p dông sai?.H·y ®iÒn dÊu “x’’ vµo « thÝch hîp?
Khi cã d·y tØ sè
Ta nãi c¸c sè a, b, c tØ lÖ víi c¸c sè 2 ; 3 ; 5
Ta còng viÕt a : b : c = 2 : 3 : 5.
2.Chú ý:
Bµi tËp ?2:
Dïng d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó thÓ hiÖn c©u nãi sau:
- Sè häc sinh cña ba líp 7A, 7B, 7C tØ lÖ víi c¸c sè 8 ; 9 ; 10.
Đáp án
Gọi x, y, z lần lược là số học sinh của ba lớp 7A ; 7B ; 7C
Ta có dãy tỉ số bằng nhau:
hay: x:y:z = 8:9:10
Gi¶i:
VËy Minh cã 8 viªn bi
Hïng cã 16 viªn bi
Dòng cã 20 viªn bi
Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4; 5.
Tính số bi của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi.
Bài tập :
Gọi số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng lần lượt là a, b, c
Theo đề bài ta có:
và a + b + c = 44
Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau :
=?
 
Gửi ý kiến