Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thám
Ngày gửi: 18h:47' 30-03-2011
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Môn: Sinh học 11
Bài 34: sinh trưởng ở thực vật
Ban KHTN
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô đến dự giờ thăm lớp
TRƯỜNG THPT HẢI LĂNG
Năm học: 2008-2009

Chương III: Sinh trưởng và phát triển
A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
I. Khái niệm
1 Định nghĩa sinh trưởng và phát triển
2 Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
IINhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
1. Định nghĩa sinh trưởng và phát triển

Sinh tr­ëng lµ qu¸ tr×nh t¨ng lªn vÒ sè l­îng, khèi l­îng vµ kÝch th­íc tÕ bµo, lµm c©y lín lªn trong tõng giai ®o¹n
VÝ dô :Sù t¨ng vÕ sè lù¬ng l¸ trªn c©y, sù dµi ra cña rÔ, t¨ng
Sinh trưởng là gì?
Nhận xét gì về kích thước của hạt và cây ở giai đoạn nảy mầm?
I/ KHáI NIệM:
I. Khái niệm
1Định nghĩa sin trưởng và phát triển
2 Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
IINhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
1. Định nghĩa sinh trưởng và phát triển

I/ KHáI NIệM:
Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể, biểu hiện ở 3 quá trình: sinh trưởng, phân hoá tế bào, mô và quá trình phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể( rễ, thân, lá.)
Ví dụ : Từ hạt hình thành cây mầm,su? hi`nh tha`nh la? , rờ~ ,thõn
Sinh tr­ëng
Phát triển là gì ?
Khái niệm
1 Định nghĩa sinh trưởng và phát triển
2 Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
IINhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
2. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển
- Sinh trưởng và phát triển là 2 quá trình liên tiếp, xen kẽ nhau trong quá trình sống của thực vật.
- Sự biến đổi về số lượng (của rễ, thân, lá) ?
Sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả, hạt.
Pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng.
Pha sinh trưởng phát triển sinh sản.
gồm
Sinh trưởng và phát triển có mối quan hệ gì với nhau ? Cho ví dụ.
Khái niệm
1 Định nghĩa sinh trưởng và phát triển
2 Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
IINhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển

+ Nảy mầm
+ Mọc lá
+ Sinh trưởng mạnh
( rễ, thân, lá)

+ Ra hoa

+ Tạo quả
+ Quả chín
( cho hạt)

-ở thực vật có hạt một năm, chu kì sinh trưởng phát triển gồm các giai đoạn:
Hãy quan sát tranh vẽ cho biết: Chu kì sinh trưởng phát triển của cây có hạt một năm trải qua những pha nào? Các giai đoạn của mỗi pha? Giai đoạn nào đánh dấu sự chuyển pha?
Khái niệm
1 Định nghĩa sinh trưởng và phát triển
2 Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
IINhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Pha sinh dưỡng


Pha sinh sản
Mô phân sinh là nhóm các tế bào chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân.
Các loại mô phân sinh:
+ Mô phân sinh đỉnh
+ Mô phân sinh bên
+ Mô phân sinh lóng
II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật
1. Các loại mô phân sinh

Khái niệm
1 Định nghĩa sinh
trưởng và phát triển
2 Mối liên quan
giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
IISinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
IINhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
II/ SINH TRƯởNG SƠ CấP Và SINH TRƯởNG THứ CấP ở THựC VậT
1. Mụ phõn sinh
2 .Sinh truo?ng so cõ?p va` sinh truo?ng thu? cõ?p
Nghiên cứu hình 34.2 và mục II.1.2 hoàn thành phiếu học tập sau:
Nhóm 1
Nhóm 2
I/ KHáI NệM
II/ SINH TRƯởNG SƠ CấP Và SINH TRƯởNG THứ CấP ở THựC VậT
1. Mụ phõn sinh
2 .Sinh truo?ng so cõ?p va` sinh truo?ng thu? cõ?p
Một lá mầm và chóp thân hai lá mầm còn non
Mô phân sinh đỉnh
Xếp lộn xộn
Sinh trưởng chiều cao

Thường sống 1 năm
Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô phân sinh đỉnh.

2 .Sinh truo?ng so cõ?p va` sinh truo?ng thu? cõ?p
Hai lá mầm
Mô phân sinh bên( tầng sinh vỏ và tầng sinh mạch)
Xếp chồng chất hai bên tầng sinh mạch
Lớn
Sinh trưởng bề ngang
Thường sống nhiều năm
Là hình thức sinh trưởng làm cho thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.
- Di?nh nghi~a : Là hình thức sinh trưởng làm cho thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô phân sinh bên.
Khái niệm
1 Định nghĩa sinh
trưởng và phát triển
2 Mối liên quan
giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
IISinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
IINhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
- Mô phân sinh bên
Tầng sinh vỏ làm cho vỏ dày lên
Tầng sinh trụ làm cho phần gỗ lớn lên
Sự tăng trưởng bề ngang do hoạt động của mô nào ?
Nêu cấu tạo của một thân gỗ ?
-Cấu tạo một thân gỗ
Phần vỏ bao quanh thân
Phần gỗ lõi và gỗ giác
- Kích thích sinh trưởng
- Kìm hãm sinh trưởng
Auxin, gibêrelin.
Axit abxixic, phênol
Tác động hầu hết đến các giai đoạn: nảy mầm, ra hoa... Là nguyên liệu cho quá trình TĐC
Quyết định đặc điểm sinh trưởng, thời gian sinh trưởng
ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá. Hình thành cây ưa bóng, cây ưa sáng, cây ngày ngắn, cây ngày dài
Là điều kiện sống quan trọng, quyết định sự nảy mầm, chồi.
Nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí trong cây
Lúa cây 1 năm, cây thân gỗ lâu năm.
Hàm lượng nước thấp hạt không nảy mầm, cây chịu hạn, cây ưa ẩm
Nhiệt độ tối ưu 25 - 30oC, tối thiểu 5 - 15oC, tối đa 45 - 50oC
Cây ưa sáng: cam, ổi.
Cây ưa bóng: Ráy, thài lài..
Nguyên liệu tổng hợp ADN, ARN, ATP, enzim, sắc tố, chất nguyên sinh.
III Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Khái niệm
1 Định nghĩa sinh
trưởng và phát triển
2 Mối liên quan
giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
IISinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
IINhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Khái niệm
1 Định nghĩa sinh
trưởng và phát triển
2 Mối liên quan
giữa sinh trưởng và phát triển
3. Chu kì sinh trưởng và phát triển
IISinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
1 Mô phân sinh
2.Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
III. Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng
Củng cố :
1. Những nét hoa văn trên gỗ có xuất xứ từ đâu?
Đáp án : các vòng năm
2 . Sinh trưởng sơ cấp khác sinh trưởng thứ cấp ở những điểm cơ bản nào ?
Dặn dò:
-Về nhà học bài
-Soạn các câu hỏi sau sách vào vở bài tập
*Đọc trước bài Hoocmon thực vật
1.Hoocmon thực vật là gì ?
Đặc điểm của hoocmon
ứng dụng hoocmon trong sản xuất nông nghiệp
Chân thành cảm ơn các thầy cô và các em đã chú ý theo dõi!
 
Gửi ý kiến