Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:09' 18-05-2011
Dung lượng: 217.0 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
Gợi ý một bài soạn minh hoạ giờ HĐNGLL

N?I DUNG H?C T?P V LM THEO T?M GUONG D?O D?C H? CH MINH TRONG MễN HĐNGLL
Chủ điểm tháng 9 - Lớp 8
Ph¸t huy truyÒn thèng cña líp cña tr­êng

I. Môc tiªu
- HiÓu ®­îc truyÒn thèng cña líp vµ cña tr­êng sau 2 n¨m häc tËp vµ rÌn luyÖn.
- BiÕt tr©n träng truyÒn thèng rÌn luyÖn ®¹o ®øc theo g­¬ng B¸c Hå.
- BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch phÊn ®Êu cña c¸ nh©n , cña líp ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña tr­êng cña líp.
- BiÕt c¸ch x©y dùng ,g×n gi÷, b¶o vÖvµ ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña líp cña tr­êng.
- Tù hµo vÒ c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña líp cña tr­êng.
II.C¸c néi dung vµ møc ®é tÝch hîp
- Truyền thống rèn luyện đạo đức theo gương Bác Hồ : Cần , kiệm, giản dị, khiêm tốn, ý chí vượt khó vươn lên, đoàn kết.
- Mức độ : Liên hệ
III. Các PP/KTDH tích cực có thể sử dụng
- X©y dùng b¶n ®å t­ duy
- Th¶o luËn
- BiÓu ®¹t s¸ng t¹o
- Hái vµ tr¶ lêi
IV. Tài liệu và phương tiện
- Nh÷ng t­ liÖu vÒ truyÒn thèng nhµ tr­êng mµ HS cÇn häc tËp , g×n gi÷ vµ ph¸t huy
- Mét sè c©u hái th¶o luËn
- C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ
- GiÊy A0, bót, phiÕu häc tËp, hå d¸n
V. TiÕn tr×nh ho¹t ®éng
1. Kh¸m ph¸
- X©y dùng b¶n ®å t­ duy:
+Ng­êi ®iÒu khiÓn treo 2 giÊy A0
1 truyÒn thèng cña tr­êng, 1 truyÒn thèng cña líp ghi vµo t©m ®iÓm
+ Ph¸t phiÕu cho 2 nhãm HS theo 2 mÇu 1 nhãm HS viÕt tªn c¸c truyÒn thèng, 1 nhãm viÕt tªn truyÒn thèng cña líp.
+ HS lªn d¸n c¸c phiÕu ®· ghi vµo t©m ®iÓm
+ Ng­êi ®iÒu khiÓn cho ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn ®äc vµ Bæ sung.
2. KÕt nèi
Hoạt động 1: Thảo luận nhómvề truyền thống của lớp của trường
Hoạt động 2: Báo cáo kết quả thảo luận trước lớp Câu hỏi chung cho cả lớp thảo luận :
- Theo bạn ,HS chúng ta phải làm thế nào để giữ gìn , phát huy được những truyền thống tốt đẹp của trường của lớp? ( cần nêu rõ các ý tưởng và biện pháp)
- Để học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ , bạn phải làm gì?
Hoạt động 3 : Văn nghệ cần đa dạng về hình thức và nội dung.
3. Thùc hµnh /luyÖn tËp
- Ho¹t ®éng 4 : X©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t huy truyÒn thèng cña líp, cña tr­êng
+ C¸c tæ th¶o luËn ®Ò ra kÕ ho¹ch cña tæ
+ C¸c tæ treo kÕt qu¶ vµ ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña tæ nhãm kh¸c bæ sung.
+ Ng­êi ®iÒu khiÓn mêi GVCN nhËn xÐt
4. VËn dông
- GV yªu cÇu :
+ Mçi HS vÒ nhµ suy nghÜ vÒ b¶n kÕ ho¹ch cña tæ m×nh.
