Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 07. Traffic. Lesson 7. Looking back & project

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trang
Ngày gửi: 23h:14' 21-01-2018
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 550
Số lượt thích: 0 người


Period 63:
Unit 7. Traffic

Lesson 7: LOOKING BACK AND PROJECT
Warmer
W_ _NING SIGNS
INF _ _ _ _TION
SIGNS
PR_ _ _ _ _TION SIGNS
GUESSING GAME
WARNING SIGNS
INFORMATION
SIGNS
PROHIBITION SIGNS
1. TRAFFIC LIGHTS
2. SCHOOL AHEAD
7. LEFT TURN ONLY
3. HOSPITAL AHEAD
4. CYCLING LANE
5. PARKING
6. NO PARKING
8. NO CYCLING
Activity 1: Write the meaning below each sign.
No parking
Left turn only
Traffic light
No cycling
Parking
School ahead
Hospital a head
Cycle lane
1. VOCABULARY
1
2
3
4
5
6
7
8
* Put the signs in to correct box
6. No parking
7. Left turn only
1. Traffic light
8. No cycling
5. Parking
2.School ahead
3. Hospital a head
4. Cycle lane
Prohibition signs
Warning signs
3,4,5
6,8
1,2,7
Prohibition signs
Môn Giáo dục công dân: Luật giao thông đường bộ, ý thức khi tham gia giao thông
.
Môn Địa lí: Biểu đồ thống kê số vụ tai nạn giao thông.
Môn Mĩ thuật: Vẽ tranh tuyên truyền cổ động.
Môn Ngữ văn: Lối văn nghị luận trong thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống.
Môn Hóa học: Nồng độ cồn cho phép khi tham gia giao thông.
Môn Tiếng Anh: Thể hiện khẩu hiệu tuyên truyền bằng Tiếng Anh ( viết dưới hình thức như một khẩu hiệu song ngữ):
An toàn giao thông – hạnh phúc của mọi người, mọi nhà
( Traffic safety – the happiness of everyone, every home )
Activity 2. Write the names of means of transport in the word web below. Then draw lines joining the correct verbs to the transport.
Means of transport
3
4
5
6
1
2
bicycle
car
plane
boat
train
ship
- Ride a bicycle/ a motorbike
- Drive a car
- Fly a plane
- Sail on/in a boat
- Get on/ get off a bus/ a train/ a bike/ a motorbike...
2. GRAMMAR
Form: Used to : Past habbit:
(+) S + used to + V
(-) S + didn’t use to + V.
(?) Did + S + use to + V
Did the streets used to be cleaner and more peaceful?
4. I didn’t used to go out on Sundays. (+)
I used to go out on Sundays.
They didn’t use to go on holiday together
5. They used to go on holiday together. (-)
3. The street used to be cleaner and more peaceful. (?)
Mr Van didn’t use to ride his motorbike dangerously.
2. Mr Van used to ride his motorbike dangerously. (-)
Did you use to go to school on foot?
1. You used to go to school on foot. (?)
Act 3 :Change the sentences according to the prompts in brackets.
Act 4: Write sentences using these cues
1. over 100 km / my hometown / Ho Chi Minh City.
It is over 100 km from my hometown to Ho Chi Minh City.
2. about 25 km/my grandparents’ house.
It is about 25 km to my grandparents’ house.
3. I/ used to /small bike / the yard outside / flat.
I used to ride a small bike in the yard outside my flat.
4. There /used to /bus station /city center but it/moved / the suburbs.
There used to be a bus station in the city center but it was/ has been moved to the suburbs.
5. Children/ must /learn/road safely /before they /allowed / ride/ bike/ road
Children must learn about road safely before they are allowed to ride a bike on the road
3. Communication: Match the question 1-6 with the answer a-f
D. Project: Road signs display
Should there be a “one way” sign in the corridors?
In groups, think of some traffic signs to display around your school.
Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other material.
Show them to your group or class and say:
what it is/
What it tells people to…./ not to…..
4. Display your signs.
Homeworks
Do execise s and prepare next lesson. Unit 8. Getting started.
THANK YOU FOR ATTENTION!
The end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến