Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- Chương 4

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: DUONGTAMTIN
Người gửi: Nguyễn Dương Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:31' 08-10-2017
Dung lượng: 286.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
1
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
2
Chương 4
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, KẾT HỢP
SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI
Kết cấu :
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
3. Phát huy bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Thời gian quy định: 6 tiết (4 tiết giảng và 2 tiết xêmina)
3
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Truyền thống yêu nước gắn liền với ý thức cố kết cộng đồng dân tộc...
Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
Tổng kết kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.
4
1.2. Quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
1.2.1. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược quyết định thành công của cách mạng.
1.2.2. Đại đoàn kết dân tộc là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.
1.2.3. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân.
1.2.4. Đại đoàn kết dân tộc phải trở thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất, có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
5
6
2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC
VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI
2.1. Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
2.1.1. Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh dân tộc.
Chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, là tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập, tự do, ý thức tự cường…
Sức mạnh dân tộc còn gắn với yếu tố địa lý, chính trị…
7
2.1.2. Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh thời đại và tính tất yếu của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời đại được hình thành từng bước từ cảm tính đến lý tính với mục tiêu giải phóng dân tộc, phát triển đất nước trong dòng thác chung của thời đại. Sức mạnh thời đại thể hiện :
Tiến bộ khoa học - công nghệ…
Sức mạnh của ba dòng thác cách mạng.
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản.
8
2.2. Nội dung kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới.
Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.
9
10
Giữ vững độc lập tự chủ, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Có quan hệ hữu nghị, hợp tác sẵn sàng “làm bạn với mọi nước dân chủ”.
11
3. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ
ĐẠI ĐOÀN KẾT, KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC
VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG SỰ NGHIỆP
ĐỔI MỚI HIỆN NAY
3.1. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.
3.2. Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, ý chí tự lực, tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.
12
HẾT
Chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến