Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 29. Truyện Kiều (tiếp theo - Trao duyên)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tô Thị Lý
Ngày gửi: 04h:30' 25-03-2018
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 293
Số lượt thích: 0 người
Trao duyên
(Trích : "Truyện Kiều"- Nguyễn Du)
Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
Vị trí :
Thuộc phần 2: Gia biến và lưu lạc
Từ câu 723 – 756 : mở đầu cho cuộc đời 15 năm lưu lạc của Kiều


2. Bố cục :
3 phÇn:
-PhÇn1:12 câu đầu
(Thúy Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n)
-PhÇn2:14 câu tiếp
(Thúy Kiều trao kỉ vật vµ dÆn em)
-PhÇn3:8 câu còn lại
(Tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng của Thúy Kiều )
Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
Vị trí :
II. Đọc – hiểu chi tiết
1. Thúy Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
a.2 câu đầu :
“CËy em em cã chÞu lêi,
Ngåi lªn cho chÞ l¹y råi sÏ th­a.”
- Lời lẽ nhún nhường
+C?y : nh? v?, tin tu?ng
->S? tin tu?ng c?a Thỳy Ki?u v?i Thỳy Võn
+Ch?u : nghe l?i, cú ph?n ni ộp
->Ki?u th?y du?c s? thi?t thũi c?a em
- Với hai từ cậy, chịu: cõu tho như trĩu nặng tâm sự, thể hiện sự quằn quại đau đớn, sự h? tr?ng c?a v?n d?
Cậy em em có chịu lời
Nhờ
Nhận lời
Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
II. Đọc – hiểu chi tiết
Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a. Hai c©u ®Çu

Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa
-Lạy
-Thưa
Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
-Hành động của kẻ dưới với người trên
- Hành động của kẻ biết ơn, chịu ơn

