Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lệ Mỹ
Ngày gửi: 11h:07' 16-05-2021
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ 9
Chào các em học sinh
GV: Đỗ Thị Thu Huyền
Bài 34- Tiết 51
Tổng kết lịch sử việt nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử
II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm,phương hướng đi lên
LỊCH SỬ 9-Tiết 51
1.Giai đoạn 1919-1930

+ Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.
- Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam.
+ Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925.
- Hoạt động của tư sản.
-Tiểu tư sản .
- Công nhân Việt Nam
+ Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
+ Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng.
+ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
Ý nghĩa sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử

1.Giai đoạn 1919-1930
-Điền tên các nhân vật và các sự kiện lịch sử gắn với các thời gian cho sẵn? Theo bảng sau
I. Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:
1. Giai đoạn 1919 - 1930:
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
? Hãy xắp xếp các bức tranh ảnh trên theo đúng trình tự thời gian?
? Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù kiÖn trªn lµ g×?
* §Òu lµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc vµ g¾n víi nh÷ng sù kiÖn quan träng ®­a ®Õn sù ra ®êi cña §CSVN
2.Giai đoạn 1930-1945

TRÀO CÁCH MẠNG 1930- 1935
+ Tình hình Việt Nam trong những năm 1929-1933
Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt:
+ Phong trào cách mạng 1930- 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ- Tĩnh.
- Ý nghĩa lịch sửcủa phong trào cách mạng 1930-1931 :
+ Khối liên minh công nông được hình thành
+ Cuộc tập dượt đầu tiên cho cách mạng tháng Tám .
+Thời kì 1932-1935 : Đây là thời kì đấu tranh để hồi phục
PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936- 1939.
Tình hình thế giới và trong nước
Phong trào dân chủ 1936- 1939:
+ Đông Dương Đại hội vào 8/1936.
+ 1937, “đón rước” phái viên Pháp Gôđa và Toàn quyền Đông Dương Brêvie.
+ 1/5/1938, lần đầu tiên trong ngày Quốc tế lao động cuộc mít tinh công khai tại Hà Nội
PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939- 1945). NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA RA ĐỜI

Từ năm 1930-1945 cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trải qua
các thời kì nào? Tóm tắt nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của các thời kì
cách mạng.
Từ năm 1930-1945 Cách mạng Việt nam trải qua 4 thời kì
+Thời kì 1930-1931
-Ngày 3-2-1930 ĐCSVN ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử
Dân tộc VN,chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và gc lãnh đạo.
+Đảng ra đời đã đề ra khẩu hiệu “Độc lập dân tộc”và “Ruộng đất dân cày”
Dấy lên phong trào CM 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ- Tĩnh.
Đây là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng tám 1945.
+Thời kì 1932-1935
Đây là thời kì đấu tranh để hồi phục, 3-1935 Đảng ta tiến hành Đại hội lần thứ nhất chuẩn bị đường lối cho cách mạng tiếp theo.
+Thời kì 1936-1939: từ khóa
Đảng ta thực hiện cuộc vận động dân chủ rộng khắp Đảng ta đã sử dụng hình thức đấu tranh phong phú nhằm đòi các quyền “Tự do,dân chủ,cơm áo hòa bình”.
Đây là cuôc Tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho cách mạng tháng tám 1945.
+Thời kì 1939-1945
-Chiến tranh TGT2 bùng nổ..
Đến 9/1940 Nhật nhảy vào ĐD cấu kết với TDP đàn áp,bóc lột nhân ĐD nhân dân phải chịu “Một cổ hai tròng”..
9-3-1945: Nhật đảo chính Pháp: Cao trào Kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa. Đây là cuôc Tập dượt lần thứ ba
Cách mạng tháng tám thành công nước VNDCCH ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỉ nguyên: độc lập tự do.
3- Giai đoạn 1945-1954


Những thắng lợi cơ bản trên các mặt trận của quân dân ta từ năm 1946-1954?
+Thắng lợi trong việc diệt giặc đói, giặc dốt, xây dựng chính quyền, khó khăn về tài chính (1945-1946).
+Trên mặt trận quân sự: chống Pháp, Tưởng…
Chiến thắng Việt Bắc(1947),Biên Giới (1950), Đông Xuân( 1953-1954), đặc biệt chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).
Thắng lợi trên mặt trận ngoại giao: các nước đặt quan hệ với VN, hiệp định Giơnevơ(21-7-1954).
3. Giai đoạn 1945 - 1954:

Hãy quan sát các bức ảnh dưới đây và nêu nội dung chính của các bức ảnh đó?
1919-1930
1930-1945
1945-1954
1954-1975
1975-nay
4- Giai đoạn 1954-1975
Hãy nêu các giai đoạn phát triển của cách mạng Miền Nam từ năm 1954-1975?
-Từ 7/1954 đến hết 1960 Mĩ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam ..
-Từ 1961 đến giữa 1965 ĐQ Mĩ tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”
-Từ 1965 đến hết 1968 ĐQMĩ tiến hành “chiến tranh cục bộ”
-Từ 1969-1/1973 Mĩ tiến hành “Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh”
-Từ 1973-1975 Sau hiệp định pa-ri Mĩ tiếp tục chiến lược “VNHCT”
4. Giai đoạn 1954 - 1975:
- X©y dùng chñ nghÜa
X· héi
- Chi viÖn cho M. Nam
Chong Mi v
bọn tay sai
Thống nhất
đất nước
Đặc điểm
Nhiệm vụ?
Mô hình kinh tế trang trại
Cầu Mĩ Thuận băc qua sông Tiền(Khánh thành ngày 21-5-2000)
5-Giai đoạn 1975 đến nay
Nội dung chủ yếu của giai đoạn cách mạng việt Nam từ 1975 đến nay.
+ Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975.
Thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.
Đại hội VI đường lối đổi mới.
II- Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm,phương hướng đi lên.
-Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cách mạng việt nam từ năm 1930 đến nay là gì?
+Nguyên nhân:

+Bài học kinh nghiệm:
Phương hướng đi lên của cách mạng việt nam là gì?
II. Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phưuong hưu?ng đi lên
Nguyên
nhân
thắng
lợi
Bài học
kinh
nghiệm
Sự lãnh đạo tài tình của Đảng
Truyền thống đấu tranh bất khuất của nhân dân
Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH
Tăng cường đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế
 
Gửi ý kiến