Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo


Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nguyễn Thạch Thảo
Ngày gửi: 08h:06' 14-09-2022
Dung lượng: 27.8 MB
Số lượt tải: 1104
Số lượt thích: 1 người (Đào Quách Hạt Duyên, Nguyễn Thị Vinh)
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY, CÔ

VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Thủy

Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
TIẾT 11-12:

TIẾT 12, 13:

TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN, QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM

I. TÌM HIỂU CHUNG

1. Xuất xứ:

- Trích Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em.
Mặt trước của trụ sở Liên hiệp quốc ở Niu -Ooc
I. Đọc - tìm hiểu chung

1.Xuất xứ: trích Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em.

4. Bố cục:

2 phần

3. Kiểu văn bản , phương thức biểu đạt:

- Văn bản nhật dụng; - PTBĐ chính: nghị luận

2. Đọc và giải thích từ khó.
Sự thách thức: Nêu lên những thực tế, những con số về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, tình trạng rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.

- Phần I (2 đoạn đầu) Khẳng định quyền được sống , được phát triển của trẻ em trên khắp thế giới và lời kêu gọi khẩn thiết toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này .

Cơ hội: Khẳng định những điều kiện thuận lợi, cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc , bảo vệ trẻ em .

Nhiệm vụ: Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm vì sự sống còn, phát triển của trẻ em, trên cơ sở tình trạng, điều kiện thực tế.

- Phần II (gồm 3 mục)

1

3

2
II. Đọc và tìm hiểu chi tiết văn bản.

1. Mở đầu

*Mục 1:

+ Giới thiệu về lời _Tuyên bố _và xuất xứ của nó.

+ Đó là lời cam kết và kêu gọi khẩn thiết với toàn thể nhân loại:

Hãy đảm bảo cho trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn.
*Mục 2:

+ Nêu lên đặc điểm của trẻ em: trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc.

+ Khẳng định quyền được sống, quyền được phát triển của mọi trẻ em trên toàn thế giới.
Cách trình bày ngắn gọn mà rõ ràng, xác đáng, đầy sức thuyết phục.
2. Sự thách thức (mục 3 đến mục 7)

- Mục 3 có vai trò chuyển ý, chuyển đoạn; mục 7 có vai trò kết đoạn và nêu ra trách nhiệm phải đáp ứng những thách thức đã nêu trên thuộc về những nhà lãnh đạo của các quốc gia

*Mục 4, 5, 6 nêu ra những hiện tượng, những vấn đề về thực trạng trẻ em trên nhiều nước, nhiều vùng khác nhau đã trở thành nạn nhân của bao vấn nạn xã hội.
Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược,…
Nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược,…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,..

(Người dân nghèo Congo)
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
Nạn nhân của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh,…
T¹i sao b¶n Tuyªn bè l¹i gäi lµ thùc tr¹ng Êy lµ "sù th¸ch thøc"?

=> Bëi v× ®Êy lµ nh÷ng th¶m häa cô thÓ vµ nghiªm träng, cã nguy c¬ ph¸t triÓn, kh«ng dÔ gi¶i quyÕt cña nh©n lo¹i khi thùc hiÖn quyÒn sèng, quyÒn ®­îc ph¸t triÓn cña trÎ em.

Th¶o luËn nhãm
2. Nh÷ng c¬ héi

Mục 8, 9 đã nêu ra những điều kiện thuận lợi nào để có thể thúc đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Sự liên kết lại của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này.

- Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra một cơ hội mới.

-Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh tạo điều kiện cho một số tài nguyên to lớn có thể được chuyển sang phục vụ các mục tiêu kinh tế, tăng cường phúc lợi xã hội.
- Taêng cöôøng phuùc lôïi cho treû em.

- Môû theâm tröôøng lôùp, taïo ñieàu kieän cho treû em vui chôi trong nhöõng ngaøy leã Teát : Trung thu, Nguyeân Ñaùn, Quoác teá thieáu nhi …., xoùa naïn muø chöõ, môû lôùp hoïc tình thöông, nhieàu toå chöùc xaõ hoäi ñöôïc thaønh laäp.

?Trong ñieàu kieän ñaát nöôùc ta hieän nay, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ quan taâm chaêm soùc treû em nhö theá naøo ?
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em – Tháng hành động vì trẻ em.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc,

bảo vệ trẻ em – Bảo vệ thân thể và tính mạng.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Hội thi Tin học trẻ.
Sự quan tâm cụ thể của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Khám bệnh trẻ miễn phí.
VÒ y tÕ: t¨ng c­uêng søc kháe vµ chÕ ®é dinh dư­ìng; ng¨n ngõa c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn tö vong, b¶o ®¶m an toµn cho ng­ưêi mÑ khi mang thai; thùc hiÖn kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh.