->Hành động bất thường, trái đạo lý
->Thúy Kiều lạy đức hi sinh cao cả của Thúy Vân
Th¸i ®é khÈn kho¶n,tha thiÕt cña KiÒu khi ®Æt vÊn ®Ò nhê cËy V©n.
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu
b. Câu 3,4- Đứt gánh tương tư : tình duyªn ®øt g¸nh giữa ®­êng -> V©n c¶m th«ng
- Mối tơ thừa :Mèi tình dang dë cña KiÒu víi Kim Träng
-Mặc em : phó mặc, ?y thác>Câu 3,4
Kiều vừa mong muốn Vân cảm thông, nhận lời;vừa muốn vân tự quyết định.
Sự thông minh, sắc sảo, tế nhị của Kiều.
“Giữa đường đứt gánh tương tư
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em”
Thái độ khẩn khoản,tha thiết của Kiều khi đặt vấn đề nhờ cậy Vân.
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
Thái độ khẩn khoản,tha thiết của Kiều khi đặt vấn đề nhờ cậy Vân.
b. Câu 3,4: Kiều vừa mong muốn Vân cảm thông, nhận lời;vừa muốn vân tự quyết định->Sự thông minh, sắc sảo, tế nhị của Kiều.
c. Câu 5-12Kể từ khi gặp chàng Kim,
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề
Sự đâu sóng gió bất kì,
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai.
Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ, thay lời nước non
Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.
* Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
Thái độ khẩn khoản,tha thiết của Kiều khi đặt vấn đề nhờ cậy Vân.
b. Câu 3,4: Kiều vừa mong muốn Vân cảm thông, nhận lời;vừa muốn vân tự quyết định->Sự thông minh, sắc sảo, tế nhị của Kiều.
c. Câu 5-12- Lí do thứ nhất:
K? t? khi g?p chng Kim
Khi ngy qu?t u?c khi dờm chộn th?
* Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
+ Kiều kể lại việc gặp gỡ, thề nguyền, đính ước
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
Thái độ khẩn khoản,tha thiết của Kiều khi đặt vấn đề nhờ cậy Vân.
b. Câu 3,4: Kiều vừa mong muốn Vân cảm thông, nhận lời;vừa muốn vân tự quyết định->Sự thông minh, sắc sảo, tế nhị của Kiều.
c. Câu 5-12* Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
- LÝ do thø nhÊt:
Kể từ khi gặp chàng Kim
Khi ngày quạt ước khi đêm chén thề
+Tỡnh cảm sâu nặng, tha thiết, mặn nồng
+điệp từ "khi" (khi gặp, khi ngày, khi đêm ) kết hợp hỡnh ảnh quạt ước, chén thề
Khoảng thời gian đẹp đẽ của Thuý Kiều + Kim Trọng
Nỗi đau trong lòng Kiều khi phải trao duyên cho em gái
+ Kiều kể lại việc gặp gỡ, thề nguyền, đính ước
=> Vỡ tỡnh cảm chân thành, tha thiết, sâu nặng mà Kiều và Kim trọng đã có.
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
Thái độ khẩn khoản,tha thiết của Kiều khi đặt vấn đề nhờ cậy Vân.
b. Câu 3,4: Kiều vừa mong muốn Vân cảm thông, nhận lời;vừa muốn vân tự quyết định->Sự thông minh, sắc sảo, tế nhị của Kiều.
c. Câu 5-12* Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
- LÝ do thø nhÊt: Tình c¶m ch©n thµnh, tha thiÕt, s©u nÆng mµ KiÒu vµ Kim träng ®· cã.
Lí do thứ hai:
S? dõu súng giú b?t kỡ
Hi?u tỡnh khụn l? hai b? v?n hai
+ Tai hoạ bất ngờ
+Vì chữ hiÕu KiÒu ph¶i hi sinh tình yªu, b¸n mình cøu cha vµ em -> lçi chữ tình víi Kim Träng.
+ Kiều muốn Vân vỡ chị mà gá nghĩa cùng chàng Kim.
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
Thái độ khẩn khoản,tha thiết của Kiều khi đặt vấn đề nhờ cậy Vân.
b. Câu 3,4: Kiều vừa mong muốn Vân cảm thông, nhận lời;vừa muốn vân tự quyết định->Sự thông minh, sắc sảo, tế nhị của Kiều.
c. Câu 5-12* Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
- LÝ do thø nhÊt: Vì tình c¶m ch©n thµnh, tha thiÕt, s©u nÆng mµ KiÒu vµ Kim träng ®· cã.
Lí do thứ hai: Vỡ gia đỡnh có biến mà Kiều phải hi sinh tỡnh yêu với Kim Trọng -> Kiều muốn Vân cảm thông mà thay chị nối duyên cùng chàng Kim.
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
b. Câu 3,4:.
Lí do thứ ba:
Ngy xuõn em hóy cũn di
Xút tỡnh mỏu m? thay l?i nu?c non
c. Câu 5-12*Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
- LÝ do thø nhÊt: Vì tình c¶m ch©n thµnh, tha thiÕt, s©u nÆng mµ KiÒu vµ Kim träng ®· cã.
Lí do thứ hai: Vỡ gia đỡnh có biến mà Kiều phải hi sinh tỡnh yêu với Kim Trọng -> Kiều muốn Vân cảm thông mà thay chị nối duyên cùng chàng Kim.
- Ẩn dụ “ngày xuân” : V©n cßn trÎ
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
b. Câu 3,4:.
c. Câu 5-12*Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
- LÝ do thø nhÊt: Vì tình c¶m ch©n thµnh, tha thiÕt, s©u nÆng mµ KiÒu vµ Kim träng ®· cã.
Lí do thứ hai: Vỡ gia đỡnh có biến mà Kiều phải hi sinh tỡnh yêu với Kim Trọng -> Kiều muốn Vân cảm thông mà thay chị nối duyên cùng chàng Kim.
-Lí do thứ ba:
Ngy xuõn em hóy cũn di
Xút tỡnh mỏu m? thay l?i nu?c non
- Ẩn dụ “ngày xuân” : tuổi trẻ-> V©n cßn trÎ
-Tình máu mủ : tình chị em ruột thịt
- Lời nước non: lời nguyện ước tình yêu
=>Thuý Vân còn trẻ và là em ruột của Kiều nên Kiều muốn Vân thay mỡnh thực hiện lời nguyện ước tỡnh yêu cùng Kim Trọng.
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
b. Câu 3,4:.
c. Câu 5-12*Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
- LÝ do thø nhÊt: Vì tình c¶m ch©n thµnh, tha thiÕt, s©u nÆng mµ KiÒu vµ Kim träng ®· cã.
Lí do thứ hai: Vỡ gia đỡnh có biến mà Kiều phải hi sinh tỡnh yêu với Kim Trọng -> Kiều muốn Vân cảm thông mà thay chị nối duyên cùng chàng Kim.
-Lí do thứ ba: Thuý Vân còn trẻ và là em ruột của Kiều nên Kiều muốn Vân thay mỡnh thực hiện lời nguyện ước tỡnh yêu cùng Kim Trọng

