Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dam Duc Hai
Người gửi: Nghiêm hải Chiến
Ngày gửi: 18h:28' 20-07-2022
Dung lượng: 656.8 KB
Số lượt tải: 400
Số lượt thích: 0 người
Tiết 1: ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 8
Nàng Không đồng bạc

Vaán Ñeà 1: LAÄP COÂNG THÖÙC HOÙA HOÏC.

A/ Baûng hoùa trò nguyeân toá hoùa hoïc thöôøng gaëp:
Vaán Ñeà 1: LAÄP COÂNG THÖÙC HOÙA HOÏC.

A/ Baûng hoùa trò nguyeân toá hoùa hoïc thöôøng gaëp:

Mang Bán Cả Cửa Hàng Sắt Kẽm
Vaán Ñeà 1: LAÄP COÂNG THÖÙC HOÙA HOÏC.

A/ Baûng hoùa trò nguyeân toá hoùa hoïc thöôøng gaëp:

Ăn Fẻ
Vaán Ñeà 1: LAÄP COÂNG THÖÙC HOÙA HOÏC.

A/ Baûng hoùa trò nguyeân toá hoùa hoïc thöôøng gaëp:

Chị Hai
Không Sợ

Người Pháp

Chỉ Sợ

Người Phi
Say
Vaán Ñeà 1: LAÄP COÂNG THÖÙC HOÙA HOÏC.

A/ Baûng hoùa trò nguyeân toá hoùa hoïc thöôøng gaëp:
Vaán Ñeà 1: LAÄP COÂNG THÖÙC HOÙA HOÏC.

A/ Baûng hoùa trò nguyeân toá hoùa hoïc thöôøng gaëp:

B/ Baûng hoùa trò goác hoùa hoïc:
HT
I
I
I
III
II
II
II
II
Goác
NO3
Cl
OH
PO4
CO3
SO4
SO3
S
Teân Goác
Nitrat
Clorua
Hiñroxit
Photphat
Cacbonat
Sunfat
Sunfit
Sunfua
CT Axít
HNO3
HCl
H3PO4
H2CO3
H2SO4
H2SO3
H2S
Teân Axít
Axit Nitric
Axit Clohidric
Axit photphoric
Axit Cacbonic
Axit Sunfuric
Axit Sunfurơ
Axit Sunfuhidric
Oxít
N2O5
P2O5
CO2
SO3
SO2
Teân Oxít
Anhidrit Nitric
Anhidrit photphoric
Anhidrit Cacbonic
Anhidrit Sunfuric
Anhidrit Sunfurơ
Goác
Ni

Ốm
Phải
Cho
Sữa
Sịn
Sịn
HT

Goác

Teân Goác

CT Axít

Teân Axít

Oxít

Teân Oxít
I

NO3

Nitrat

HNO3

Axit Nitric

N2O5

Anhidrit Nitric
I

Cl

Clorua

HCl

Axit Clohidric
I

OH

Hiñroxit
III

PO4

Photphat

H3PO4

Axit photphoric

P2O5

Anhidrit photphoric
II

CO3

Cacbonat

H2CO3

Axit Cacbonic

CO2

Anhidrit Cacbonic
II

SO4

Sunfat

H2SO4

Axit Sunfuric

SO3

Anhidrit Sunfuric
II

SO3

Sunfit

H2SO3

Axit Sunfurơ

SO2

AnhidritSunfurơ
II

S

Sunfua

H2S

Axit Sunfuhidric
Vaán Ñeà 1: LAÄP COÂNG THÖÙC HOÙA HOÏC.

A/ Baûng hoùa trò nguyeân toá hoùa hoïc thöôøng gaëp:

B/ Baûng hoùa trò goác hoùa hoïc:

C/ Laäp coâng thöùc hoùa hoïc:

Qui taéc laäp coâng thöùc HH nhanh:

1) Chia chaün thì chia.

2)Baèng thì thoâi.

3)Chia khoâng chaün thì

ñoåi choã

Na O

Ca O

Al O

Na2O

CaO

Al2O3

Vaán Ñeà 2: NHAÄN BIEÁT CAÙC HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔ
A/ OXIT:

KL(PK) – OXI.

Goïi teân: Teân KL(PK) – OXIT.

Ví duï:

Fe2O3: Saét III oxit.

ZnO : Keõm oxit.

B/ AXIT:

HX – Goác Axit.

Goïi teân:

A. No oxi: Axit-teân PK–hiñric

Axit coù oxi:Axit-teân PK–ic(ric)

H2SO4: Axit-sunfu–ric

HCl: Axit-clo–hiñric

C/ BAZÔ:

KL – (OH)X.

Goïi teân:

Teân KL – hiñroxit.

NaOH:

Natri hiñroxit

Fe(OH)3 :

saét(III) hiñroxit

Ví duï:

D/ MUOÁI:

KL – Goác Axit.

