Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Tuần 21. Vội vàng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Vũ Trung Kiên (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 06-08-2011
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 313
Số lượt thích: 3 người (Trần Minh Thành, Từ Thị Ngọc, Phùng Văn Diện)
Vội vàng
Xuân Diệu
Tìm hiểu bố cục bài thơ
Câu hỏi: Em hãy đọc và xác định bài thơ
có thể chia làm mấy phần?
Thử đặt tiêu đề cho mỗi phần?
(*Mời một em đọc cho cả lớp nghe bài thơ)

Vội vàng

T«i muèn t¾t n¾ng ®i,
Cho mµu ®õng nh¹t mÊt;
T«i muèn buéc giã l¹i ,
Cho h­¬ng ®õng bay ®i.
Cña ong b­ím nµy ®©y tuÇn th¸ng mËt,
Nµy ®©y hoa cña ®ång néi xanh r×,
Nµy ®©y l¸ cña cµnh t¬ ph¬ phÊt ;
Cña yÕn anh nµy ®©y khóc t×nh si,
Vµ nµy ®©y ¸nh s¸ng chíp hµng mi .
Mçi s¸ng sím thÇn Vui h»ng gâ cöa;
Th¸ng giªng ngon nh­ mét cÆp m«i gÇn;
Tôi sung sướng .Nhưng vội vàng một nửa;
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đương tới , nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non ,nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết ,nghĩa là tôi cũng mất;
Lòng tôi rộng , nhưng lượng trời cứ chật.
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại!
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi ,
Khắp sông nuí vẫn than thầm tiễn biệt...
Con gió xinh thì thào trong lá biếc ,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Chẳng bao giờ , ôi ! chẳng bao giờ nữa...
Mau đi thôi !mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muèn «m
C¶ sù sèng míi b¾t ®Çu m¬n mën;
Ta muèn riÕt m©y ®­a vµ giã l­în,
Ta muèn say c¸nh b­ím víi t×nh yªu,
Ta muèn th©u trong mét c¸i h«n nhiÒu ;
Vµ non n­íc ,vµ c©y, vµ cá r¹ng ,
Cho chÕnh cho¸ng mïi th¬m ,cho ®· ®Çy ¸nh s¸ng
Cho no nª thanh s¾c cña thêi t­¬i;
- Hìi xu©n hång, ta muèn c¾n vµo ng­¬i!
Bố cục bài thơ
* Có thể chia làm 4 đoạn :
- Đoạn 1: Ước vọng níu giữ của nhà thơ(4 câu đầu)
- Đoạn 2: Niềm sung sướng được sống giữa mùa
xuân trần thế tuyệt đẹp (7 câu tiếp)
- Đoạn 3: Nỗi buồn, lo ,tiếc nuối của tác giả trước
sự trôi chảy của thời gian(19 câu tiếp)
- Đoạn 4: Khát vọng chạy đua với thời gian để được tận hưởng cao độ vẻ đẹp mùa xuân trần thế(9 câu cuối)
Vội vàng
Xuân Diệu
II-§äc- hiÓu bµi th¬:
1- §o¹n 1:¦íc väng cña nhµ th¬
C©u hái : Theo em ­íc muèn “t¾t n¾ng”, “buéc giã” cña nhµ th¬ lµ b×nh th­êng hay kh¸c th­êng? V× sao? Thùc chÊt cña ­íc muèn nµy lµ ®iÒu g× ?
II- §äc- hiÓu bµi th¬:
1- §o¹n 1:¦íc väng cña nhµ th¬
* Muèn “t¾t n¾ng”, “buéc giã”:
ThËt t¸o b¹o,kh¸c th­êng bëi ®ã lµ sù ®o¹t
quyÒn t¹o ho¸,®i ng­îc quy luËt tù nhiªn
Thùc chÊt ®©y lµ kh¸t väng nÝu gi÷ thêi gian nÝu
gi÷ vÎ ®Ñp trÇn gian l¹i ®Ó tËn h­ëng m·i m·i...
C©u hái: §o¹n th¬ 2 lµ sù diÔn
t¶ cô thÓ vÎ ®Ñp cña mïa xu©n
trÇn thÕ.VËy d­íi c¸i nh×n cña
Xu©n DiÖu mïa xu©n trÇn thÕ
hiÖn lªn víi mÊy ®Æc ®iÓm?
H·y chØ râ nh÷ng ®Æc ®iÓm Êy?

