Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 4. Bài toán và thuật toán

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Âu Trường Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:20' 21-09-2014
Dung lượng: 293.5 KB
Số lượt tải: 408
Số lượt thích: 0 người
VÍ DỤ MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN
“SẮP XẾP TRÁO ĐỔI”
trong bài
“Bài toán và thuật toán”
Tin học lớp 10

Giáo viên: Âu Trường Sơn
MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
5
0
8
1
3
9
4
0
6
Lượt 1: Có 9 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 8 phép so sánh
MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
5
8
0
1
3
9
4
0
6
Lượt 1: Có 9 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 8 phép so sánh
MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
8
3
0
1
5
9
4
0
6
Lượt 1: Có 9 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 8 phép so sánh
MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
8
9
0
1
5
3
4
0
6
Lượt 1: Có 9 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 8 phép so sánh
MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
4
0
1
5
3
8
0
6
Lượt 1: Có 9 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 8 phép so sánh
MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
0
0
1
5
3
8
4
6
Lượt 1: Có 9 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 8 phép so sánh
MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
1
0
0
5
3
8
4
6
Lượt 1: Có 9 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 8 phép so sánh
MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
6
0
0
5
3
8
4
1
Lượt 1: Có 9 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 8 phép so sánh

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
6
9
0
0
5
3
8
4
1
Kết thúc lượt 1, phần tử lớn nhất được đưa về vị trí cuối cùng.
Còn 8 phần tử chưa xếp đúng vị trí.

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
6
9
0
0
5
3
8
4
1
Lượt 2: Có 8 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 7 phép so sánh.

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
6
9
0
0
8
4
1
Lượt 2: Có 8 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 7 phép so sánh.
5
3

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
6
9
0
0
8
4
1
Lượt 2: Có 8 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 7 phép so sánh.
3
5

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
6
9
0
0
1
Lượt 2: Có 8 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 7 phép so sánh.
3
5
8
4

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
6
9
0
4
1
Lượt 2: Có 8 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 7 phép so sánh.
3
5
8
0

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
6
9
0
4
0
Lượt 2: Có 8 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 7 phép so sánh.
3
5
8
1

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
1
9
0
4
0
Lượt 2: Có 8 phần tử cần sắp xếp, thực hiện 7 phép so sánh.
3
5
8
6

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
1
9
0
4
0
Kết thúc lượt 2, danh sách còn lại 7 phần tử chưa sắp xếp.
3
5
6
8

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
1
9
4
0
Lượt 3: Có 7 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 6 phép so sánh.
5
6
8
0
3

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
1
9
4
0
Lượt 3: Có 7 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 6 phép so sánh.
0
6
8
3
5

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
1
9
0
Lượt 3: Có 7 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 6 phép so sánh.
6
8
0
3
5
4

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
1
9
4
Lượt 3: Có 7 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 6 phép so sánh.
6
8
0
3
5
0

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
0
9
4
Lượt 3: Có 7 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 6 phép so sánh.
6
8
0
3
5
1

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
0
9
4
Kết thúc lượt 3, còn 6 phần tử chưa được sắp xếp
8
0
3
1
5
6

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
0
9
4
Lượt 4: Có 6 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 5 phép so sánh
8
1
5
6
0
3

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
0
9
0
8
1
5
6
3
4
Lượt 4: Có 6 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 5 phép so sánh

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
0
8
1
5
6
3
4
0
Lượt 4: Có 6 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 5 phép so sánh

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
0
8
0
5
6
3
4
1
Lượt 4: Có 6 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 5 phép so sánh

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
0
Kết thúc lượt 4, còn 5 phần tử chưa được sắp xếp
8
0
5
6
3
1
4

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
Lượt 5: Có 5 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 4 phép so sánh
8
0
5
6
1
4
0
3

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
Lượt 5: Có 5 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 4 phép so sánh
8
5
6
1
4
0
3
0

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
Lượt 5: Có 5 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 4 phép so sánh
8
5
6
0
4
0
3
1

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
Kết thúc lượt 5, còn 4 phần tử chưa sắp xếp
8
5
6
0
4
0
1
3

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
1
3
Lượt 6: Có 4 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 3 phép so sánh
0
0

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
0
3
Lượt 6: Có 4 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 3 phép so sánh
0
1

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
0
Lượt 6: Có 4 phần tử chưa sắp xếp, thực hiện 3 phép so sánh
0
1
3

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
0
Kết thúc lượt 6, còn 3 phần tử chưa sắp xếp.
0
1
3

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
Lượt 7: Còn 3 phần tử chưa sắp xếp, có 2 phép so sánh
1
3
0
0

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
0
3
0
1
Kết thúc lượt 7, còn 2 phần tử chưa sắp xếp.

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
3
1
Lượt 8: Còn 2 phần tử chưa sắp xếp, có 1 phép so sánh
0
0

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
3
1
0
0
Kết thúc lượt 8, còn 1 phần tử hết phép so sánh.
Thuật tóan dừng. Dãy đã sắp xếp xong.

MÔ PHỎNG
thuật tóan Sắp xếp tráo đổi
(xếp thành dãy không giảm)
9
8
5
6
4
3
1
0
0
Kết thúc lượt 8, còn 1 phần tử  hết phép so sánh.
Thuật tóan dừng. Dãy đã sắp xếp xong.
 
Gửi ý kiến