Teân KL–teân Goác Axit.

FeSO4 : Saét (II) sunfat

Na2SO4 : Natri sunfat

Goïi teân:

Ví duï:
E/Tính tan cuûa moät soá chaát
Oxit
OxitBazô tan: BaO, CaO, K2O, Na2O
Oxit axit tan: N2O5, SO2, SO3, CO2, P2O5
Axit
Ña soá axit ñeàu tan
Tröø H2SiO3
Bazô
Tan: LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2
O.tan : Mg(OH)2, Fe(OH)2

Cu(OH)2 .v…v…
Muối

Muối tan

Muối tan

NO3

Cl

SO4

Trừ AgCl

Trừ BaSO4, PbSO4

Muối không tan

CO3

PO4

SO3

Trừ Na, K
Baøi taäp 1) Laäp coâng thöùc hoùa hoïc vaø phaân loaïi caùc chaát coù teân sau ñaây:

*1)Natri nitrat
*2)Kali clorua
*3)Canxi hidroxit
*4)Natri phoát phaùt
*5)Magieâ cacbonat
*6)Ñoàng (II) sunfat
*7)Natri sunfit
*8)Nhoâm sunfua
*10)Saét (III) oxit
*11)Natri hidroxit
*12)Canxi cacbonat
*13)Bari clorua
*14)Ñoàng (II) sunfit
*15)Kali sunfit
*16)Canxi hiñrophoátphaùt
*17)Magieâ hidroxit
*9)kẽm oxit
*18)Nhoâm hidroxit
*19)Kali oxit
20)Baïc oxit

NaNO3

KCl

Ca(OH)2

Na3PO4

MgCO3

CuSO4

Na2SO3

Al2S3

ZnO

Fe2O3

NaOH

CaCO3

BaCl2

CuSO3

K2SO3

CaHPO4

Mg(OH)2

Al(OH)3

K2O

Ag2O
Baøi taäp 2) Gọi tên coâng thöùc vaø phaân loaïi caùc chaát coù teân sau ñaây:

*)Ba(NO3)2 *)CaCl2 *)ZnSO4 *)Ca3(PO4)2 *)Cu(OH)2 *)Na2SO4 *)K2S *)CuO *)HgO *0)SO2
*1)ZnCl2 *2)K2SO3 *3)Mg(HCO3)2 *4)FeSO4 *5)Fe2(SO4)3 *6)Fe2O3 *7)Al(OH)3 *8)NaOH *9)CuCl2 *0)Cu(NO3)2
Bari nitrat

Canxi clorua

Kẽm sunfat

Canxi photphat

Đồng II hidroxit

Natri sunfat

Kali sunfua

Đồng II Oxit

Thủy ngân Oxit

Lưu huỳnh IV Oxit

Kẽm clorua

Kali sunfit

Sắt II sunfat

Sắt III sunfat

Sắt III Oxit

Nhôm hidroxit

Natri hidroxit

Đồng II clorua

Đồng II nitrat

Magie hidro cacbonat
Vaán Ñeà 3: CAÂN BAÈNG PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC VAØ

CAÙC LOAÏI PHAÛN ÖÙNG HOÙA HOÏC

A/CAÂN BAÈNG PHAÛN ÖÙNG HOAÙ HOÏC :

Caân baèng phaûn öùng laø ñi tìm heä soá ñaët tröôùc coâng thöùc hoaù hoïc sao cho soá nguyeân töû cuûa moãi nguyeân toá ôû hai veá baèng nhau .

(Thöù töï caân baèng : KL,PK(goác), H ,O ) .

(Gaëp chæ soá leû thì nhaân 2)

B/PHAÛN ÖÙNG OXI HOAÙ : Laø phaûn öùng hoaù hoïc trong ñoù Oxi taùc duïng vôùi moät chaát khaùc .

Ví duï : 2Zn + O2  2ZnO

4Ag + O2 2Ag2O

2Ca + O2 2CaO

C + O2 CO2

2Cu + O2 2CuO

4Al + 3O2 2Al2O3

3Fe + 2O2 Fe3O4

S + O2 SO2

4FeS2 +11O2 2Fe2O3 + 8SO2

4P + 5O2 2P2O5

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
C/ PHAÛN ÖÙNG OXI HOAÙ KHÖÛ :

Laø phaûn öùng hoaù hoïc trong ñoù xaûy ra ñoàng thôøi söï oxi hoaù vaø söï khöû.

Ví duï :

CuO + H2 H2O + Cu .