2. §o¹n 2: VÎ ®Ñp mïa xu©n trÇn thÕ.
* Mïa xu©n trÇn thÕ hiÖn lªn víi hai ®Æc ®iÓm chÝnh
- Mïa xu©n trÇn thÕ lµ mét thiªn ®­êng n¬i mÆt ®Êt:
+§Çy løa ®«i h¹nh phóc- “ong b­ím tuÇn th¸ng mËt”
+§Çy s¾choa,h­¬ng th¬m- “hoacña ®ång néi xanh r×”
+§Çy ©m thanh t×nh tø- “khóc t×nh si” cña yÕn anh...
+§Çy ¸nhc s¸ng diÖu k×- “¸nh s¸ng chíp hµng mi...”
+§Çy niÒm vui- “thÇn vui h»ng gâ cöa”mçi buæi s¸ng
=>§iÖp ng÷ “nµy ®©y”®· nhÊn m¹nh sù phong phó
cña c¶nh s¾c n¬i cuéc sèng trÇn thÕ...


- Mïa xu©n trÇn thÕ cßn nh­ mét ng­êi t×nh trÎ
®Ñp , c¨ng mäng sù sèng vµ Èn chøa søc quyÕn
rò kh«ng thÓ c­ìng nçi “Th¸ng giªng ngon nh­
mét cÆp m«i gÇn”
=>ThÓ hiÖn quan
niÖm mÜ häc míi: chuÈn
mùc c¸i ®Ñp lµ con
ng­êi ë tuæi trÎ ,t×nh yªu...


* C©u hái : Bªn c¹nh niÒm h¹nh phóc nh­ trªn ®Õn
®o¹n 3 l¹i cho thÊy t¸c gi¶ cã nh÷ng nçi niÒm g×?
Lý gi¶i céi nguån cña nh÷ng nçi niÒm Êy?
3. Đoạn 3: Nỗi buồn ,lo, tiếc nuối trước dòng chảy thời gian
- Hoài niệm tiếc nuối mùa xuân ngay trong mùa xuân- "Không chờ nắng hạ mới hoài xuân"
=>Tiếc nuối tuổi xuân ngay giữa thời tuổi trẻ...
Cho rằng đời người chỉ có ý nghĩa khi ở thời tuổi trẻ - "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"=>bởi vậy đời người vô cùng ngắn ngủi...
-Cảm thấy trong không gian
vạn vật đều mang tâm thế
buồn đau bởi sự sự tàn phai
sắp sửa - " Khắp sông núi
vẫn than thầm tiễn biệt"

- Nhµ th¬ trµo d©ng mét niÒm buån ®au tuyÖt väng
v× kh«ng bao giê cã thÓ quay l¹i víi nh÷ng n¨m
th¸ng cuéc ®êi ®· ®i qua – “Ch¼ng bao giê ,«i ch¼ng! bao giê n÷a...”
=>Céi nguån cña nçi
buån lo tiÕc nuèi trªn
lµ mét t×nh yªu cuéc
sèng ,yªu tuæi trÎ
tha thiÕt ...


C©u hái: §o¹n th¬ cuèi lµ kh¸t väng ch¹y ®ua víi thêi gian ®Ó tËn h­ëng vÎ ®Ñp mïa xu©n trÇn thÕ . VËy kh¸t väng ®ã cña nhµ th¬ ®· ®­îc diÔn t¶ víi nghÖ thuËt cã g× ®Æc s¾c?
4 .Đoạn 4: Khát vọng chạy đua với thời gian để tận
hưởng vẻ đẹp mùa xuân trần thế...
* Thể hiện qua :
- Điệp ngữ "ta muốn"=> khẳng định khát vọng cao độ muốn được tận hưởng vẻ đẹp mùa xuân...
- Dùng trùng điệp các động từ diễn tả các động thái yêu đương ngày một tăng cấp: ôm->riết->say->
thâu->cắn=> Cho thấy tác giả gắn bó với cuộc sống bằng tình cảm nồng nàn như với người tình...
- Chuyển từ xưng "tôi"
sang "ta"=> Khẳng định
cái tôi đầy uy quyền đối
với tạo vật thiên nhiên...

