Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Going out

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Anh
Ngày gửi: 21h:16' 17-10-2009
Dung lượng: 979.5 KB
Số lượt tải: 586
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 7D !
-----------------------------
Brainstorming

Warmer

Activities in your free time
go swimming
play video games
listen to music
read books
watch TV
play soccer
do homework
Unit 15:
Lesson 2: A2
GOING OUT
Wednesday, April 15th, 2009
A / VIDEO GAMES
Unit 15
GOING OUT
Lesson 2: A2 (page 148,149)
* Vocabulary

Pre -Reading
- social skill
Kỹ năng giao tiếp
- a part:
Một phần
- (to) develop
Phát triển
- (to) play outdoors
Chơi ngoài trời
- rich (a): ? poor (a):
giàu
nghèo
- dizzy (a):
Hoa mắt, choáng

- inventor (n)
Nhà phát minh
Reading:
True or false
T
2/It’s very good for children to spend too much time on their own.
3/ Playing video games for a long time
will make children become dizzy.
4/Chidren mustn’t play outdoors with their friends
5/Some inventors become rich when they are very young
1/Children like playing video games because
they are good fun.
F
T
F
T
bad
should
Unit 11
Unit 15
GOING OUT
Lesson 2: A2 (page 148,149)
* Multipled Choice
D. play
A. become
D. all
B. little time
*Model sentences
* Children should play outdoors.
* They shouldn’t play video games for a long time.
* They mustn’t forget to do other things
Form:
should (not)+ V-inf.
must (not) +V- inf.
Unit 11
Unit 15
GOING OUT
Lesson 2: A2 (page 148,149)
* Grids
Read the actions carefully, then put a tick (?) in the right column.

Post -Reading
Unit 11
Unit 15
GOING OUT
Lesson 2: A2 (page 148,149)
What should you do in your free time?
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
B
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
A
* Personalization
Wednesday, April 15th, 2009
Unit 15: Going out.
Video games. Lesson 2: A2
I. Vocabulary:
-inventor (n) nhà phát minh
- dizzy (a) hoa mắt, choáng
- to develop (v) phát triển
- rich (a) giàu poor (a) nghèo
- social skill kỹ năng giao tiếp
- a part (n) một phần
II. Structures: should (not)+V-inf
must (not) + V-inf.
IV. Homework:
- Learn vocabulary and structures by heart.
-Write the answers into your notebook.
-Prepare: A3- Unit 15
HOME WORK
- Learn new words.
- Read the text & do the tasks again.
- Prepare vocabulary in A3.
Good Bye!
 
Gửi ý kiến