+ HS x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n tuú thuéc vµo ®iÓm m¹nh vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n ( VD kh¶ n¨ng häc to¸n,ngo¹i ng÷,v¨n nghÖ..) phÊn ®Êu häc tËp ,rÌn luyÖn ph¸t huy ®iÓm m¹nh®ã gãp phÇn XD, g×n gi÷ ,ph¸t huy c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña tr­êng cña líp.
Tư liệu : Một số câu hỏi tham khảo cho hoạt động 1
- B¹n h·y nªu c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña nhµ tr­êng mµ b¹n thÊy cÇn ph¶i gi÷ g×n vµ ph¸t huy?.
- B¹n h·y kÓ chuyÖn vÒ mét g­¬ng tèt trong tr­êng hoÆc trong líp mµ b¹n thÊy cÇn ph¶i häc tËp?
- Theo b¹n , do ®©u mµ tr­êng ta cã ®­îc nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã?.
- B¹n ®· thùc hiÖn 5 lêi d¹y cña B¸c Hå nh­ thÕ nµo ? §iÒu nµo b¹n ®· lµm ®­îc? §iÒu nµo ch­a lµm ®­îc ? V× sao?
. Một số lưu ý
- Câu hỏi động não phải là câu hỏi tạo ra một số cách trả lời khác nhau.
- GV chú ý HS phát biểu ngắn gọn.
- GV không nên đánh giá, phê phán trong khi HS phát biểu.
Khai thác kiến thức qua hệ thống câu hỏi
- HS có thể trả lời về các biểu hiện khác nhau, mỗi em trả lời 1 hoặc 2 biểu hiện.
- GV ghi tất cả các ý kiến lên bảng, trừ những ý kiến trùng lặp.
- GV phân loại ý kiến, kết luận về các biểu hiện đúng.
- GV khen ngợi những ý kiến đúng, không chê bai những ý kiến chưa đúng.
THỰC HÀNH LÀM VIỆC NHÓM
- GV giao nhiệm vụ:
+ Nhóm 1, 2: Mỗi nhóm chọn 2 chủ đề trong đó có thể sử dụng phương pháp Nghiên cứu trường hợp điển hình.
+ Nhóm 3, 4: Mỗi nhóm chọn 2 chủ đề có thể sử dụng phương pháp động não.
+ Yêu cầu: Nêu cách thực hiện phương pháp và ví dụ minh họa.
- Các nhóm thảo luận, lớp góp ý, bổ sung.
- GV kết luận.
. Thảo luận nhóm
Cách thực hiện
- GV nêu chủ đề thảo luận.
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho HS, quy định thời gian và phân công vị trí của các nhóm.
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Các nhóm khác quan sát, lắng nghe và cho ý kiến.
- GV tổng kết và nhận xét.
M?t s? luu ý khi tổ chức hoạt động nhóm
- Thông thường, mỗi nhóm nên có khoảng 8 - 10 HS.
- Nhiệm vụ thảo luận của các nhóm có thể độc lập hoặc trùng nhau.
- Cần quy định rõ thời gian thảo luận nhóm và thời gian trình bày kết quả thảo luận của mỗi nhóm.
- Trong khi các nhóm thảo luận, GV cần đến từng nhóm để quan sát, lắng nghe, gợi ý hoặc giúp đỡ khi cần thiết.
4. Liên hệ

- Làm cho nội dung bài học gắn với thực tế đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu giáo dục “học đi đôi với hành”.
- Tạo điều kiện cho HS được bộc lộ thái độ, tình cảm, ý kiến và cách làm của mình.
Cách thực hiện
- Trong bài dạy có nội dung tích hợp ở mức độ liên hệ, GV có thể yêu cầu HS liên hệ về tấm gương tôn trọng kỉ luật, tấm gương tiết kiệm, tấm gương giữ chữ tín, tấm gương tôn trọng pháp luật,... của Bác Hồ.
- GV có thể yêu cầu HS tự liên hệ bản thân mình.
 
Gửi ý kiến