Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 7. World population

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Minh
Ngày gửi: 21h:50' 22-11-2010
Dung lượng: 35.0 MB
Số lượt tải: 2884
Số lượt thích: 2 người (Love Ly, Nguyễn Mai Như)
WARMLY WELCOME TO OUR CLASS
E. LANGUAGE FOCUS
1
ENGLISH 11 Unit 7 : WORLD POPULATION
I.WARM UP:
Look at the pictures and call their names
Click motorbike
grass
Look at the pictures and call their names
glasses
ice-cream
Queen
UNIT 7: WORLD POPULATION
E: LANGUAGE FOCUS
II.PRONUNCIATION:
1. Listen and repeat:
/kl/
clean
class
claim
quickly
/gl/
glean
glass
struggle
ugly
/kr/
crowd
cranky
crash
creature
II.PRONUNCIATION:
1. Listen and repeat:
/gr/
grow
green
grouping
ground
/kw/
quarrel
quarter
quality
queen
2. Practise reading aloud this dialogue: Work in pairs
If I have much money, …
I will go to the cinema
 If he had money, ….
he would visit Buckingham
in LonDon
He can’t visit Buckingham Palace because he doesn’t have money
Buckingham Palace _ Lon Don
I can’t
 If it had not rained yesterday, …
?
It rained yesterday, so she didn’t go for a picnic
!!!
shewould go for a picnic
yesterday
S+ V1(s/es)
do/does +not + V1
S+will +(not) +V1
S+V2/ed(be ->were)
didn’t +V1
Would
S+ Should +(not)+ V1
could

S+ had (not)+ V(ed/3)
would
S+ should +(not) +have +V3/ed
could
Unit 7
- Lesson E: Language focus
I. Conditional sentence:
2. Do exercises in the workbook:
a) Exercise 1: Put the verbs in brackets into the correct form. Add ‘ll/will
1) I (drive) . . . . . . . . . . . . . . . to work if I had a car
2) Where in Vietnam would you like to live if you (can) . . . . . . . . . . . . choose?.
3) If the weather (be) . . . . . . . . . good, we will have lunch outside.
4) If the company offers me a job, I think I (take) . . . . . . . . . . . . . . . . . . it.
would drive
could
is
will take
5) Many people would be out of work if that factory (close) . . . . . . . . . . down.
6) If you finish before 4:30, I (come) . . . . . . . . . . . . and pick up you.
b) Exercise 2: Put the verbs in brackets into the correct form.
1) They would have paid you more if they (be told) . . . . . . . . . . . . . . of its value.
2) If I (realise) . . . . . . . . . . . . . that Greg wanted to get up early, I would have woken him up.
closed
I’ll/will come
had been told
had realised
3) If you had had breakfast, you (not/be) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hungry.
4) If they had had enough money, they (buy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . that house.
5) If he (study) . . . . . . . . . . . . . harder, he would have passed the exams.
wouldn’t have been
would have bought
had studied
I ______ to work if I had a car.
will drive B. had driven C. would drive D. driving
2. Where in Viet Nam would you like to live if you ___ choose?
can B. could C. can’t D. none of them
3. If the weather ___ good, we will have lunch outside.
is B. are C. were D. be
4. If the company offers me a job, I think I____it.
would take B. would have taken C. took D. will take.
5. If you had had breakfast, you ______________ hungry.
wouldn’t have been B. would be
C. were D. will be
6. If he _______ harder, he would have passed the exam
A.studied B. has studied C. had studied D. would study
Exercise 1: Choose the best answer:
Unit 7
- Lesson 5: Language focus
Unit 7
- Lesson 5: Language focus
II. CONDITIONAL IN REPORTED SPEECH
a) Form:
S + V + (O) + (that) + if clause + main clause
b) Notes:
2) Câu điều kiện loại 1: phải đổi thì
3) Câu điều kiện loại 2 và loại 3: không đổi thì
1) Đổi ngôi, trạng từ ở cả 3loại câu điều kiện
tomorrow / school.
 He said “If it rains tomorrow, I will not go to school.”


 He said (that) if it rained the day after he would not go to school
Unit 7
- Lesson 5: Language focus
1) “If I were you, I wouldn’t buy that coat,”
she said
2) “I will come to see you if I have time,”
the man said to her.
 She said (that)
The man told her (that)
Exercise 2
3)“If you had asked me, I would have lent you my motorbike,”
 The man told me
if I had asked him, he would have
lent me his motorbike.
the man said to me
if she were me she wouldn’t buy that car.
he would come to see her if he
had time.
1) “I will come to see you if I have time,” the man said to her.
 The man told her (that) he would come to see her if he had time.
c) Exercise 3: Put the verbs in brackets into the correct form.
2) “What would you say if someone stepped on your feet?” he asked her.
 He asked her what she would say if someone stepped on her feet.
3) “If it doesn’t rain, we will go to out with you,” they said to me.
 They told me (that) if it didn’t rain, they would go out with me.
4) “What would you do if you were a billionaire?” the man asked the woman.
 The man asked the woman what she would do if she were a billionaire.
5) “If you had asked me, I would have lent you my motorbike,” the man said to me.
 The man told me (that) if I had asked him, he would have lent me his motorbike.
6) “They would be very disappointed if you did not come,” the man said to his daughter.
 The man told his daughter (that) they would be very disappointed if she did not come.
7) “I’m sure they will understand if you explain the situation to them,” the boy said to the girl.
 The boy told the girl (that) he was sure they would understand if she explained the situation to them.
1
4
6
3
2
5
10
Group A
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Group B
9
8
7
the weather
If the weather is nice, they will go swimming
1
2
3
5
4
If he has much money, he will buy a car
1
2
3
5
4
She didn’t have a dress
If she had had a dress, she would have gone to the party
1
2
3
5
4
late
not catch the bus
If he got up early, he would catch the bus
1
2
3
5
4
get fat
too much
If he eats too much, he will get fat
1
2
3
5
4
exam
If she studies hard, she will pass the exam
1
2
3
5
4
pass
Unit 7
- Lesson 5: Language focus
* Homework:
- Learnt by heart some structures in conditional sentences and ways to change into reported speech
- Prepare for new lesson: reading in unit 8
Do exercises in text book again.
Do exercises in exercise book ( page 48 and 49)
Thank you for
your attendance!
Lucky number
Lucky number
Lucky number
I. PRONUNCIATION
clean glean crowd grow quarrel
class glass cranky green quarter
claim struggle crash grouping quality
quickly ugly creature ground queen
/kl/ /gl/ /kr/ /gr/ /kw/
glean – class crowd- grow quarrel –quarter- ugly- queen- grouping- struggle- glass- quickly- claim- creature- crash-green-ground
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
Welcome to our English class!


November 23rd 2010
No_avatarf
bai giang nay hay qua toi da su dung de day tren lop
No_avatar
thank you very much! it's wonderful!
Avatar
Diễn đàn giáo dục Việt Nam http://dayvahoc.info là diễn đàn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giáo viên và học sinh. Tại đây mọi người có thể chia sẻ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đặc biệt việc tải file dễ dàng không phải đăng ký thành viên cũng có thể tải file đính kèm. Không như các trang khác muốn tải file phải là thành viên. Mời thầy cô và các bạn cùng ghé thăm và chia sẻ.
Avatar

rat hay thank a lot

 

 
Gửi ý kiến