III.Đánh giá chung:
*Câu hỏi: Tại sao có ý kiến cho rằng:"Vộivàng" là bài thơ rất Xuân Diệu?

III. Đánh giá chung:
* "Vội vàng" là bài thơ rất Xuân Diệu . Bởi:
- Thể hiện rõ một cái tôi Xuân Diệu cháy bỏng niềm khát khao giao cảm với đời ...
- Thể hiện rõ mĩ học Xuân Diệu :Chuẩn mực cái đẹp là con người ở tuổi trẻ và tình yêu...
- Thể hiện rõ bút pháp nghệ thuật tân kì
-> ở dùng từ:
tháng giêng ngon;con gió xinh...
-> ở đặt câu:
"Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng
một nửa"...
:
Hãy thư giãn trước khi luyện tập
LuyÖn tËp
Bµi th¬ “ Véi vµng”cña Xu©n DiÖu ®­îc viÕt theo
theo thÓ lo¹i:
A. Tr÷ t×nh B.Tr÷ t×nh- TriÕt luËn
B. Tù sù C. Tù sù – Tr÷ t×nh
2. “Véi vµng”lµ bµi th¬:
A.LuËn ®Ò ,cã kÕt cÊu l«gic rÊt chÆt chÏ
B. C¶m xóc ch¶y trµn theo ngßi bót ,kh«ng cã tÝnh duy lÝ chÆt chÏ.
C. §· vËn dông s¸ng t¹o chÊt liÖu v¨n häc d©n gian
3. "Vội vàng"(tìm ý không đúng)
A.Trình bày một quan niệm rất mới về cuộc sống
B. Trình bày một quan niệm về tình yêu đôi lứa
C. Biểu thị cảm xúc nồng nhiệt , chân thực
4. Bốn dòng thơ đầu(tìm ý sai):
A. Là một ước muốn chống lại quy luật của trời đất
B. Là khát khao giữ được hương sắc cuộc đời
C.ẩn chứa nỗi tuyệt vọng vì biết đó là ảo tưởng
5. Bốn dòng thơ đầu sử dụng thơ ngũ ngôn(tìm ý sai)
A. Tạo ra sự dứt khoát dõng dạc của tuyên ngôn
B. Tạo giọng điệu kể chuyện cho bài thơ.
C.Nếu viết thành thơ 4 tiếng thì tốt hơn

6. Đoạn thơ thứ hai: "Của ong bướm.....
...cặp môi gần"
A.Giải thích tại sao lại có ước muốn kì lạ ở 4 dòng đầu
B. Chỉ là mạch cảm xúc hồn nhiên tươi vui
C. Thể hiện tình yêu đôi lứa son sắt
7. Giữa "Thơ duyên"và "Vội vàng" (tìm ý sai)
A. Giống nhau ở quan niệm hạnh phúc là kết đôi ân ái
C. Thơ duyên khác Vội vàng ở mức độ , cường độ cảm xúc.
D.Cảm xúc trong Thơ duyên hoàn toàn khác Vội vàng

8. Hai tiÕng “nµy ®©y” ë gi÷a dßng th¬ chuyÓn dêi
ra ®Çu råi l¹i quay vÒ gi÷a (t×m ý sai):
Nhµ th¬ nh­ d¾t tay mäi ng­êi vµo khu v­ên h­¬ng s¾c víi h¹nh phóc trÇn thÕ ..
B. Nã nh­ gi÷ nhÞp cho b¶n ®µn ®Çy h¹nh phóc...
C.T¹o mét cÊu l¹ vµ ®Ñp thuÇn tuý cho ®o¹n th¬
D. Cho ta h×nh dung mäi kh«ng gian n¬i trÇn thÕ ®©u ®©u còng ngËp trµn sù sèmg vµ h¹nh phóc løa ®«i

9. "Tuần tháng mật"có thể hiểu là(Tìm ý sai)
A. Tuần tháng mật là của ong bướm vì chúng đang rập rờn trên những bông hoa của đồng nội đầy
mật ngọt.
B. Thời gian hoa đồng nội cho ong bướm hút được nhiều chất mật ngọt của ái tình.
C.Thời gian của ong bướm ngọt thơm như mật
D. Thời gian hạnh phúc nhất của đôi lứa
10. Câu thơ của Nguyễn Du: "Dập dìu gió lá cành chim" lấy điển tích Trung Hoa ngụ ý nói về cảnh
lả lơi chốn ăn chơi .So với hai dòng thơ ở "Vội vàng"
"Này đây lá của của cành tơ phơ phất
Của yến ánh này đây khúc tình si"
A.Có mối liên hệ về ý. Có điều Xuân Diệu côngkhai
ca ngợi tình yêu đắm đuối , tự nhiên của đôi lưá.
B. Không có mối liên hệ với nhau
C. Thơ Nguyễn Du nói về lứa đôi trai gái, thơ Xuân Diệu tả cảnh thiên nhiên

Hãy thư giãn trước khi luyện tập tiếp
11. C©u th¬ “Vµ nµy ®©y ¸nh s¸ng chíp hµng mi” lµ:
A. ¸nh s¸ng b×nh minh cña mÆt trêi chiÕu chãi läi vµom¾t thiÕu n÷,khiÕn cho ®«i m¾t Êy ph¶i chíp hµng mi
B.§«i m¾t ng­êi ®Ñp khÏ chíp hµng mi t¹o nªn mét buæi b×nh minh k× diÖu.§ã lµ nguån n¨ng l­îng cung cÊp søc xu©n cho khu v­ên t×nh ¸i cña thiªn nhiªn
C. §©y lµ ¸nh s¸ng tuyÖt ®Ñp khiÕn thiÕu n÷ xao ®éng chíp chíp hµng mi
12.C©u th¬ “Vµ nµy ®©y ¸nh s¸ng chíp hµng mi”
cã nÐt t­¬ng ®ång h¬n víi nh÷ng c©u th¬ nµo sau
®©y cña Xu©n DiÖu:
A.“Tµ ¸o míi còng say mïi giã n­íc
RÆng mi dµi xao ®éng ¸nh d­¬ng vui”
B. “Trong v­ên inh ái tiÕng chim vui
ThiÕu n÷ nh×n xu©n mØm miÖng c­êi.”
C. “§æ trêi xanh ngäc qua mu«n l¸”

13.Câu thơ"Tháng giêng ngon như một cặp môi gần"
(tìm ý sai) : A. Là cảm giác của ái ân tình tự
Tháng giêng mơn mởn non tơ đầy sức sống thanh tân .Nó như người tình rạo rực ,trinh nguyên với
sức quyến rũ không cưỡng lại được
C. Tháng giêng khởi đầu cho mùa xuân, cặp môi gần
khởi đầu cho một nụ hôn đắm đuối. Hai cái mở đầu gợi về hạnh phúc đầu tiên
D."Ăn" tháng giêng - hưởng thụ tháng giêng ngon
như ăn trái môi người .
E. Câu thơ như bữa tiệc được dọn để sau đó:
"Hỡi xuân hồng , ta muốn cắn vào ngươi!"

