Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Anh
Ngày gửi: 23h:43' 27-02-2017
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 458
Số lượt thích: 0 người
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
NGÀNH THỦY SẢN
VÀ LÂM NGHIỆP
BÀI 24
1. Ngành thuỷ sản.
a.Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thuỷ sản
*Điều kiện tự nhiên
Thuận lợi
- Có bờ biển dài vùng đặc quyền kinh tế rộng.
- Nguồn lợi hải sản khá phong phú.
- Có nhiều ngư trường trong đó có 4 ngư trường trọng điểm.
- Có nhiều thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt và nứơc lợ.
Khó khăn
- Thiên tai (chủ yếu là bão)
- Một số vùng ven biển môi trường bị suy thoáia.Những điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thuỷ sản
*Điều kiện KT - xã hội
Thuận lợi
Nhân dân có nhiều kinh nghiệm và truyền thống đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản
- Phương tiện tàu thuyền các ngư cụ được trang bị ngày càng tốt .
- Dịch vụ và chế biến thuỷ sản được mở rộng .
- Thị trường tiêu thụ lớn
-Chính sách khuyến ngư của nhà nước.
Khó khăn
- Phương tiện đánh bắt còn chậm đổi mới.
-Hệ thống các cảng cá còn chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Công nghệ chế biến còn hạn chế.
-Nhi?u thiên tai và môi trường suy thoái, nguồn lợi thủy sản suy giảmb. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản
+Caờn cửự vaứo baỷng soỏ lieọu 24.1, nhaọn xeựt tỡnh hỡnh phaựt trieồn vaứ chuyeồn bieỏn chung cuỷa ngaứnh thuỷy saỷn
+ Keỏt hụùp sgk vaứ baỷn ủo noõng - laõm - ngử nghieọp cuỷa VN, cho bieỏt tỡnh hỡnh phaựt trieồn vaứ phaõn boỏ cuỷa ngaứnh khai thaực
*Tình hình chung
Ngành thủy sản có bước phát triển đột phá .
Nuôi trồng thuỷ sản có tỉ trọng ngày càng cao.
*Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản

Sản lượng và giá trị sản xuất Thuỷ sản một số năm
b. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản

Đánh bắt
- Sản lượng khai thác liên tục tăng, năm 2005 đạt 1791 nghìn tấn, gấp 2,7 lần năm 1990.
- Tất cả các tỉnh giáp biển đều đẩy mạnh đánh bắt hải sản nhất là các tỉnh duyên hải NTB và Nam Bộ
- Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng đánh bắt là: Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Cà Mau.
Nuôi trồng thủy sản
*sa?n luo?ng nuụi trụ`ng tang hon 9,12 lõ`n,tang nhanh hon SL da?nh ba?t,
- Phát triển mạnh nhất là nuôi tôm ở ĐBSCL và đang phát triển ở hầu hết các tỉnh duyên hải.
Nghề nuôi cá nước ngọt cũng phát triển mạnh .
Quan sát bản đồ,nêu nhận xét về tình hình
Phân bố hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản?
- TÊt c¶ c¸c tØnh gi¸p biÓn ®Òu ®Èy m¹nh ®¸nh b¾t h¶i s¶n nhÊt lµ c¸c tØnh duyªn h¶i NTB vµ Nam Bé
Ph¸t triÓn m¹nh nhÊt lµ nu«i t«m ë §BSCL vµ ®ang ph¸t triÓn ë hÇu hÕt c¸c tØnh duyªn h¶i
Phân bố
- C¸c tØnh dÉn ®Çu vÒ s¶n l­îng ®¸nh b¾t lµ: Kiªn Giang, Bµ RÞa Vòng Tµu, B×nh ThuËn. Cµ Mau…
2. Lâm nghiệp
a. Lâm nghiệp có vai trò quan trọng về mặt kinh tế và sinh thái

Ha~y cho biết y? nghĩa về mặt KT và sinh thái đối với phát triển lâm nghiệp
a.Ngaønh laâm nghieäp ôû nöôùc ta coù vai troø quan troïng veà maët kinh teá vaø sinh thaùi.
Kinh teá:
+ Taïo nguoàn soáng cho ñoâng baøo daân toäc ít ngöôøi
+ Baûo veä caùc hoà thuûy ñieän, thuûy lôïi
+ Taïo nguoàn nguyeân lieäu cho moät soá ngaønh CN
+ Baûo veä an toaøn cho nhaân daân caû ôû trong vuøng nuùi, trung du vaø vuøng haï du.
Sinh thaùi:
+ Choáng xoùi moøn ñaát
+ Baûo veä caùc loaøi ñoäng vaät, thöïc vaät quí hieám
+ Ñieàu hoøa doøng chaûy soâng ngoøi, choáng luõ luït vaø khoâ haïn
+ Ñaûm baûo caân baèng sinh thaùi vaø caân baèng nöôùc.
Ý nghĩa của tài nguyên rừng

- Tài nguyên rừng bị suy giảm do chất lượng chưa phục hồi
Diện tích rừng giàu giảm
Gần 40% diện tích đất có rừng che phủ nhưng phần lớn là rừng non mới phục hồi và rừng trồng


b. Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có
nhưng đang bị suy giảm
BiƯn Php Bo VƯ Rng
S?
qu?n
l
c?a
nh
nu?c
Tr?ng
r?ng
Tri?n
khai
lu?t
b?o
v?
v
pht
tri?n
r?ng

c. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp


*Về trồng rừng:
-Diện tích rừng trồng tăng
-Một số loại rừng trồng phổ biến như: rừng phòng hộ, rừng nguyên liệu giấy,.
*Về khai thác chế biến gỗ và lâm sản:
-Rừng tự nhiên đang bị tàn phá nghiêm trọng
-Hoạt động chế biến gỗ phát triển với nhiều sản phẩm
-Công nghiệp sản xuất bột giấy và giấy đang được phát triển ở Phú Thọ, Đồng Nai

Ngư trường nào sau đây không được xác định là ngư trường trọng điểm ở nước ta?
Ngư trường Thanh Hoá- Nghệ An- Hà Tĩnh - Quảng Bình.
Ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh
Ngư trường Ninh Thuận- Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu.
Ngư trường Cà Mau - Kiên Giang.
Đ
Năng suất lao động trong ngành đánh bắt còn thấp là do:
A. Phương tiện đánh bắt còn lạc hậu .
B. Nguồn lợi thuỷ sản suy giảm .
C.Người dân còn thiếu kinh nghiệm đánh bắt
D. Thiên tai thường xuyên xảy ra.
A
Rừng đầu nguồn có tác dụng rất lớn
A. Chắn sóng.
B. Cung cấp gỗ và lâm sản.
C. Điều hoà chế độ nước sông, chắn lũ, chống xói mòn.
D. Chắn gió và chắn cát .
C
 
Gửi ý kiến