Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Quãng đường

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày gửi: 08h:55' 15-03-2019
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
GIÁO VIÊN: HUỲNH THỊ HOÀ.
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG XUÂN.
Toán
Lớp 5B.
Quãng đường
Toán
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Toán
KIỂM TRA BÀI CŨ
Luyện tập
1. Nêu quy tắc, công thức tính vận tốc.
2. Tính v, bi?t s = 63 km, t = 1,5 gi?.
v = 63 : 1,5 = 42 (km/gi?)
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Toán
Quãng đường
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019a) Baøi toaùn 1:
Moät oâ toâ ñi trong 4 giôø vôùi
vaän toác 42,5 km/giôø. Tính
quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa oâ
toâ.

?km
Tóm tắt
Toán
Quãng đường
1giờ
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019a) Baøi toaùn 1:
Moät oâ toâ ñi trong 4 giôø vôùi
vaän toác 42,5 km/giôø. Tính
quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa oâ
toâ.

42,5km
Tóm tắt
km?
Toán
Quãng đường
1giờ
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019


Tóm tắt
Toán
Quãng đường

Baøi giaûi
Quaõng ñöôøng oâ toâ ñi
ñöôïc trong 4 giôø laø:

a) Bài toán 1:
42,5 x 4 =
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019


Tóm tắt
Toán
Quãng đường

Baøi giaûi
Quaõng ñöôøng oâ toâ ñi
ñöôïc trong 4 giôø laø:
42,5 x 4 = 170 (km )
Ñaùp soá: 170 km.a) Bài toán 1:
Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian đi.
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019


a) Baøi toaùn 1:
Moät oâ toâ ñi trong 4 giôø vôùi vaän toác 42,5 km/giôø.
Tính quaõng ñöôøng ñi ñöôïc cuûa oâ toâ.

Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km )


Toán
Quãng đường
Thời gian
(km/giờ)
(giờ)
Vận tốc
Quãng đường
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019


Bài giải
Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là:
42,5 x 4 = 170 (km )


Ta coù: s = v x t
Toán
Quãng đường
Thời gian
(km/giờ)
(giờ)
Muoán tính quaõng ñöôøng ta laáy vaän toác nhaân vôùi thôøi gian.
Vận tốc
Quãng đường
Gọi quãng đường là: s
Vận tốc là: v
Thời gian là: t
a) Bài toán 1:
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019Ta coù: s = v x t
Toán
Quãng đường
Muoán tính quaõng ñöôøng ta laáy vaän toác
nhaân vôùi thôøi gian.
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
b) Bài toán 2:
Một người đi xe đạp với vận tốc
12 km/giờ trong 2 giờ 30 phút.Tính
quãng đường người đó đã đi được.
Toán
Quãng đường

Toùm taét:
v = 12 km/giờ
t = 2 giờ 30 phuùt
s = ... km ?
s = v x t
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Toán
Quãng đường
s = v x t
Tóm tắt:
v = 12 km/gi?
t = 2 gi? 30 phút
s = ... km ?
b) Bài toán 2:
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Toán
Quãng đường
s = v x t
Tóm tắt:
v = 12 km/gi?
t = 2 gi? 30 phút
s = ... km ?
b) Bài toán 2:
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Bài giải
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi
được là:
12 x 2,5 =
Toán
Quãng đường
s = v x t
Tóm tắt:
v = 12 km/gi?
t = 2 gi? 30 phút
s = ... km ?
b) Bài toán 2:
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Bài giải
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đã đi
được là:
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số: 30 km.
Toán
Quãng đường
s = v x t
Tóm tắt:
v = 12 km/gi?
t = 2 gi? 30 phút
s = ... km ?
b) Bài toán 2:
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Bài giải
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó
đi được là:
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số: 30 km.
Bài giải

30 phút = giờ

2giờ 30 phút = giờ

Tóm tắt: v = 12 km/gi?
t = 2 gi? 30 phút
s = ... km?
b) Bài toán 2:
Tóm tắt: v = 12 km/gi?
t = 2 gi? 30 phút
s = ... km?
Bài giải
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đi được là:
12 x 2,5 = 30 (km)
Đáp số: 30 km.
2
b) Bài toán 2:
cách 1
cách 2
Bài tập 1: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.
Tóm tắt:
v = 15,2 km/giôø
t = 3 giôø
s = … km?
Luyện tập:
Toán
Quãng đường
Giải
s = v x t
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Bài tập 1: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ . Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ ?
Tóm tắt:
v = 15,2 km/giôø
t = 3 giôø
s = … km?
Luyện tập:
Toán
Quãng đường
Giải
s = v x t
Quãng đường đi được của
ca nô trong 3 giờ là:
15,2 x 3 = 45,6 (km)
ĐS: 45,6 km
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Bài tập 2: Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.
Tĩm t?t:
Toán
Quãng đường
s = ... km ?
t = 15 pht
v = 12,6 km/gi?
s = v x t
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Tĩm t?t:
Bài giải
15 phút = 0,25 giờ
Quãng đường đi được của người đó là:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km.
Bài giải
Dổi 1 giờ = 60 phút
s = . km ?
t = 15 pht
v = 12,6 km/gi?
cách 1
cách 2
Quãng đường đi được của người đó là:
0,21 x 15 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km.
Vận tốc của người đi xe đạp với đơn vị km/ phút là
12,6 : 60 = 0,21 (km/phút)
Bài giải
15 phút = giờ
Quãng đường đi được của người đó là:
12,6 x = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15 km.
Bài giải
15 phút = 0,25 giờ
Quãng đường đi được của
người đó là:
12,6 x 0,25 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km.
Bài giải
Dổi 1 giờ = 60 phút
Vận tốc của người đi xe đạp với đơn vị km/ phút là:
12,6 : 60 = 0,21 (km/phút)
Quãng đường đi được của
người đó là:
0,21 x 15 = 3,15 (km)
Đáp số: 3,15 km.
cách 1
cách 2
cách 3
15 phút
60 phút
Bài 3/ 142 sgk
Tóm tắt:
s = v x t
A
B
11 giờ
8giờ 20 phút
?km
v = 42km/giờ
Toán
Quãng đường
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
Dặn dò:
Học quy tắc, công thức tính vận tốc, quãng đường.
Xem trước tiết luyện tập / 141
- Nhận xét tiết học
Toán
Quãng đường
Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019
 
Gửi ý kiến