Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 26. Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghuyen Thi Huong
Ngày gửi: 00h:17' 06-03-2018
Dung lượng: 12.9 MB
Số lượt tải: 549
Số lượt thích: 0 người
Môn NGữ văn
Lớp 9A
Trường THCS MU?NG B?NG
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự tiết học
Tiết: 131
Tổng kết phần văn bản nhật dụng
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử
Cầu Long Biên thời xưa
Cầu Long Biên năm 1925
Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long Biên giữ vai trò: chứng nhân, người làm chứng sống động của Thủ đô Hà Nội, một thế kỉ đầy đau thương và anh hùng của ND Việt Nam.
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
*Vẻ đẹp của động:
Động khô:
Một số hình ảnh về động nước của động PhongNha
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử
Giới thiệu danh lam thắng cảnh
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
"Đất là mẹ"
- Là nơi sản sinh, nuôi sống muôn loài.
- Cái gì con người làm cho đất đai là làm cho ruột thịt của mình.
- Con người cần sống hòa hợp với môi trường, đất đai và phải biết cách bảo vệ nó.
Böùc thö cuûa thuû lónh da ñoû

Qua böùc thö traû lôøi yeâu caàu mua ñaát cuûa cuûa toång thoáng Mó Phreng-klin,thuû lónh da ñoû ñaõ daët ra moät vaán ñeà coù tính chaát toaøn nhaân loaïi : con ngöôøi phaûi soáng hoaø hôïp vôùi thieân nhieân, phaûi chaêm lo baûo veä moâi tröôøng vaø thieân nhieân nhö baûo veä maïng soáng cuûa chính mình .
Con người phải sống hoà hợp với thiên nhiên, phải chăm lo bảo vệ môi trường và thiên nhiên như bảo vệ mạng sống của chính mình .
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử
Giới thiệu danh lam thắng cảnh
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình, trẻ em
Văn hoá dân gian
1
2
3
4
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình trẻ em
Văn hoá dân gian
8.Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
Môi trường
Mọi người đều làm như thế !
Không tìm thấy thùng rác !
Đang vội ...
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
10. Bài toán dân số
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
Dân số và tương lai loài người.
Khoảng 4 tỷ người trong số 6,5 tỷ người trên thế giới sống ở Châu Á. Trong 10 nước có số dân lớn nhất trên thế giới có 7 nước thuộc Châu Á.
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình, trẻ em
Văn hoá dân gian
8.Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
10. Bài toán dân số
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
11.Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
Quyền sống của con người.
Dân số và tương lai loài người.
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình, trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
10. Bài toán dân số
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
11.Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
12. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
13.Phong cách Hồ Chí Minh.
Quyền sống của con người.
Chống chiến tranh , bảo vệ hoà bình thế giới.
Hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Dân số và tương lai loài người.
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
P
Phong cách Hồ Chí Minh
1. Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử.
2. Động Phong Nha
3. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử .
Giới thiệu danh lam thắng cảnh.
Quan hệ giữa thiên nhiên - con người
4. Cổng trường mở ra
5. Mẹ tôi
6. Cuộc chia tay của những con búp bê
7. Ca Huế trên sông Hương
Về giáo dục, về vai trò của người phụ nữ, gia đình, trẻ em
Văn hoá dân gian
8. Thông tin về Ngày Trái dất năm 2000
9.Ôn dịch, thuốc lá
10. Bài toán dân số
Môi trường
Chống tệ nạn ma tuý - thuốc lá.
11.Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
12. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
13.Phong cách Hồ Chí Minh.
Quyền sống của con người.
Chống chiến tranh , bảo vệ hoà bình thế giới.
Hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
Dân số và tương lai loài người.
Luyện tập
Câu1: Văn bản nào sau đây viết về việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống?
A.Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.
B. Ca huế trên Sông Hương.
C. Cổng trường mở ra.
D. Mẹ tôi.
Câu2: Văn bản nào sau đây phê phán việc chạy đua vũ trang, chống vũ khí hạt nhân.
A.Bài toán dân số.
B. Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.
C. Thông tin về ngày trái đất năm 2000.
Câu3: Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp.
Chân thành cảm ơn quí thầy cô Cùng các em học sinh
Đến tham dự tiết học
 
Gửi ý kiến