Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- Chương 2A

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: DUONGTAMTIN
Người gửi: Nguyễn Dương Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:29' 08-10-2017
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2
Chương 2
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
3

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
+Quan điểm của Mác-Ăngghen-Lênin về vấn đề dân tộc
Dân tộc là một vấn đề rộng lớn bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc.
4
Quan điểm của chủ nghĩa Mác:
Dân tộc là sản phẩm của lịch sử. Mác-Ăngghen đã đặt nền tảng lý luận cho việc giải quyết vấn đề dân tộc một cách khoa học.
- Lênin đã phát triển quan điểm về vấn đề dân tộc thành hệ thống lý luận toàn diện và sâu sắc.
5

+Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh – là vấn đề dân tộc thuộc địa
“Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài, giành độc lập dân tộc, xoá bỏ áp bức, bóc lột thực dân, thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập”.
6
1.Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc.
+ Tiếp cận từ quyền con người:
7
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình
đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai
có thể xâm phạm được, trong những quyền
ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền
mưu cầu hạnh phúc"
“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi
và phải luôn luôn được tự do bình đẳng về quyền lợi”
8
-Hồ Chí Minh đã tiếp xúc với Tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776 và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp 1791,
9
“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.
+Nội dung của độc lập dân tộc
10
11
Bản yêu sách 8 điểm của Nguyễn ái Quốc
gửi tới Hội nghị Véc - xay
Phải dựa vào sức mạnh của chính dân tộc mình
12
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng


.B - Về phương diện chính trị thì:
Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến
Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập..

- Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG,
Hà Nội, 1998, T.2 - 1930, tr.2 -
13
ĐỀ CAO NHIỆM VỤ GiẢI PHÓNG DÂN TỘC
14
15
- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4, tr. 480 -
16
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do"
Phim: Hồ Chủ tịch tuyên bố
"Không có gì quý hơn độc lập, tự do"
17/7/1966
17
TRÍCH “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP”
BÁC HỒ ĐỌC TẠI QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH
NGÀY 2/9/1945
18
- Hồ Chí Minh nói: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.
-Trong hành trình tìm đường cứu nước cho dân tộc khi còn ở Pháp Nguyễn Ái Quốc đấu tranh để đòi các quyền tự do, dân chủ cho nhân dân nhân dân Việt Nam. Đó là bản yêu sách gồm tám điểm .
19
-Trong cương lĩnh đầu tiên của Đảng, HCM xác định mục tiêu độc lập, tự do cho dân tộc.
-Sau Cách mạng Tháng 8 thành công, Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập và khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy”.
20
-Kháng chiến bùng nổ, HCM kêu gọi:” Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”
-Hồ Chí Minh đã nêu: Chân lý có giá trị cho mọi thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
21
2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập.
22
-Vì sao HCM đề nghị chủ nghĩa dân tộc bản xứ
Do kinh tế lạc hậu, sự phân hoá giai cấp chưa triệt để, vì thế “cuộc đấu tranh giai cấp không diễn ra giống như ở phương Tây”, Nguyễn Ái Quốc kiến nghị quốc tế cộng sản “phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản...
23
- Chủ nghĩa dân tộc bản xứ là chủ nghĩa yêu nước và là chủ nghĩa dân tộc chân chính của các dân tộc thuộc địa, chứ không phải là là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Đó là sức mạnh chiến đấu và thắng lợi trước bất cứ thế lực ngoại xâm nào.
24
3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế.
Chánh cương vắn tắt

"..nên chủ trương làm tư sản dân quyền c.m và thổ địa c.m để đi tới xã hội cộng sản."

- Văn kiện đảng toàn tập, NXB CTQG,
Hà Nội, 1998, T.2 - 1930, tr.2 -
25
+Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có quan hệ chặc chẽ
HCM rất coi trọng vấn đề dân tộc, nhưng phải được giải quyết trên lập trường giai cấp. Thể hiện:
-Khẳng định vai trò lãnh đạo của GCCN
-Chủ trương đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh công nông
26

+Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Khác với con đường cứu nước của cha ông, gắn ĐLDT với CNPK (cuối TK19), hoặc CNTB (đầu TK20) con đường cứu nước của Hồ Chí Minh ĐLDT gắn liền với CNXH. Cụ thể:.
27
-Năm 1930, trong chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh xác định con đường của cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”.