VÒ gi¸o dôc: ®¶m b¶o cho trÎ em häc hÕt bËc gi¸o dôc c¬ së; kh«ng ®Ó trÎ em mï ch÷, n©ng cao nhËn thøc cho trÎ vÒ nguån gèc, gi¸ trÞ b¶n th©n.

VÒ x· héi: quan t©m ch¨m sãc vµ hç trî nhiÒu h¬n cho trÎ em bÞ tµn tËt vµ trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n, b¶o ®¶m quyÒn b×nh ®¼ng; t¹o m«i tr­ưêng an toµn; khuyÕn khÝch trÎ em tham gia sinh ho¹t v¨n hãa x· héi.

VÒ kinh tÕ: ®¶m b¶o sù t¨ng tr­ưëng vµ ph¸t triÓn ®Òu ®Æn, ®ång bé nÒn kinh tÕ c¸c nư­íc; khÈn trư­¬ng cã gi¶i ph¸p gi¶i ng©n cho c¸c nư­íc ®ang ph¸t triÓn cã nî.

4. Nhiệm vụ

cụ thể,

toàn diện,

thiết thực

vì sự

sống còn

của trẻ em
III. Tæng kÕt

Em cã nhËn xÐt g× vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña v¨n b¶n "Tuyªn bè thÕ giíi vÒ sù sèng cßn, quyÒn ®u­îc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn cña trÎ em"?

1. VÒ nghÖ thuËt:

V¨n b¶n cã bè côc chÆt chÏ hîp lÝ, dÉn chøng chÝnh x¸c, cô thÓ cã tÝnh thuyÕt phôc. Lêi v¨n ch©n thùc, ng«n ng÷ trong s¸ng…

2. VÒ néi dung:

V¨n b¶n ®· kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ò b¶o ®¶m quyÒn sèng, b¶o vÖ vµ ch¨m sãc cña toµn thÓ céng ®ång quèc tÕ ®èi víi trÎ em.

* Ghi nhí: SGK
1

1. B¶n tuyªn bè nµy ®Ò cËp chñ yÕu ®Õn vÊn ®Ò nµo trong ®êi sèng x· héi cña con ngu­êi?

A. B¶o vÖ vµ ch¨m sãc phô n÷

B. B¶o vÖ m«i tru­êng

C. B¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em

D. Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi

2. Nh÷ng vÊn ®Ò nªu ra trong v¨n b¶n trùc tiÕp liªn quan ®Õn bèi c¶nh thÕ giíi vµo thêi ®iÓm nµo?

A. Cuèi thÕ kØ XIX B. §Çu thÕ kØ XX

C. Gi÷a thÕ kØ XX D. Cuèi thÕ kØ XX
2

Theo em, phÇn in ®Ëm trong ®o¹n v¨n sau nãi vÒ néi dung g×?

1. QuyÒn cña mäi c«ng d©n

2.NghÜa vô cña trÎ em

3. NghÜa vô cña ng­êi lín ®èi víi trÎ em

4. QuyÒn cña trÎ em

X

"TÊt c¶ trÎ em trªn thÕ giíi ®Òu trong tr¾ng, dÔ bÞ tæn th­ư¬ng vµ cßn phô thuéc. §ång thêi chóng hiÓu biÕt ham ho¹t ®éng vµ ®Çy ư­íc väng. _Tuæi chóng ph¶i ®­ưîc sèng trong vui t­ư¬i, thanh b×nh, ®­ưîc ch¬i, ®­ưîc häc vµ ph¸t triÓn. Tư­¬ng lai cña chóng ph¶i ®­ưîc h×nh thµnh trong sù hßa hîp vµ t­ư¬ng trî. Chóng ph¶i ®ư­îc trưëng thµnh khi ®ư­îc më réng tÇm nh×n, thu nhËn thªm nh÷ng kinh nghiÖm míi." _
3

Em hiÓu nh÷ng khÈu hiÖu sau cã ý nghÜa như­ thÕ nµo?

1. "TrÎ em h«m nay - ThÕ giíi ngµy mai"

2. "TÊt c¶ v× tư­¬ng lai con em chóng ta"

=> C¶ hai khÈu hiÖu ®Òu muèn nãi tíi sù quan t©m, ch¨m sãc cña mäi ng­ưêi, cu¶ c¶ céng ®ång x· héi tíi quyÒn lîi cña trÎ em. V× trÎ em lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ n­ưíc. VËn mÖnh cña ®Êt nư­íc cã ph¸t triÓn m¹nh mÏ lµ nhê mét phÇn lín c«ng søc cña thÕ hÖ trÎ như­ lêi Chñ tÞch Hå ChÝ Minh lóc sinh thêi ®· tõng nãi.

*Phaùt bieåu yù kieán veà söï quan taâm chaêm soùc cuûa chính quyeàn ñòa phöông, caùc toå chöùc xaõ hoäi nôi em ôû hieän nay ñoái vôùi treû em.
 
Gửi ý kiến