SỰ OXI HOAÙ

SỰ KHÖÛ

MgO + H2

Fe2O3 + H2

Fe3O4 + H2

HgO + H2

PbO + H2

Mg + H2O

Fe + H2O

Fe + H2O

Hg + H2O

Pb + H2O

3

3

2

4

4

3
MgO + CO

Fe3O4 + CO

HgO + CO

PbO + CO

Fe2O3 + CO

Mg + CO2

Fe + CO2

Fe + CO2

Hg + CO2

Pb + CO2

3

3

2

4

4

3
D/ PHAÛN ÖÙNG TRUNG HOØA:

Laø phaûn öùng giöõa axit vaø bazô cho ra muoái vaø nöôùc.

AXIT + BAZÔ  MUOÁI + NÖÔÙC

Ví duï:

H2

+

Na

Na2

+

H2O

2

2

OH

SO4

SO4

H

Na

SO4

OH

Baøi taäp: 1: Vieát vaø caân baèng phaûn öùng trung hoøa giöõa: axit clohidric, Axit sunfuhiñric, Axit Nitric vôùi Natrihiñroxit, Canxihiñroxit, Nhoâmhiñroxit.

HCl

HCl

HCl

NaOH

Ca(OH)2

Al(OH)3

+

+

+

NaCl

H2O

CaCl2

+

H2O

AlCl3

+

H2O

+

3

2

2

3
Baøi taäp: 1: Vieát vaø caân baèng phaûn öùng trung hoøa giöõa: axit clohidric, Axit sunfuhiñric, Axit Nitric vôùi Natrihiñroxit, Canxihiñroxit, Nhoâmhiñroxit.

H2S

H2S

H2S

NaOH

Ca(OH)2

Al(OH)3

+

+

+

Na2S

H2O

CaS

+

H2O

Al2S3

+

H2O

+

3

2

6

HNO3

NaOH

Ca(OH)2

Al(OH)3

+

+

+

NaNO3

H2O

Ca(NO3)2

+

H2O

Al(NO3)3

+

H2O

+

3

2

2

3

2

2

2

HNO3

HNO3
H2CO3

H2CO3

H2CO3

KOH

Mg(OH)2

Fe(OH)3

+

+

+

K2CO3

H2O

MgCO3

+

H2O

Fe2(CO3)3

+

H2O

+

3

2

6

3

3

3

6

6

H3PO4

KOH

Mg(OH)2

Fe(OH)3

+

+

+

K3PO4

H2O

Mg3(PO4)2

+

H2O

FePO4

+

H2O

+

2

2

3

2

2

2

H3PO4

H3PO4

Baøi taäp: 2: Vieát vaø caân baèng phaûn öùng trung hoøa giöõa: Axit Cacbonic, Axit Phoátphoric, Axít Sunfuric vôùi Kalihiñroxit, Magieâhiñroxit, Saét (III) hiñroxít.

H2SO4

H2SO4

H2SO4

KOH

Mg(OH)2

Fe(OH)3

+

+

+

K2SO4

H2O

MgSO4

+

H2O

Fe2(SO4)3

+

H2O

+

3

2

2

2
A

B C

B

C

A

E/ PHAÛN ÖÙNG THEÁ:

Laø phaûn öùng hoùa hoïc giöõa ñôn chaát vaø hôïp chaát trong ñoù nguyeân töû cuûa ñôn chaát thay theá nguyeân töû cuûa nguyeân toá trong hôïp chaát.

+

+

Ví duï:

Fe

+

SO4

Cu

CuSO4

Fe

+
CHUÙ YÙ DAÕY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA KIM LOAÏI

K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

Töø Mg trôû veà sau, kim loaïi ñöùng tröôùc ñaåy kim loaïi ñöùng sau ra khoûi muoái cuûa noù.

Mg + Al2(SO4)3 MgSO4 + Al

Caùc kim loaïi K, Ca, Na laø caùc kim loaïi maïnh coù theå ñaåy hiñro ra khoûi nöôùc.

Na + HOH NaOH + H2

Töø traùi sang phaûi ñoä maïnh cuûa kim loaïi giaûm daàn, chæ nhöõng kim loaïi ñöùng tröôùc H môùi ñaåy H ra khoûi Axít (H2SO4, HCl). Ví duï:

2HCl + Zn  ZnCl2 + H2

3

2

3

2

2

2 Baøi taäp1: Vieát vaø caân baèng caùc phaûn öùng THEÁ giöõa caùc chaát sau ñaây: Axit Clohiñric, Axit Sunfuric vôùi Magieâ, Nhoâm, Saét, Keõm.
Mg

HCl

+

Mg

H2SO4

+

Al

HCl

+

Al

H2SO4

+

Fe

HCl

+

Fe

H2SO4

+

Zn

HCl

+

Zn

H2SO4

+

MgCl2

H2

+

2

MgSO4

H2

+

AlCl3

H2

+

2

2

6

3

Al2(SO4)3

H2

+

2

3

3

FeCl2

H2

+

2

FeSO4

H2

+

ZnCl2

H2

+

2

ZnSO4

H2

+
Mg

HCl

+

MgCl2

H2

+

Baøi taäp 2: Vieát vaø caân baèng caùc phaûn öùng THEÁ giöõa caùc chaát sau ñaây: Axít Clohiñríc, saét (III) clorua, keõm sunfaùt, ñoàng (II) nitraùt, baïc nitraùt vôùi magieâ, nhoâm, ñoàng, baïc

