Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. Traffic. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hà trang
Ngày gửi: 22h:10' 13-01-2022
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 1 người (Huỳnh Thị Thanh Hồng)
NOTE:
Ride a bike : đạp xe đạp
Drive a car: lái xe ô tô
Fly by plane : đi lại bằng máy bay
Sail on/in a boat: chèo thuyền
Get on a bus/ a train/ a bike / a motorbike
Get off a bus/ a train/ a bike / a motorbike
Cấm rẽ phải
Đèn giao thông
Cấm xe đạp
Nơi đỗ xe
Phía trước là trường học
Phía trước là bệnh viện
Cấm đỗ xe
Làn đường cho xe đạp
UNIT 7: TRAFFIC
LESSON 2: A CLOSER LOOK 1
Friday, January 7th, 2022
traffic light
parking
no parking
(n) /ˈtræfɪk laɪt/ đèn giao thông
(n) /nəʊ rait tɜ:n/
Cấm rẽ phải
(n) /nəʊ left tɜ:n/
Cấm rẽ trái
(n) /nəʊ `saikliŋ/
Cấm đi xe đạp
(n) /`hɒspitl ə`hed/
Phía trước có bệnh viện
(n) /sku:l ə`hed/
Phía trước là trường học
(n)/`saikl lein/
Làn đường cho xe đạp
I, VOCABULARY
Traffic lights
Parking
Cycle lane
Đèn giao thông
Phía trước là bệnh viện
Nơi đỗ xe
Làn đường cho xe đạp
(n):
(n):
Hospital ahead

No parking
No cycling
(n):
(n):
(n):
(n):
Cấm đỗ xe
Cấm đi xe đạp
School ahead
(n):
Phía trước là trường học
No right turn
(n):
Cấm rẽ phải
order signs
prohibition signs
information signs
warming signs
Signs with blue circles are usually to order you to do following.
Signs with red triangle and yellow background are usually to warn you of something.
Signs with red circles and while background are usually to order you to do following.
Signs with blue rectangle are usually to give information.
Order signs
Signs with blue circles are usually to order you to do following.
Information signs
Signs with blue rectangle are usually to give information.
Prohibition signs
Signs with red circles and while background are usually to order you to do following.
Warning signs
Signs with red triangle and yellow background are usually to warn you of something.
road sign /rəʊd saɪn/: biển báo giao thông
II, PRACTICE
1. Label the signs in part 1 with
words/phrases bellow:


Traffic lights
No parking
No right turn
Hospital ahead
Parking
No cycling
6.
5.
4.
3.
2.
1.
7.
8.
Cycle lane
School ahead
No right turn
Cycle lane
Parking
No cycling
Traffic lights
Hospital ahead
No parking
School ahead
3. Work in pair. Discuss which of the signs you see on the way to
school.
A: On the way to school, I can see a “no left turn” sign.
B: On my way to school there is a hospital, so I can see a “hospital ahead” sign.
What can you see the signs on the way to school?
What can you see the signs on the way to school?
What can you see the signs on the way to school?
1. No parking
2. No car
3. No cycle
What does this signs mean?
Cấm đi ngược chiều
Which sign means One way?
Cấm xe đạp
Which sign means no cycling?
WELCOME  TO  OUR  CLASS
ENGLISH 7
Period 57
PRONUNCIATION
/e/
/ei/
Nguyên âm đơn
Nguyên âm đôi
- Môi trên và môi dưới mở rộng, lưỡi thấp, đầu lưỡi chạm răng dưới
- Phát âm gọn
- Phần /e/ mở miệng rộng theo chiều ngang, buông lỏng và phát âm /e/ hơi kéo dài
- Phần /i/ miệng mở theo chiều ngang, rộng như đang cười
Monday, January 10th 2022
Lesson 2+3
1. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /e/ and /ei/.
II.Pronunciation:
/e/ , /ei/
2. Listen to these sentences carefully. Single-underline the words with sound /e/, and double-underline the words with sound /ei/.
1. Does your bike ever break down on the way to school?

