Violet
Baigiang
Coccoc-728x90

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Tin tức thư viện

Chức năng Dừng xem quảng cáo trên violet.vn

12087057 Kính chào các thầy, cô! Hiện tại, kinh phí duy trì hệ thống dựa chủ yếu vào việc đặt quảng cáo trên hệ thống. Tuy nhiên, đôi khi có gây một số trở ngại đối với thầy, cô khi truy cập. Vì vậy, để thuận tiện trong việc sử dụng thư viện hệ thống đã cung cấp chức năng...
Xem tiếp

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Huỳnh Minh Hoàng
Ngày gửi: 21h:45' 25-03-2023
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Bài 23:
TỔNG KHỞI NGHĨA
THÁNG TÁM NĂM 1945
VÀ SỰ THÀNH LẬP
NƯỚC VIỆT NAM DÂN
CHỦ CÔNG HÒA
TỔ 4 CUTE - LỚP 9/6

NỘI DUNG
0
1 KHỞI
LỆNH TỔNG

NGHĨA ĐƯỢC BAN
BỐ

0
2

GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở HÀ
NỘI VÀ TRONG CẢ NƯỚC

01
LỆNH TỔNG KHỞI
NGHĨA ĐƯỢC BAN BỐ

LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN
BỐ

NGOÀI NƯỚC

TRONG NƯỚC

LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN
BỐ
NGOÀI NƯỚC
Chiến tranh thế giới thứ hai đang tới những ngày cuối
Ở Châu Âu:
Tháng 5-1945, phát xít Đức bị đánh bại.
Ở Châu Á:
- Tháng 8-1945, Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

LỆNH TỔNG KHỞI NGHĨA ĐƯỢC BAN
BỐ
TRONG NƯỚC
Thấy Chính phủ Nhật đầu hàng
Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc, ra Quân lệnh
số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

Quân lệnh số 1

ngày 14 -.> 15 /8 /1945

Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông
Dương họp ở Tân Trào (Tuyên Quang)

Phát động Tổng khởi nghĩa

Giành chính quyền trước khi quân
Đồng minh vào nước ta.

16/ 8/1945
Đại hội Quốc dân
Tiến hành tại Tân Trào
Gồm

Đại biểu ba xứ

Lần đầu lãnh tụ Hồ Chí
Minh ra mắt các đại biểu
của quốc dân
Tiêu biểu cho ý chí
và nguyện vọng của
toàn dân

Đại hội Quốc dân

NỘI DUNG ĐẠI HỘI
-

Tán thành quyết định khởi nghĩa của
Đảng
Thông qua 10 chính sách của Việt Minh
Lập Ủy ban Giải phóng dân tộc do Hồ
Chí Minh làm Chủ tịch.
( Chính phủ Lâm thời sau này)

-

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi
đồng bào cả nước nổi dậy khởi nghĩa.

Chiều 16/ 8/1945
Đội quân giải phóng do Võ
Nguyên Giáp chỉ huy xuất phát

Diễn biến

Tân Trào
Xã Thái Nguyên
Mở
đường

Hà Nội

Bao vây và tấn
công quân Nhật

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
Hồ Chí Minh (09/05/1890 – 02/09/1969),
- 05/06/1911 - 28/01/1941: 30 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
- Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, quyết định đường lối đánh Pháp, đuổi Nhật,
+ Thành lập Mặt trận Việt Minh,
+ khẩn trương xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào quần chúng
đấu tranh cách mạng,
-> chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập
khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại tướng
VÕ NGUYÊN GIÁP

02

GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở
HÀ NỘI VÀ TRONG CẢ
NƯỚC

1945

Hà Nội
194
15/
5
8

Hà Nội nhận được lệnh
khởi nghĩa

16/
8

15/
8

Mít tinh tại nhà hát lớn
thành phố biến thành cuộc
biểu tình đánh chiếm các
công sở chính quyền địch
Hà Nội giành chính quyền

19/
8

4 tỉnh giành chính
quyền sớm nhất : Bắc
Giang, Hải Dương,
Quảng Nam, Hà Tĩnh 8

1415/
18
8
/8

Cả nước

Hồ Chí Minh đọc bản tuyên
ngôn độc lập khai sinh ra
Sài Gòn giành chính quyền
nước Việt Nam dân chủ
công hoà

25/
8

23/
8
Huế giành chính quyền

2/9

28/
8 cả nước giành chính quyền

03
Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ NGUYÊN
NHÂN THÀNH CÔNG CỦA CÁCH
MẠNG THÁNG 8

Ý NGHĨA
Đối với thế giới:

Đối với dân tộc
-Phá tan xiềng xích nô lệ
Nhật
- Pháp, phong kiến
- Mở ra một kỉ nguyên mới
cho dân tộc ta - Kỉ nguyên
độc lập, tự do.

-

-

Cổ vũ tinh thần đấu
tranh của nhân dân
các nước thuộc địa và
phụ thuộc
Góp phần củng cố hòa
bình thế giới.

NGUYÊN NHÂN
Chủ quan:
- Có khối liên minh công
– Nông vững chắc tập hợp
mọi lực lượng yêu nước.
- Sự lãnh đạo kịp thời, sáng
tạo của đảng và chủ tịch Hồ
Chí Minh.
- Dân tộc ta có truyền thống
yêu nước

Khách quan:
- Hoàn cảnh quốc tế
thuận lợi; Liên Xô và
các nước Đồng minh
đã đánh bại phát xít
Nhật.

Những câu hỏi nhỏ

CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, and includes icons by Flaticon and
infographics & images by Freepik

Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện
chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng
tháng Tám năm 1945?
A. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía Cách mạng.
B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
C. Lực lượng Cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo trong
suốt 15 năm.
D. Cách mạng Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và
phương pháp đấu tranh .

Cách mạng giành chính quyền ở Hà
Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?
A. 18-8-1945.
B. 19-8-1945.
C. 20-8-1945.
D. 21-8-1945.

Cách mạng tháng Tám 1945 có ý nghĩa gì về
mặt quốc tế?
A. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc tự đứng lên
tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
B. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, nửa
thuộc địa nhất là nhân dân các nước châu Á, châu Phi.
C. a và b đúng.
D. a và b sai.

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng
tháng Tám là gì?.
A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường
bất khuất.
B. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu
nước trong Mặt trận thống nhất.
C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu lả Chủ tịch Hồ Chí Minh.
D. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô
và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật

Cách mạng tháng Tám năm 1945 mang ý nghĩa gì quan
trọng nhất đối với Việt Nam?
A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam
B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ
nghĩa đế quốc
C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ
D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam

THANKS!
Thành viên
1. Tú
2. Phú
3. Phong
4. Hạnh Nguyên
5. Thu Phương
6. Thu Phương
7. Minh Hoàng
8. Thảo Nguyên
CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, and includes icons by Flaticon and
infographics & images by Freepik

- Tổ 4

-
No_avatar

bài bị lỗi rất nhiều

 

 
Gửi ý kiến