Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Quốc Vinh
Ngày gửi: 14h:45' 03-12-2015
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỷ X- XVIII được biểu hiện như thế nào?


Câu 2: Kể tên một số quốc gia phong kiến Đông Nam Á là tiền thân của các quốc gia ngày nay?
BÀI 9
VUONG QU?C CAMPUCHIA V VUONG QU?C LO
VIỆT NAM
LÀO
CAMPUCHIA
LƯỢC ĐỒ CÁC QUỐC GIA Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
Lược đồ Campuchia cổ đại
1.VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA
a) Thôøi kyø hình thaønh.
- Ñòa hình:
Ñaát nöôùc Campuchia nhö moät loøng chaûo khoång loà, xung quanh laø röøng vaø cao nguyeân bao boïc, ñaùy chaûo laø Bieån Hoà.
-Toäc ngöôøi chuû yeáu laø ngöôøi Khmer.


- Ñòa baøn sinh soáng:
Treân cao nguyeân CoøRaït vaø maïn trung löu Soâng Meâcoâng( phía Baéc nöôùc Campuchia ngaøy nay).

- Theá kæ thöù VI vöông quoác Campuchia hình thaønh.
b) Thời kỳ phát triển (thế kỉ X-XV)
- Ñaëc ñieåm chung:
+ Phaùt trieån röïc rôõ thôøi kyø AÊngco (802- 1432).
+ Quaàn cö ôû phía Baéc Bieån Hoà, xaây döïng kinh ñoâ AÊngco ( Tænh Xieâm Rieäp ngaøy nay).
THẢO LUẬN NHÓM

+Nhoùm 1:
Bieåu hieän söï phaùt trieån thònh ñaït cuûa Campuchia veà ñaëc ñieåm kinh teá?

+Nhoùm 2:
Bieåu hieän söï phaùt trieån lôùn maïnh cuûa Campuchia veà maët chính trò?
Đặc điểm kinh tế
- Kinh tế:
+ Nông nghiệp: trồng lúa nước.
+ Thủ công nghiệp: dệt, làm đồ trang sức, chạm khắc đá trên các bức phù điêu của các đền tháp.
+ Các nghề khác: đánh cá (Biển Hồ), khai thác lâm sản quý, săn bắt.
- Chính trò:

+ Khoâng ngöøng môû roäng laõnh thoå.
+ Trôû thaønh cöôøng quoác ham chieán traän nhaát trong khu vöïc, döôùi thôøi vua Giay-a-vaùc- man VII ( 1181- 1201).

Người Thái tấn công
Người Khơme rút chạy
- Cuối thế kỉ XIII Campuchia suy yếu, người Thái tấn công, họ bỏ kinh đô chạy về phía Nam. Năm 1863 bị thực dân Pháp xâm lược.
- Khu Ăng- co Vát có chu vi gần 6km; diện tích khoảng 200 ha
nơi cao nhất là đỉnh tháp của ngôi đền chính có độ cao 63m.
Khu đền gồm 4 tầng nền càng lên cao càng thu nhỏ lại.
Vị thần linh thờ ở đây là Visnu.
c) Văn hóa Campuchia.
- Chöõ vieát:
Theá kæ VII ngöôøi Campuchia ñaõ saùng taïo ra chöõ vieát rieâng döïa treân chöõ Phaïn.
- Vaên hoïc:
Vaên hoïc daân gian vaø vaên hoïc vieát phaùt trieån nhö truyeän thaàn thoaïi, truyeän cöôøi, truyeän traïng, truyeän thô. Theå hieän tình caûm con ngöôøi vôùi thieân nhieân vaø ñaát nöôùc.
Kiến trúc AÊngco Vaùt vaø AÊngco Thom
của Campuchia chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào?

- Kieán truùc, ngheä thuaät:
+ Kiến trúc, nghệ thuật gắn với tôn giáo.
+ Trước thế kỉ XII tiếp thu Hinđu giáo xây dựng Ăngco vát.
+ Từ thế kỉ XII tiếp thu Phật giáo xây dựng Ăngco Thom.

? Campuchia tạo ra được bản sắc văn hóa riêng.

Văn hoá
Campuchia
Điêu khắc và Lễ hội
Lập niên biểu các giai đoạn phát triển của Vương quốc Campuchia theo nội dung sau :
VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO
Campu
chia
Thế kỉ VI vương quốc Campuchia thành lập.
Từ Thế kỉ X- Thế kỉ XV là thời kỳ Ăng co huy hoàng.
Chính trị: Trở thành cường quốc ham chiến trận nhất ĐNA.
Kinh tế: nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.
1.Vương quốc Campuchia.
a) Thời kỳ hình thành.
- Địa hình:
- Dân tộc:
- Địa bàn sinh sống:
b) Thời kỳ phát triển.(TK IX- XIII)
- Đặc điểm chung:
- Kinh tế:
- Chính trị:
c) Văn hóa Campuchia.
- Chữ viết:
- Văn học:
- Kiến trúc, nghệ thuật:

?Phần trắc nghiệm.
- Tộc người chiếm đa số ở Campuchia.
A) Người Chăm
B) Người Khmer
C) Người Kinh
D) Người Lào
- Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa nước nào?
A) Văn hóa người Việt
B) Văn hóa Trung Quốc
C) Văn hóa Ấn Độ
D) Văn hóa Phương Tây.
- Quân Campuchia đã đánh chiếm và biến Cham-pa thành một tỉnh dưới thời vua nào?
A) Giay-a-vác-man V
B) Xu-li-nha-vông-xa
C) Giay-a-vác-man VII
D) Pha Ngừm

-Vương quốc Campuchia bắt đầu suy yếu vào thời gian nào?
A) Thế kỉ XVI
B) Đầu thế kỉ XIII
C) Thế kỉ XIV
D) Cuối thế kỉ XIII
cám ơn quý thầy cô và các em học sinh
 
Gửi ý kiến