*Kiều thể hiện sự biết ơn sâu sắc của mỡnh với em
Chị dù thịt nát xương mòn
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây
-Thành ngữ
thịt nát, xương mòn
ngậm cười chín suối
->Chỉ cái chết
- Hãy còn thơm lây -> Sù m·n nguyÖn + lßng biÕt ¬n cña KiÒu
=>Nếu Vân nhận lời, Kiều có chết cũng thấy an lòng và tự hào vỡ sự hi sinh của Vân.
II. Đọc – hiểu chi tiết

Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
I.Tìm hiểu chung
1.Thuý Kiều nãi lêi trao duyªn víi Thuý V©n
a.2 câu đầu:
Thái độ khẩn khoản,tha thiết của Kiều khi đặt vấn đề nhờ cậy Vân.
b. Câu 3,4: Kiều vừa mong muốn Vân cảm thông, nhận lời;vừa muốn vân tự quyết định->Sự thông minh, sắc sảo, tế nhị của Kiều.
c. Câu 5-12* Kiều đưa ra nh?ng lí do mà Kiều phải cậy nhờ vân
- LÝ do thø nhÊt: Vì tình c¶m ch©n thµnh, tha thiÕt, s©u nÆng mµ KiÒu vµ Kim träng ®· cã.
Lí do thứ hai: Vỡ gia đỡnh có biến mà Kiều phải hi sinh tỡnh yêu với Kim Trọng
-Lí do thứ ba: Thuý Vân còn trẻ và là em ruột của Kiều
*Kiều thể hiện sự biết ơn sâu sắc của mỡnh với em :Nếu Vân nhận lời, Kiều có chết cũng thấy an lòng và tự hào vỡ sự hi sinh của Vân
Tiểu kết:Mười hai câu thơ đầu
Tỡnh yêu chân thành của Kiều đối với Kim Trọng
Kiều:giàu đức hi sinh ,thông minh, sắc sảo, tế nhị
Tiếng nói nhân đạo của Nguyễn Du
1. Nguyễn Du sáng tác Truyện Kiều theo một cuốn tiểu thuyết chương hồi của Thanh Tâm Tài Nhân có tên là:
A. Kim Vân Kiều truyện
B. Kim Kiều truyện
C. Kim Kiều tân truyện
D. Kim Vân Kiều tân truyện
A
Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
CủNG Cố
2. Vì sao Thuý Kiều trao duyên cho Thuý Vân?
A. Vì Thuý Kiều đã bán mình cho Mã Giám Sinh.
B. Vì Thuý Kiều đã bội ước với Kim Trọng.
C. Vì Thuý Kiều đã làm cho Kim Trọng dở dang tình cảm.
D. Vì tình yêu Thuý Kiều dành cho Kim Trọng.
Trao duyên (trích : Truyện Kiều)
-Nguyễn Du-
CủNG Cố
Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