Mg

FeCl3

+

Mg

ZnSO4

+

Mg

Cu(NO3)2

+

Mg

AgNO3

+

Al

HCl

+

Al

FeCl3

+

Al

ZnSO4

+

Al

Cu(NO3)2

+

Al

AgNO3

+

2

MgCl2

Fe

+

2

3

3

2

MgSO4

Zn

+

Mg(NO3)2

Cu

+

Mg(NO3)2

Ag

+

2

2

AlCl3

H2

+

2

6

2

3

AlCl3

Fe

+

3

Al2(SO4)3

Zn

+

2

3

Al (NO3)3

Cu

+

3

3

2

2

Al (NO3)3

Ag

+

3

3
Cu

HCl

+

Baøi taäp 2: Vieát vaø caân baèng caùc phaûn öùng THEÁ giöõa caùc chaát sau ñaây: Axít Clohiñríc, saét (III) clorua, keõm sunfaùt, ñoàng (II) nitraùt, baïc nitraùt vôùi magieâ, nhoâm, ñoàng, baïc

Cu

FeCl3

+

Cu

ZnSO4

+

Cu

Cu(NO3)2

+

Cu

AgNO3

+

Ag

HCl

+

Ag

FeCl3

+

Ag

ZnSO4

+

Ag

Cu(NO3)2

+

Ag

AgNO3

+

Cu(NO3)2

Ag

+

2

2
Vaán Ñeà 4: QUAN HEÄ GIÖÕA MOL – KHOÁI LÖÔÏNG MOL – THEÅ TÍCH MOL CHAÁT KHÍ:
M: Khoái löôïng Mol chaát m: Khoái löôïng chaát n : Soá mol V : Theå tích chaát khí

n

=

18,25

36,5

0,5 mol

=

1)

12,8

n

=

80

0,16 mol

=

3)

n

=

80

40

2 mol

=

2)

n

=

49

98

0,5 mol

=

4)

n

=

49

98

0,5 mol

=

5)

120

n

=

160

0,75 mol

=

6)

Baøi taäp 1: Tính soá mol
n

=

16

80

0,2 mol

=

7)

n

=

126

63

2 mol

=

8)

n

=

204

102

2 mol

=

9)

n

=

37

74

0,5 mol

=

10)

Baøi taäp 2: Tính khoái löôïng

1) m= 2.100 = 200g

2) m= 0,5.98 = 49g

3) m= 0,5.34 = 17g

4) m= 0,2.98 = 19,6g

5) m= 0,5.342 = 171g

6) m= 2.261 = 522g

7) m= 0,4.142 = 56,8g

8) m= 1,5.164 = 246g

9) m= 0,2.160 = 32g

10) m= 0,5.310 = 155g
Baøi taäp 3: Tính theå tích

V

=

16

32

11,2 lít

=

1)

22,4

V

=

32

64

11,2 lít

=

2)

22,4

V

=

5

2

56 lít

=

3)

22,4

V

=

22

44

11,2 lít

=

4)

22,4

V

=

12

80

3,36 lít

=

5)

22,4

6) V= 0,5.22,4 = 11,2 lít

7) V= 0,2.22,4 = 4,48 lít

8) V= 2.22,4 = 44,8 lít

9) V= 0,4.22,4 = 8,96 lít

10) V= 0,3.22,4 = 6,72 lít
Baøi taäp 4: Tính soá mol khí

n

=

13,44

22,4

0,6 mol

=

1)

n

=

33,6

22,4

1,5 mol

=

2)

n

=

44,8

22,4

2 mol

=

3)

n

=

67,2

22,4

3 mol

=

4

n

=

8,96

22,4

0,4 mol

=

5)
Vaán Ñeà 5: Tính theo coâng thöùc hoùa hoïc:

Baøi taäp 1: Tính thaønh phaàn phaàn traêm

M(CuSO4) = 160g/mol

%Cu

=

64

160

40%

=

1)

100%

%S

=

32

160

20%

=

2)

100%

%O

=

64

160

40%

=

3)

100%

M(Fe2O3) = 160g/mol

%Fe

=

112

160

70%

=

1)

100%

%O

=

48

160

30%

=

2)

100%
M(CuO) = 80g/mol

%Cu

=

64

80

80%

=

1)

100%

%O

=

16

80

20%

=

2)

100%

M(Ca(NO3)2 = 164g/mol

%Ca

=

40

164

24,39%

=

1)

100%

%N

=

28

164

17,07%

=

2)

100%

%O

=

96

164

58,53%

=

3)

100%
30%

16

30

16

Baøi taäp 2: Laäp coâng thöùc hoùa hoïc caùc chaát

*1)Fe chieám 70%, O chieám 30% khối lượng
Công thức tổng quát là

Fex

Oy

x

y

:

:

70%

56

70

56

:

1,25

1,875

:

1

1, 5

:

2

3

:

x=2

y=3

Fe

O

x

2

y

3

*2) Cu chieám 40%, S chieám 20%, O chieám 40%.
Công thức tổng quát là

Cux

Oz

Sy

x

y

:

x

:

z

40%

64

:

20%

32

:

40%

16

40

64

:

20

32

:

40

16

0,625

:

0,625

:

2,5

1

:

1

:

4

x=1

y=1

z=4

Cu

S

O

x

y

z

4
2,4

12

:

Baøi taäp 2: Laäp coâng thöùc hoùa hoïc caùc chaát

*3) C chieám 2,4g, H chieám 0,6g, O chieám 1,6g.
Công thức tổng quát là

Cx

Oz

Hy

x

y

:

:

z

0,6

1

:

1,6

16

0,2

0,6

0,1

:

:

x=2

y=6

z=1

C

H

O

x

y

z

2

6

2

:

6

:

1

Công thức của rượu
Vaán Ñeà 6: Tính theo phöông trình hoùa hoïc:

*Baøi toaùn caên baûn: goàm caùc böôùc sau ñaây:

1 – Ñoåi ra mol.

2 – Vieát PTHH.

3 – Caân baèng Pt .

4 – Ñaët tæ leä.

5 – Toùm taét ñeà.

6 – Tính toaùn ( nhaân cheùo chia ngöôïc).

7 – Ñoåi ra g, lít neáu caàn.

Các bước
3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

1mol

6)Tính số mol các chất theo yêu cầu

7) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

1) Đổi ra mol

Số gam NaOH : 1. 40 = 40g

Số gam Na2SO4 : 0,5. 142 = 71g

2: 1: 1: 2

0,5 mol

?

?

NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O

1

2

2

0,5 mol

Các bước
3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

1mol

6)Tính số mol các chất theo yêu cầu

7) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

1) Đổi ra mol

Số gam NaOH : 0,5. 40 = 20g

Số gam NaCl : 0,5. 58,5 = 29,25g

1: 1: 1: 1

0,5 mol

?

?

NaOH + HCl NaCl + H2O

2

0,5 mol

Bài 3
3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

6)Tìm chất dư (lập tỉ lệ số mol)

8)Tìm số mol các chất

1) Đổi ra mol

Số gam ZnCl2 : 0,2. 136 = 27,2 g

Thể tích hidro: 0,2. 22,4 = 4,48lít

1: 2: 1: 1

0,2 mol

?

0,2mol

HCl còn dư

7) Tính số mol chất dư

Số mol HCl dư: 0,5 – 0,4 = 0,1mol

=> mHCl dư = 0,1 . 36,5 = 3,65g

9) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

0, 5 mol

Zn + HCl ZnCl2 + H2

2

0,2mol

?

Bài 4
NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O

3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

6)Tìm chất dư (lập tỉ lệ số mol)

8)Tìm số mol các chất

1) Đổi ra mol

Số gam Na2SO4 : 0, 5. 142 = 71g

2: 1: 1: 2

1,5 mol

?

0, 5mol

NaOH còn dư

7) Tính số mol chất dư

Số mol NaOH dư: 1,5 – 1 = 0,5mol

=> mNaOH dư = 0,5 . 40 = 20g

9) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

0, 5 mol

2

2

Bài 5
H2 + O2 H2O

3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

6)Tìm chất dư (lập tỉ lệ số mol)

8)Tìm số mol các chất

1) Đổi ra mol

Số gam H2O : 0, 5. 18 = 9g

2: 1: 2:

0,5 mol

?

0, 5mol

O2 còn dư

7) Tính số mol chất dư

Số mol O2 dư: 0,45 – 0,25 = 0,2mol

=> mO2 dư = 0,2 . 32 = 6,4g

9) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

0,45 mol

2

2
B) Baøi toaùn coù noàng ñoä:

Söû duïng caùc coâng thöùc sau ñaây: Các bước
3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

1mol

6)Tính số mol các chất theo yêu cầu

7) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

1) Đổi ra mol

Số gam NaOH : 1. 40 = 40g

Số gam Na2SO4 : 0,5. 142 = 71g

2: 1: 1: 2

0,5 mol

?

?

NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O

1

2

2

0,5 mol

Số gam dd(NaOH) :

Các bước
3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

0,2mol

6)Tính số mol các chất theo yêu cầu

7) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

1) Đổi ra mol

Số gam NaOH : 0,2. 40 = 8g

Số gam NaCl : 0,2. 58,5 = 11,7g

1: 1: 1: 1

0,2 mol

?

?

NaOH + HCl NaCl + H2O

2

0,2 mol

Số gam dd(NaOH) :

Các bước
3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

0,1mol

6)Tính số mol các chất theo yêu cầu

7) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

1) Đổi ra mol

Số gam Na2SO4 : 0,1. 142 = 14,2g

2: 1: 1: 2

0,2 mol

?

?

NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O

3

2

2

0,1 mol

Các bước
3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

6)Tính số mol các chất theo yêu cầu

7) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

1) Đổi ra mol

Số gam CuSO4 : 0,02. 160 = 3,2g

1: 1: 1: 1

0,02 mol

?

?

CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

4

0,02 mol

0,02mol

Số gam H2SO4 : 0,02. 98 = 1,96g

Số gam dd H2SO4 :

1,96 : 0,1= 19,6g

C% của muối CuSO4:

Các bước
3) Bình cân

2) Phương trình

4) Đặt tỉ lệ

5) Tóm tắt đề

6)Tính số mol các chất theo yêu cầu

7) Đổi ra g, ℓ theo yêu cầu

1) Đổi ra mol

Số gam CuSO4 : 0,02. 160 = 3,2g

1: 1: 1: 1

0,02 mol

?

CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

5

0,02 mol

0,02mol

Số gam H2SO4 dư: (0,2-0,02). 98 =17,64g

C% của muối CuSO4:

0,2 mol

H2SO4 dư

C% của dd H2SO4 dư:

B) Bài toán có hiệu suất phản ứng
Trong quá trình phản ứng do có hao hụt nên khối lượng sản phẩm trên thực tế _nhỏ_ hơn khối lượng sản phẩm tính trên lý thuyết.
=> m(tt) = m(lt) x H

Bài 1

CaCO3 CaO + CO2

1 tấn x tấn?

100g 56g

Khối lượng vôi sống trên lý thuyết:

Khối lượng vôi sống trên thực tế:

=> m(tt) = m(lt) x H

= m(tt) = 0,56t x 0,8= 0,448t
CaCO3 CaO + CO2

500kg x kg?

100g 56g

Khối lượng vôi sống trên lý thuyết:

Khối lượng vôi sống trên thực tế:

m(tt) = m(lt) x H

m(tt) = 280kg x 0,75= 210kg

Bài 2

Bài 3

CaCO3 CaO + CO2

500kg xkg?

100g 56g

Khối lượng vôi sống trên lý thuyết:

Hiệu suất phản ứng: Bài toán có 2 ẩn số
1/ Đặt ẩn số

Gọi x là số mol Al mAl= 27x, y là số mol Mg  mMg=24y

2/Phương trình Bình cân

3/Đặt tỉ lệ

4/Tóm tắt đề

2

6/Đặt PT Đại số

5/ Tính theo x và y

7/ giải PT bằng máy tính

3

x

1,5x

1

y

1

y

27x + 24y = 12,6

1,5x + y = 0,6

x = 0,2mol, y = 0,3mol

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Mg + 2HCl MgCl2 + H2

mAl =5,4g mMg = 7,2g
Thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp Bài toán có 2 ẩn số
1/ Đặt ẩn số

Gọi x là số mol Al mAl= 27x, y là số mol Fe  mFe=56y

2/Phương trình Bình cân

3/Đặt tỉ lệ

4/Tóm tắt đề

2

6/Đặt PT Đại số

5/ Tính theo x và y

7/ giải PT bằng máy tính

3

x

1,5x

1

y

1

y

27x + 56y = 33,4

1,5x + y = 0,8

x = 0,2mol, y = 0,5mol

2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

mAl =5,4g mFe = 28g
Thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp Bài toán Xác định CTHH
1/ Đặt ẩn số

Gọi A là KL có hóa trị II, x là khối lượng mol của A, CTHH là:

AO => mAO = 16+x

2/Phương trình Bình cân

AO + H2SO4 ASO4 + H2O

3/Đặt tỉ lệ

16+x

x+96

4/Tóm tắt đề

4

?

8

5/Đặt PT Đại số

16+x

4

x+96

8

=

6/ giải PT

x+96

=

2(16+x)

x+96

32+2x

=

=

x

64

A có khối lượng mol là 64g/mol

Vậy A là Cu, CTHH là CuO
A

B C

B

C

A

E/ PHAÛN ÖÙNG THEÁ:

Laø phaûn öùng hoùa hoïc giöõa ñôn chaát vaø hôïp chaát trong ñoù nguyeân töû cuûa ñôn chaát thay theá nguyeân töû cuûa nguyeân toá trong hôïp chaát.

+

+

Ví duï:

Fe

+

SO4

Fe

+

Fe

SO4

Cu

CuSO4
2HCl + Zn ZnCl2 + H2
D/ PHAÛN ÖÙNG TRUNG HOØA:

Laø phaûn öùng giöõa axit vaø bazô cho ra muoái vaø nöôùc.

AXIT + BAZÔ  MUOÁI + NÖÔÙC

Ví duï:

H2

+

Na

Na2

+

H2O

2

2

OH

SO4

SO4

H

Na

SO4

OH

Baøi taäp: 1: Vieát vaø caân baèng phaûn öùng trung hoøa giöõa: axit clohidric, Axit sunfuhiñric, Axit Nitric vôùi Natrihiñroxit, Canxihiñroxit, Nhoâmhiñroxit.

HCl

HCl

HCl

NaOH

Ca(OH)2

Al(OH)3

+

+

+

NaOH

H2O

Ca(OH)2

+

H2O

Al(OH)3

+

H2O

+

3

2

2

3
Tên chất

CTHH

Loại

T/ tan
CTHH

Tên chất

Loại

T/ tan
1

Natri nitrát
11

H2SO4
2

Canxi hiđroxit
12

KNO3
3

Magie cacbonat
13

ZnSO4
4

Kali sunfit
14

Ca3(PO4)2
5

Bari clorua
15

NaHSO4
6

Đồng(II) sunfat
16

K2S
7

Natri photphat
17

CuO
8

Kẽm oxit
18

HgO
9

Canxi sunfua
19

Na2CO3
10

Sắt(III) oxit
20

CaCl2
NaNO3

T

M

Ca(OH)2

MgCO3

B

T

M

K

K2SO3

M

T

BaCl2

M

T

CuSO4

M

T

Na3PO4

M

T

ZnO

O

K

CaS

M

T

Fe2O3

O

K

A.sunfuric

A

T

Kali nitrat

M

T

Kẽm sunfat

M

T

Canxi phốtphat

M

K

Natri hiđrô sunfat

M

T

Kali sunfua

M

T

ĐồngII Oxit

O

K

Thủy ngân Oxit

O

K

Natri cacbonat

M

T

Canxi Clorua

M

T
Tên chất

CTHH

Loại

T/ tan
CTHH

Tên chất

Loại

T/ tan
1

Nhôm hidroxit
11

Ba(NO3)2
2

Kali sunfua
12

HCl
3

Canxi cacbonat
13

ZnSO4
4

Natri hidroxit
14

Cu(OH)2
5

Bạc oxit
15

K2SO3
6

Đồng(II) sunfit
16

SO2
7

Canxi photphat
17

MgCO3
8

Kali oxit
18

ZnCl2
9

Magie clorua
19

Na2HPO4
10

Bari sunfat
20

CaS
Al(OH)3

B

K

K2S

M

T

CaCO3

M

K

NaOH

B

T

Ag2O

O

K

CuSO3

M

K

Ca3(PO4)2

M

K

K2O

O

T

MgCl2

M

T

BaSO4

M

K

Bari nitrat

M

T

A.clohidric

A

T

Kẽm sunfat

M

T

Đồng II hidroxit

B

K

Kali sunfit

M

T

Lưu huỳnh đi oxit

O

T

Magie

cacbonat

M

K

Kẽm Clorua

M

T

Natri hiđrô photphat

M

T

canxi sunfua

M

T Tiết 2 – Bài 1: TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT - KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT
_ Bµi 1TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit_
I- TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit
1.Oxit baz¬ cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc nµo?
*T¸c dông víi n­íc

CaO ph¶n øng víi n­íc t¹o thµnh dung dÞch canxi hi®roxit Ca(OH)2, thuéc lo¹i baz¬:
CaO (r) + H2O (l)  Ca(OH)2(dd)
VËy :Mét sè oxit baz¬ t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dung dÞch baz¬ (kiÒm)
_ Mét sè oxit baz¬ kh¸c nh­ Na2O , BaO... còng cã ph¶n øng t­¬ng tù _
_Ph¶n øng cña CaO víi n­íc gäi lµ ph¶n øng t«i v«i _
_CaO(r) + H2O(l) __ Ca(OH)2(dd)_
_56g 18g 74g_
_ _
I- TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit
1.Oxit baz¬ cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc nµo?
b) T¸c dông víi axit
CuO mµu ®en t¸c dông víi dung dÞch HCl t¹o thµnh dung dÞch ®ång(II) clorua mµu xanh lam
CuO (r) + 2HCl (dd)  CuCl2(dd) + H2O(l)
Nh÷ng oxit baz¬ kh¸c nh­ CaO, Fe2O3...còng x¶y ra t­¬ng tù
VËy : Oxit baz¬ t¸c dông víi axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc
_ Bµi tËp 1:_
H·y hoµn thµnh PTHH theo s¬ ®å P¦ sau:
a,CaO + 2HCl  ? + H2O
b, ? + 6HCl  2FeCl3 + ?
c, MgO + ?  MgSO4+?
d, ZnO + ?  ZnCl2 +?
§¸p ¸n:
a, CaO+ 2HCl CaCl2+H2O
b, Fe2O3+6HCl  2FeCl3+H2O
c, MgO+H2SO4  MgSO4+H2O
d, ZnO+2HCl  ZnCl2+ H2O
_ Bµi 1 TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit_

_Bµi 1 TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit _
I tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit
*Oxit baz¬ cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc nµo?

c) T¸c dông víi oxit axit
BaO t¸c dông víi CO2 t¹o thµnh muèi bari cacbonac BaCO3
BaO(r) + CO2 (k)  BaCO3(r)
B»ng thùc nghiÖm ng­êi ta chøng minh ®­îc : mét sè oxit baz¬ nh­ CaO, Na2O...còng t¸c dông víi oxit axit t¹o thµnh muèi
VËy :Mét sè oxit baz¬ t¸c dông víi oxit axit t¹o thµnh muèi
_Bµi tËp 2: _
_H·y chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau:_
_A. CaO + CO2 _ CaCO3
B. Na2O + CO2  NaCO3 + H2O
C. BaO +SO2  BaSO3
D. MgO + SO2  MgSO3 + H2O
E. A vµ C ®óng
G. B vµ D ®óng
KÕt luËn : Oxit baz¬ t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dung dÞch baz¬, t¸c dông víi axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc, t¸c dông víi oxit axit t¹o thµnh muèi

_Bµi 1TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit _
I -TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit
2. Oxit axit cã nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc nµo?
*T¸c dông víi n­íc

§iphotpho pentaoxit P2O5 t¸c dông víi H2O t¹o thµnh dung dÞch axit photphoric H3PO4
P2O5 (r) + 3 H2O (l)  2 H3PO4 (dd)
NhiÒu oxit axit kh¸c nh­ SO2, SO3, N2O5... còng cã ph¶n øng t­¬ng tù víi n­íc
VËy:NhiÒu oxit axit t¸c dông víi n­íc t¹o thµnh dung dÞch axit
_b) T¸c dông víi baz¬_
_Cacbon ®ioxit CO2 ph¶n øng víi dung dÞch canxihi®r«xit t¹o thµnh muèi kh«ng tan lµ canxi cacbonat:_
_CO2(k) + Ca(OH)2 (dd) _CaCO3(r) +H2O(l)
C¸c oxit axit kh¸c nh­ SO2, P2O5... còng cã ph¶n øng t­¬ng tù
VËy Oxit axit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ n­íc
Bµi tËp 3:Hoµn thµnh c¸c PTHH sau:

*SO2 + H2O ..... *....... + H2O  H2SO4 *SO2 + Ca(OH)2  .... + H2O *SO2 + ...  BaSO3 + H2O
H2SO3

SO3

CaSO3

Ba(OH)2

_Bµi 1TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit _
I – tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit

2. Oxit axit cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc nµo?

*T¸c dông víi n­íc *T¸c dông víi baz¬ *T¸c dông víi oxit baz¬

Oxit axit t¸c dông víi mét sè muèi baz¬ t¹o thµnh muèi
VËn dông : H·y so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit axit vµ oxit baz¬

Tr¶ lêi:

* Gièng nhau: §Òu t¸c dông víi n­íc cho dung dÞch axit, baz¬ t­¬ng øng * Kh¸c nhau:

- Oxit axit t¸c dông víi baz¬ t¹o thµnh muèi vµ n­íc cßn oxit baz¬

t¸c dông víi axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc

- Oxit axit t¸c dông víi oxit baz¬ t¹o thµnh muèi cßn oxit baz¬ t¸c dông víi oxit axit t¹o thµnh muèi
Bµi 1 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit

Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit

II- Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit

C¨n cø vµo tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit, ng­êi ta ph©n lo¹i nh­ sau:

*Oxit baz¬ lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc *Oxit axit lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi dung dÞch baz¬ t¹o thµnh muèi vµ n­íc *Oxit l­ìng tÝnh lµ nh÷ng oxit t¸c dông víi c¶ dung dÞch baz¬ vµ dung dÞch axit t¹o thµnh muèi vµ n­íc VÝ dô : Al2O3, ZnO... *Oxit trung tÝnh (oxit kh«ng t¹o muèi ) lµ nh÷ng oxit kh«ng t¸c dông víi axit, baz¬ , n­íc. VÝ dô CO, NO...
Bµi 1 : TÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit

Kh¸i qu¸t vÒ sù ph©n lo¹i oxit

III- Cñng cè

C©u 1: H·y nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit baz¬ ?

C©u 2: H·y nªu tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxit axit ?

IV – h­íng dÉn vÒ nhµ

* Häc thuéc ghi nhí * Lµm bµi tËp tõ bµi 1 ®Õn bµi 6 trong SGK/ 6
 
Gửi ý kiến