28
-Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự gắn bó giữa độc lập dân tộc và CNXH vừa phản ánh quy luật khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với các mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
29
+Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc khác.
“Phải đấu tranh cho tự do, độc lập của các dân tộc khác như là đấu tranh cho dân tộc ta vậy”.
30
II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
1.Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

Con đường cách mạng vô sản ở thuộc địa bao hàm nội dung sau:
Làm cách mạng giải phóng dân tộc giành chính quyền, dần dần từng bước “đi tới xã hội CS”.
31
Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà đội tiên phong là đảng cộng sản.
Lực lượng làm cách mạng là khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công-nông-trí.
Cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, phải đoàn kết quốc tế.
32
2. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do đảng cộng sản lãnh đạo
-Muốn giải phóng dân tộc thành công “trước hết phải có đảng cách mệnh…”, “cách mệnh phải làm cho dân giác ngộ”, “phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu”, “sức cách mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có đảng cách mệnh”.
-Tháng 2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng của phong trào cách mạng nước ta.
33

3. Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
+Cách mạng là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức
-Cách mạng giải phóng dân tộc là “việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người”, phải đoàn kết toàn dân.
34
Toàn thể dân tộc
35
QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH
36
-Trong cách mạng tháng 8 và cuộc kháng chiến chống mỹ HCM luôn lấy dân là nguồn sức mạnh “ Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”
“Không dùng toàn lực của nhân dân về đủ mọi mặt để ứng phó, không thể nào thắng lợi được”.
37
+Lực lượng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc
-HCM phân tích “dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”.
38
-Trong Sách lược vắn tắt, Hồ Chí Minh nêu rõ lực lượng cách mạng bao gồm cả dân tộc: “Đảng phải tập hợp đại bộ giai cấp công nhân, tập hợp đại bộ phận nông dân và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông... đi về phe vô sản giai cấp; đối với bọn phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An-nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, chí ít là làm cho họ đứng trung lập.
39
-Trong lực lượng toàn dân tộc “công - nông là chủ cách mạng” ... “công - nông là gốc của cách mạng”. Nhưng HCM không coi nhẹ khả năng tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc của các giai cấp khác.

40
Chứng minh luận điểm của HCM
41
- Bài ca du kích -
42
- Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4, tr. 480 -
...Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ,
không chia đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người
Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu
Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm,
không có súng có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc.
Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
43

4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc
+Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động sáng tạo
44
-Trong cuộc đấu tranh chống CNTD, cách mạng thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt và có khả năng cách mạng to lớn, do đó phải tự giải phóng mình, tránh tư tưởng bị động, trông chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài.
Cụ thể: Nhật pháp bắn nhau và hành động cách mạng của chúng ta.
45
-Trông vào sức mình là chính, nhưng sự giúp đỡ bên ngoài cũng rất quan trọng, nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác.
46
+Quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc
-Cương lĩnh Đại hội VI Quốc tế cộng sản (1928) nêu: “chỉ có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các nước thuộc địa khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến”.
47
-Theo Hồ Chí Minh, cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản chính quốc có mối liên hệ mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.
Luận điểm về con đỉa 2 vòi cho thấy cần thiết phải thực hiện liên minh chiến đấu giữa cách mạng vô sản chính quốc với cách mạng thuộc địa.
48
-Hồ Chí Minh đã nêu: “cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước…”.
-Đây là luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh đóng góp vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.
49
Cụ thể: Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh phân biệt về nhiệm vụ của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc và cho rằng: hai thứ cách mạng đó tuy có khác nhau, nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau.
50
5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường cách mạng bạo lực
Bạo lực cách mạng: Bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền.
- Hình thức của bạo lực cách mạng bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang.
51
- Giải quyết xung đột bằng biện pháp hoà bình, thương lượng, nhượng bộ có nguyên tắc. Tư tưởng bạo lực cách mạng thống nhất với tư tưởng nhân đạo hoà bình.
52
-Phương châm chiến lược đánh lâu dài trong cách mạng giải phóng dân tộc:
“…trường kỳ kháng chiến, địch nhất định thua, ta nhất định thắng… Thắng lợi với trường kỳ phải đi đôi với nhau”.
- Tự lực cánh sinh là phương châm chiến lược quan trọng của bạo lực cách mạng.
53
3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC
TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY
3.1. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3.2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp.
3.3. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.
54
HẾT
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến