Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nguyệt
Ngày gửi: 15h:05' 25-11-2018
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 84
Số lượt thích: 0 người
1
Cồn cát
Bãi biển Nha Trang
Di tích Mỹ Sơn
Cảng Dung Quất
Tiết 27-Bi 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

Tiết 27-Bi 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ
- Laø daûi ñaát heïp ngang, keùo daøi töø Ñaø Naüng ñeán Bình Thuaän
- Phía Bắc giaùp BTB
-Phía T giaùp Laøo, Taây Nguyeân
- Phía TN giaùp ĐNB
- Phía Ñ giaùp bieån Ñông
- Coù nhieàu ñaûo, quaàn ñaûo, trong ñoù coù quaàn ñaûo Hoaøng Sa, Tröôøng Sa
+YÙ nghóa: Laø caàu noái giöõa Baéc- Nam, noái Taây Nguyeân vôùi Bieån Ñoâng, thuaän lôïi cho löu thoâng haøng hoaù, caùc ñaûo vaø quaàn ñaûo, coù taàm quan troïng veà kinh teá vaø quoác phoøng ñoái vôùi caû nöôùc
 
Tiết 27-Bi 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
* Nhóm1: Quan saùt hình 25.1
- Cho bieát ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñòa hình ,khí haäu, khoáng sản… trong vuøng?
- Vò trí ñòa lyù caùc vònh Dung Quaát, Vaên Phong, Cam Ranh.
- Caùc baõi taém vaø cô sôû du lòch noåi tieáng.
* Nhóm 2: Đánh giá những thuận lợi của điều kiện tự nhiên và TNTN đối với phát triển kinh tế - xã hội.(Biển, khoáng sản…)
* Nhóm 3: Đánh giá những khó khăn của điều kiện tự nhiên và TNTN đối với phát triển kinh tế - xã hội.
- Taïi sao vaán ñeà baûo veä vaø phaùt trieån röøng coù taàm quan troïng ñaëc bieät ôû caùc tænh cöïc Nam Trung Boä?
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
- Nhóm1: Quan saùt hình 25.1
- Cho bieát ñaëc ñieåm noåi baät cuûa ñòa hình ,khí haäu, khoáng sản… trong vuøng?
- Vò trí ñòa lyù caùc vònh Dung Quaát, Vaên Phong, Cam Ranh.
- Caùc baõi taém vaø cô sôû du lòch noåi tieáng.
7
Vịnh Cam ranh
Vịnh Dung Quất
Vịnh Vân Phong
II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Ñaëc ñieåm: caùc tænh ñeàu coù nuùi, goø ñoài ôû phía taây, daûi ñoàng baèng heïp ôû phía ñoâng, bôø bieån khuùc khuyûu, coù nhieàu vuõng vònh
Tiết 27-Bi 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
- Nhóm 2: Đánh giá những thuận lợi của điều kiện tự nhiên và TNTN đối với phát triển kinh tế - xã hội.
(Biển, khoáng sản…)
II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
Ñaëc ñieåm:
- Thuaän lôïi: tieàm naêng noåi baät laø kinh teá bieån( bieån nhieàu haûi saûn, nhieàu baõi bieån ñeïp, nhieàu vuõng vònh ñeå xaây döïng caûng nöôùc saâu...), coù moät soá khoaùng saûn (caùt thuyû tinh, titan, vaøng...)
Tiết 27-Bi 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
* Nhóm 3: Đánh giá những khó khăn của điều kiện tự nhiên và TNTN đối với phát triển kinh tế - xã hội.
- Taïi sao vaán ñeà baûo veä vaø phaùt trieån röøng coù taàm quan troïng ñaëc bieät ôû caùc tænh cöïc Nam Trung Boä?
II/ Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
Ñaëc ñieåm:
Thuaän lôïi
Khoù khaên: nhieàu thieân tai (Baõo, luõ luït, haïn haùn, hieän töôïng sa maïc hoaù)
Tiết 27-Bi 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
13
Hạn hán
Lũ lụt
Sa mạc hóa: đang có xu thế mở rộng, đặc biệt ở 2 tinh Ninh Thuận và Bình Thuận(dải cát ven biển Ninh Thuận dài 105 Km .Tại Bình Thuận địa hình đồi cát và cát ven biển chiếm hơn 18% diện tích chủ yếu là cồn cát dài khoảng 52Km, rộng nhất tới 20km, độ cao khoảng 60- 220m
TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ - XÃ HỘI
Dựa vào bảng dưới đây em hãy nhận xét gì về phân bố dân cư và hoạt động kinh tế giữa phía đông và phía tây vùng DHNTB?
TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ - XÃ HỘI
- Đặc điểm: phân bố dân cư và hoạt động kinh tế có sự khác biệt giữa phía đông và phía tây (học bảng 25.1 / 92)
Hình ảnh về một số dân tộc thiểu số vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Ê đê
Ra- giai
Chăm
Ba na
Cơ tu
Người Chăm ở Ninh Thuận
TIẾT 27 BÀI 25 : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ - XÃ HỘI
? Dựa vào bảng 25.2, hãy nhận xét về tình hình dân cư, xã hội của vùng so với cả nước?
Bảng 25.2: Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở DHNTB, năm 1999
20
Tiết 27-Bi 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
Cho biết dân cư – xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi khó khăn gì cho phát triển kinh tế?
-Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm, nhiều điểm du lịch hấp dẫn (phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn)
- Khó Khăn: đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
III/ Đặc điểm dân cư –xã hội
Hình 25.2: Phố cổ Hội An (Quảng Nam)
Hình 25.3: Di tích Mỹ Sơn( Quảng Nam)
…. Được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào tháng 12/1999.
22
LUYỆN TẬP
2. Cho biết dân cư – xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi khó khăn gì cho phát triển kinh tế?
1. Điều kiện tự nhiên của Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội ?
Ôn bài kết hợp với đọc lại bài trong sách giáo khoa.
Traû lôøi caùc caâu hoûi 1,2,3 (trang 94)
Chuẩn bị bài 26: VUØNG DUYEÂN HAÛI NAM TRUNG BOÄ (TT)
+ Söu taàm moät soá tranh aûnh veà hoaït ñoäng kinh teá noâng coâng nghieäp vaø dòch vuï cuûa vuøng ( du lòch)
+ Ñoïc vaø phaân tích caùc baûng soá lieäu trong baøi, so saùnh vôùi caùc vuøng ñaõ hoïc…
Hướng dẫn về nhà:
 
Gửi ý kiến