14.C©u th¬ “T«i sung s­íng. Nh­ng véi vµng mét nöa”
(t×m ý sai)
A. DÊu chÊm gi÷a 2 c©u trong 1 dßng th¬ lµ ®iÓm giao
cña hai t©m tr¹ng :niÒm h¹nh phóc vµ sù th¶ng thèt
B.“Véi vµng mét nöa” nghÜa lµ nöa cßn l¹i kh«ng thÓ
v«Þ vµng.
C. Ng¾m nh×n h¹nh phóc chØ lµ véi vµng mét nöa, cßn nöa kia lµ ph¶i ph¸ cç tËn h­ëng h¹nh phóc trÇn thÕ ban tÆng.
15.§o¹n thø ba cña “Véi vµng”(t×m ý sai):
A. Nh©n vËt tr÷ t×nh thÊy ®­îc b»ng lÝ trÝ r»ng tuæi xu©n vµ mïa xu©n qu¸ ng¾n ngñi. Råi nã sÏ ®i qua.
B.ThÓ hiÖn sù bÕ t¾c cña c¸i “t«i” c« ®¬n.
C. §êi ng­êi cã ý nghi· nhÊt lµ Tuæi trÎ . Tuæi trÎ sÏ
mÊt ®i vÜnh viÔn theo thêi gian
16. §o¹n th¬ cuèi cïng :
A.Giäng ®iÖu th¬ thay ®æi chuyÓn sang nhÞp hµnh
khóc ®Ó biÓu hiÖn nh÷ng c¶m xóc mçi lóc mét cuång
nhiÖt ,vå vËp.ThÓ hiÖn kh¸t väng sèng m·nh liÖt...
B. Cæ vò mét lèi sèng véi vµng , sèng gÊp...
C. ThÓ hiÖn râ mét c¸i “t«i” ®Çy hoµi nghi , ch¸n n¶n
17.Më ®Çu bµi “Véi vµng” Xu©n DiÖu dïng ®¹i tõ “t«i” ®Õn cuèi bµi th¬ l¹i dïng ®¹i tõ “ta” v×:
A. C¶ hai ®¹i tõ ®Òu ë ng«i thø nhÊt vµ cã thÓ thay thÕ
cho nhau, ®Òu lµ c¸i t«i Xu©n DiÖu
B. ThÓ hiÖn c­êng ®é c¶m xóc ngµy cµng m·nh liÖt cña Xu©n DiÖu
C.Tõ sù béc lé c¸i t«i c¸ nh©n ®Õn lêi tuyªn ng«n nh©n sinh göi tÊt c¶ nh÷ng ng­êi trÎ tuæi vµ nhÊt lµ
trÎ lßng cña Xu©n DiÖu
18. “Ta muèn” lÆp l¹i víi mËt ®é dµy(t×m ý sai)
A.Ta gåm c¶ t«i vµ gi¶ ®Þnh mäi ng­êi ®ang theo quan ®iÓm sèng víi m×nh .
B. Nh÷ng dßng th¬ trµo d©ng , l«i cuèn theo nhÞp cña sè ®«ng .
C.ThÓ hiÖn mét c¸i “t«i” ®Çy Ých kØ muèn tÊt c¶ lµ
cña m×nh.
D. ThÓ hiÖn mét niÒm kh¸t yªu , kh¸t sèng cao ®é
19. HÖ thèng c¸c ®éng tõ :
¤m -riÕt-say - th©u- chÕnh cho¸ng -®· ®Çy-no nª- c¾n
A. ThÓ hiÖn mét c¸i“t«i”tham lam ®Õn bÊt b×nh th­êng
B.Cã quan hÖ víi nhau theo chiÒu h­íng t¨ng tiÕn
C. §éc lËp kh«ng liªn quan tíi nhau

20T×m ý sai:Gi÷a2 c©u th¬“Th¸ng giªng ngon nh­ mét
cÆp m«i gÇn”-“Hìi xu©n hång,ta muèn c¾n vµo ng­¬i”
A. Mét bªn lµ c¶m nhËn , mét bªn lµ cÇn h­ëng thô sù
c¶m nhËn ®ã
B.Mét c©u lµ hiÖn t¹i, mét c©u lµ qu¸ khø
C. Mét c©u miªu t¶ qua so s¸nh cßn1c©u lµ tuyªn ng«nGiê häc ®· hÕt ,chµo t¹m biÖt vµ hÑn
gÆp l¹i c¸c em
10. Câu thơ của Nguyễn Du: "Dập dìu gió lá cành chim"
No_avatar

Quá hay Nụ hôn

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