Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 5. Technology and you

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hằng Nga
Ngày gửi: 13h:59' 12-11-2010
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 1980
Số lượt thích: 0 người
UNIT 5 - TECHNOLOGY AND YOU
LESSON 2 - SPEAKING
Teacher: Phạm Thị Hằng Nga
My Hao High School
Unit 5 – Technology and you
warm up
Shark Attack
SAVE
SHARK ATTACK
Group A
Group B
CELL PHONE
MODERN
INVENTIONS
LOOK AT THE PICTURES AND ANSWER THE QUESTION

WHAT IS IT?
CELL PHONE
TELEVISION
RADIO
FAX MACHINE
AIR CONDITIONER
ELECTRIC COOKER
Unit 5 –Technology and you Lesson 2 - speaking
TASK 1
Work in pairs:
Ask and answer questions about the uses of modern inventions.
Example:
A:Can/ Could you tell me what a cell phone is used for?
B: Well, it is used to talk to people when you are away
from home.

A: Can/ Could you tell me what a(an) ………..…..
is used for?
B: Well, it’s used to……………………………………...................
………………………………………………………………….
Radio listen ( news/ music),
learn ( foreign languages)
TV watch (news/ performances/
football matches/ )
learn ( foreign languages)
Fax machine send/ receive ( letter/ picture) quickly
Electric cooker cook ( rice, meat, fish), keep
( food/ rice) warm
Air conditioner keep air ( cool/ warm) when it
cell phone
talk to people when you are
away from home
( hot/ cold)
1.radio
A: Could you tell me what a radio is used for?
B: Well, it is used to listen to the news and learn
foreign languages.
2. television
A: Could you tell me what a TV is used for?
B: Well, it is used to watch the news, the performances and football matches.
3. fax machine
A: Could you tell me what a fax machine is used for?
B: Well, it is used to send and receive letters or pictures quickly.
4. electric cooker
A: Could you tell me what an electric cooker is used for?
B: Well, it is used to cook rice, meat, fish and keep food, rice warm.
5. air conditioner
A: Could you tell me what an air conditioner is used for?
B: Well, it is used to keep the air cool or warm when it’s hot or cold.
1. Transmit (v) /trænz’mit/
2. Receive (v) /ri `siv/:
3. Process (v) /`prɔ:ses/:
4. Store (v) /‘stɔ:r/:
5. Hold (v) /həuld/:
6. Design (v) /di‘zain/:

truyền, phát
nhận
xử lý
lưu trữ
nắm giữ, tổ chức
thiết kế
New words:
Unit 5 –Technology and you Lesson 2 - speaking
TASK 2
Task 2: Work in pairs. Complete the sentences below. Use the words
in the box. ( You will have to use some verbs more than once ).
Information technology is very useful to our lives. It allows us to:
.......................very large amouts of information,
.......................information quickly,
.......................information as soon as we receive it.
With the development of information technology we can now:
4. ........................messages from one computer to another,
5. ........................long distance meeting in which the participants
can see each other on a screen,
6. ........................use of central stores of information,
7. ........................T.V programmes to other countries,
8. .......................T.V programmes from other countries
9. ........................houses, bridges, gardens and buildings.
transmit
receive
make
process
store
hold
design
send
5
Unit 5 –Technology and you Lesson 2 - speaking
game
2
5
6
9
3
8
7
4
1
A
B
C
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
30
20
10
20
IT allows us to …………. Information
quickly.
transmit
10
With the development of IT we can
Now ………… messages from one
Computer to another.
send
10
With the development of IT we can
now ………… houses, bridges,
gardens and buildings.
design
30
IT allows us to ……….. very large
amounts of information.
store
20
With the development of IT we can
now………… use of central stores
of information.
make
30
With the development of IT we can
now…………. TV programmes from
other countries.
receive
10
With the development of IT we can
now……….long distance meetings
in which the participants can see
each other on a screen.
hold
30
IT allows us to…………..information
as soon as we receive it.
process
20
With the development of IT we
can now……….TV programmes to
other countries.
send
Information technology is very useful to our lives. It allows us to:
Store a large amounts of information,
Transmit information quickly,
Process information as soon as we receive it.
With the development of information technology we can now:
Send messages from one computer to another,
Hold long distance meetings in which the participants can see each other on a screen,
Make use of stores of information,
Send TV programes to other countries,
Receive TV programes from other countries,
Design houses, bridges, garderns and buildings.
Unit 5 –Technology and you Lesson 2 - speaking
TASK 3
Work in groups: Discuss the question: “what is the most useful modern invention?”
We think that the most useful invention
is…………because…………….
Example:
We think that the most useful modern invention is
the washing machine because we don’t have to wash the clothes by hands.
Unit 5 –Technology and you Lesson 2 - speaking
TASK 4
Work in groups:
Talk about the uses of information technology. Use the information above.
Suggestion:
A: Do you think information technology is very important to our lives?
B: Yes, I think so because it helps us store…
it allows us to transmit ....../process .......
C: Yes, I think so because it helps us send…
it allows us to make....../hold .......
TASK 4
Unit 5 –Technology and you Lesson 2 - speaking
EXAMPLE:
A: Do you think information technology is very important to our lives?
B: Yes, I think so because it helps us store very large amounts of information,
C: Yes, I think so because it allows us to receive TV programmes from other countries.
D: Yes, I think so because it helps us design houses, bridges, gardens,…
Unit 5 –Technology and you Lesson 2 - speaking
TASK 4
GAME
CAMERA
It is used to………..
CELL PHONE
It is used to………..
WASHING MACHINE
It is used to………..
PRINTER
It is used to………..
homework
Write a short paragraph about the uses of information technology in daily life.
Thanks for your joining .
 
Gửi ý kiến