Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 2. Trung thực

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồ Gia Hân
Ngày gửi: 10h:20' 15-09-2020
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 862
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các em học sinh đến với bài giảng GDCD lớp 7

GV thực hiện: Nguyễn Hồ Gia Hân

KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của giản dị ?
a/ Nói năng ngắn gọn dễ hiểu.
b/ Không đi nước ngoài là sống giản dị
c/ Tổ chức sinh nhật linh đình.
d/ Xịt keo làm tóc khi đi học.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Em đồng ý với những ý kiến nào sao đây ?
a/ Gia đình không có điều kiện về kinh tế mới
sống giản dị.
b/ Chân thành, thẳng thắng trong giao tiếp.
c/ Sống giản dị là không cầu kì trong nói năng.
d/ Sống đi nước ngoài là sống giản dị.
đ/ Sống giản dị là luôn luôn tiết kiệm trong chi
tiêu.
BAØI TAÄP
a. Kieåm tra mieäng giaû vôø ñau ñaàu, xin xuoáng phoøng y teá.
b. Nguû daäy muoän, khoâng ñi hoïc, xin pheùp bò beänh.
c. Veä sinh lôùp ñaåy raùc sang lôùp baïn.
Nhöõng haønh vi ñoù theå hieän ñieàu gì?


BAØI 2.
TRUNG THỰC
1. TRUYỆN ĐỌC:
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
a/ Trung thực là gì?
b/ Bản chất của tính trung thực.
c/ Ý nghĩa của trung thực?
3. BÀI T?P:

BAØI 2.
TRUNG THỰC
1.Truyện đọc:
Sự công minh, chính trực của một nhân tài.

Söï coâng minh,chính tröïc cuûa
moät nhaân taøi.
CAÂU HOÛI:
a/ Bra-man-tơ ñaõ ñoái xöû vôùi Mi-ken-laêng-giô nhö
theá naøo?


Không thích, chơi xấu làm hại đến sự nghiệp
của Mi-ken-lăng-giơ.


b/ Vì sao Bra-man-tơ có thái độ như vậy?
Bra-man tơ vì ngại danh tiếng của Mi-ken-lăng-giơ lẫy lừng,
lấn áp mình.
c/ Mi-ken-laêng-gô ñaõ coù thaùi ñoä nhö
theá naøo ñoái vôùi Bra-man-tô, moät
ngöôøi voán kình ñòch vôùi oâng?
- Mi-ken-lăng-giơ vô cùng tức giận vì Bra-man-tơ luôn chơi xấu, làm giảm danh tiếng đến sự nghiệp của ông.
- Nhưng Mi-ken-lăng-giơ đánh giá rất cao Bra-man-tơ thực sự vĩ đại không 1 ai thời cổ
sánh bằng.
d/ -Vì sao Mi-ken-lăng-giơ lại xử sự như vậy?
Vì ông là người thẳng thắn, luôn tôn trọng sự thật, không để tình cảm cá nhân chi phối, làm mất tính khách quan khi đánh giá sự việc.
- Điều đó chứng tỏ ông là người như thế nào?
Ông Mi-ken-lăng-giơ là người có đức tính trung thực, trọng chân lí và công minh chính trực.
2. Nội dung bài học:
a. Trung thực là gì?
Trung thực là luôn tôn trọng
sự thật, tôn trọng chân lí.

CAÂU HOÛI:
Nhoùm 1:
Tìm nhöõng bieåu hieän tính trung thöïc
trong hoïc taäp ?
Nhoùm 2:
Tìm nhöõng bieåu hieän tính trung thöïc
trong quan heä vôùi moïi ngöôøi ?
Nhoùm 3:
Tìm nhöõng bieåu hieän tính trung thöïc
trong haønh ñoäng ?

THẢO LUẬN ( 5 PHÚT)

ÑAÙP AÙN:
1. Hoïc taäp: ngay thaúng, khoâng gian doái vôùi thaày coâ
giaùo, khoâng quay coùp, khoâng nhìn baøi cuûa
baïn, khoâng laáy ñoà duøng hoïc taäp cuûa baïn.
2. Trong quan heä vôùi moïi ngöôøi:
Khoâng noùi xaáu, löøa doái, khoâng ñoå loãi cho
ngöôøi khaùc, duõng caûm nhaän khuyeát ñieåm.
3. Haønh ñoäng: beânh vöïc, baûo veä caùi ñuùng, pheâ phaùn
vieäc laøm sai.
b/ B?n ch?t c?a tính trung th?c:
Sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
Biểu hiện của hành vi không trung thực ?
Lật tài liệu, xem bài của bạn, ăn cắp, ăn trộm, móc túi, hối lộ, lừa đảo, cướp giực,...

Ng­êi trung thùc thÓ hiÖn hµnh ®éng
tÕ nhÞ kh«n khÐo nh­ thÕ nµo ?

Không phải đều gì cũng nói ra, chỗ nào cũng nói, không phải nghĩ gì là nói, không nói to, ồn ào, tranh luận, gây gắt,...
Trung thực biểu hiện những khía cạnh nào trong cuộc sống ?
Qua thái độ, qua hành động, qua lời nói của con người, không chỉ trung thực với mọi người mà còn với bản thân mình.

C/ YÙ nghóa cuûa trung thöïc ?
- Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội sẽ được mọi người tin yêu kính trọng
-Trung thực là đức tính cần thiết và quí báu của mỗi con người.
3. Bài tập:
a/ Hành vi nào thể hiện tính trung tính
trung thực ?
- Làm hộ bài cho bạn.
-Quay cóp trong giờ kiểm tra.
-Nhận lỗi thay cho bạn.
-Thẳng thắn phê bình khi bạn mắc
khuyết điểm.
-Dũng cảm nhận lỗi của mình.
-Nhặt được của rơi đem trả lại người
mất.
 
Gửi ý kiến