2. It is not very far to the railway station.

3. We must always obey traffic rules for our safety.

4. We must keep to the left when are in the UK.

5. They are waiting for the next train to come.
KIM’S GAME: WHAT ARE THE SIGNS?
1. traffic lights
2. no right turn
3. no parking
4. hospital ahead
5. Parking
6. cycle lane
7. school ahead
8. no cycling
Answer key
Look at the pictures and write the names of places.
1
2
3
4
5
6
7
8
places
school
Airport
market
The Earth
Bus station
The Moon
Supermarket
River
We can use formal subject “it” to indicate distance.
I.GRAMMAR
“It” indicating distance
Example:
- How far is it from your house to the bus stop?
- It is about 300 metres from my house to the bus stop.
- How far is it from ___ to ____?
- It is (about) + distance + from __ to__.
Task 1. Write sentences with it. Use these cues.
Example:
my house / 500 metres / nearest shop
→ It is about 500 metres from my house to the nearest shop.
1. 700 metres/my house/Youth Club

2. five km/my home village/nearest town

3. 120 km/Ho Chi Minh City/Vung Tau

4. 384,400 km/the Earth/the Moon

5. not very far/Ha Noi/Noi Bai Airport
It is not very far from Ha Noi to Noi Bai Airport.
It is about 700 metres from my house to the Youth Club.
It is about 5 km from my home village to the nearest town.
It is about 120 km from Ho Chi Minh City to Vung Tau.
It is about 384,400 km from the Earth to the Moon.
Task 2.Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood.
Example: (your house/ school)
A: How far is it from your house to school?
B: It’s about a kilometre.
You can use these cues:
- your house - open-air market/supermarket
- your school - playground
- your house - river
- bus station - your village
Practice asking and answering about the distance.
your house / the Youth Club. // 700 meters


Your home village / the nearest town. // five kilometers


Ho Chi Minh City / Vung Tau. // 120 km


The Earth / the Moon. // 384.400 km


Ha Noi / Noi Bai Airport. // not very far.
A: How far is it from your house to the Youth Club?
B: It’s about 700 meters (from my house to the Youth Club).
A: How far is it from your home village to the nearest town?
B: It’s about five kilometers.
GRAMMAR
USED TO
We use used to to describe an action, a habit or a state that happened regularly in the past but doesn’t happen now.
(+) S + used to + Vo
(-) S + did not + use to + Vo
(?) Did + S + use to + Vo ___?
Example:
There used to be many trees on this street, but now there are only shops
Click
Task 3. Complete the sentences with used to or use to and the verbs in the box below.
be ride play go feel
1. I ___________ a tricycle when I was a child.
2. There __________ fewer people and
vehicles on the roads.
3. My father __________to work by motorbike.
Now he cycles.
4. ____ you ___________ hide-and-seek when you were small?
5. Five years ago people in this town____ not __________ worried about traffic jams.
used to ride
used to be
used to go
Did
use to play
did
use to feel
4. Rewrite the sentences using used to.
1. My mum lived in a small village when she was a girl.
→ My mum __________________________________.
2. There are more vehicles on the roads now.
→ There did not _____________________________.
3. We cycled to school two years ago.
→ We ______________________________________.
4. There did not use to be many traffic accidents before.
→ Now there are _______________________________.
5. My uncle was a bus driver some years ago, but now he has a desk job.
→ My uncle___________________________________
used to live in a small village when she was a girl.
use to be more vehicles on the roads.
used to cycle to school two years ago.
more traffic accidents than there used to be.
used to be a bus driver some years a go,
but now he has a desk job.
Example:

- Did you use to play marbles?
- Yes, I did. (I used to play them with my friends.)
- No, I didn’t. (I never used to play them.)
5. Work in groups. Did you use to do those things? Ask and answer, then report to the class.
1. play marbles
2. play football in the street
3. swim in the pond near your house
4. ride a tricycle
5. ride a buffalo
5. Work in groups. Did you use to do those things? Ask and answer, then report to the class.
Report model:

In my group, Hung, Nam, Minh, Sang used to play marbles. Most of us used to ride a tricycle. Some boys used to play football in the street, and swim in a pond near their houses. Some girls used to skip, play catch and hide-and-seek. But nobody used to ride a buffalo.
Yes, through the lesson we can now use formal subject ‘it’ for distances, use ‘used to’ to talk about past habits or states.
Please tell me what you have learnt today.
+
HOMEWORK
- Review the grammatical structure: The formal subject “it” & “Used to”.
- Do exercises B1-B6 (page 4, 5, 6/ workbook).
- Prepare for Unit 7: Communication
Goodbye!
See you again!
THANKS FOR YOUR ATTENTION!
 
Gửi ý kiến