Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 9. Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyêt
Ngày gửi: 21h:28' 28-11-2011
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 364
Số lượt thích: 0 người
BÀI 9: VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO.
1VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
luược đồ tự nhiênCam- Pu -Chia
Luược đồ tự nhiên Lào
Th¶o luËn nhãm:5 phót
N1:VÏ s¬ ®å qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn,suy yÕu cña vu­¬ng quèc Campuchia.T¹i sao nãi Thêi k× ¡ng-co lµ thêi k× ph¸t triÓn nhÊt ?
N2:VÏ s¬ ®å qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn,suy yÕu cña vu­¬ng quèc Lµo. T¹i sao nãi tõ c¸c thÕ kØ XV ®Õn thÕ kØ XVII lµ thêi k× ph¸t triÓn thÞng vuîng?
N3:T×m hiÓu vÒ v¨n hãa Campuchia:ch÷ viÕt,v¨n häc,kiÕn tróc.Nhan xet
N4:T×m hiÓu vÒ v¨n hãa Lµo:ch÷ viÕt,kiÕn tróc
I.Qóa tr×nh h×nh thµnh,ph¸t triÓn,suy yÕu cña v­­u­¬ng quèc Campuchia vµ Lµo
*Vu­­¬ng q­uèc Campuchia
ThÕ kØ VI:h×nh thµnh
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc campuchia

ThÕ kØ VI:h×nh thµnh
Thêi k× ¡ngco(802-1432):ph¸t triÓn nhÊt
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc campuchia
Ăng-co
Mô hình thành phố cổ Angkor.
Hệ thống tưới tiêu chằng chịt khắp thành phố.
RUA BATAGU
Mô hình thành phố cổ Angkor. Các nhà khoa học tin rằng, Angkor là thủ đô tiền công nghiệp lớn nhất thế giới với diện tích tương đương Los Angeles ngày nay
Bản đồ châu Á và châu Âu vào khoảng 1200 CN   Đế quốc Khmer trong thời đại hoàng kim
ThÕ kØ VI:h×nh thµnh
Thêi k× ¡ngco(802-1432):ph¸t triÓn nhÊt
Cuèi thÕ kØ XIII:b¾t ®Çu suy yÕu
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc campuchia
*Vu­­¬ng quèc Lµo
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc lào
N¨m 1353:lËp ra n­uíc LanXang
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc lào
N¨m 1353:lËp ra n­uíc LanXang
ThÕ kØ XV-XVII:giai ®oan thÞnh ®¹t
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc lào
N¨m 1353:lËp ra n­uíc LanXang
ThÕ kØ XV-XVII:giai ®oan thÞnh ®¹t
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc lào
N¨m 1353:lËp ra n­uíc LanXang
ThÕ kØ XV-XVII:giai ®oan thÞnh ®¹t
ThÕ kØ XVIII:suy yÕu
II.V¨n hãa cña vu­¬ng quèc Campuchia vµ vu­¬ng quèc Lµo
1. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA
Văn hoá :
Ch­÷ kh¬me
Chữ Khơme cổ
1. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA
Văn hoá :
Văn học dân gian và văn học viết với nhiều thể loại phong phú :Truyện cười....
Ch­÷ kh¬me
1. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA
Văn hoá :
Văn học dân gian và văn học viết với nhiều thể loại phong phú :Truyện cười....
Xây dựng nhiều công trình kiến trúc : Ăng co-Vát( Hin-đu ) Ăng coThom( Phật giáo)...
Ch­÷ kh¬me
Một bức phù điêu tại đền Bayon tại Angkor Thom miêu tả chiến tranh giữa Khmer và Chămpa.
1. VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA
Văn hoá :
Cam-pu-chia xây dựng được một nền văn hoá riêng , hết sức độc đáo
Ch÷ kh¬me
Văn học dân gian và văn học viết với nhiều thể loại phong phú :Truyện cười....
Xây dựng nhiều công trình kiến trúc : Ăng co-Vát, Ăng coThom
Văn hoá :
2. VƯƠNG QUỐC LÀO
Chữ viết:
Sáng tạo ra chữ viết riêng trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mianma

Văn hoá :
2. VƯƠNG QUỐC LÀO
Chữ viết:
Sáng tạo ra chữ viết riêng trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mianma

Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc phật giáo(Thạt Luổng ở Viêng Chăn)
Văn hoá :
2. VƯƠNG QUỐC LÀO
Lào xây dựng được một nền văn hoá riêng , giàu bản sắc dân tộc
Chữ viết:
Sáng tạo ra chữ viết riêng trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và Mianma

Kiến trúc: Xây dựng một số công trình kiến trúc phật giáo(Thạt Luổng ở Viêng Chăn)
ảnh hưởng sâu sắc văn hóa ấn Độ
Có sự sáng tạo, xây dựng nền văn hóa có bản sắc riêng khá độc đáo
Nh?n xet chung v? van hóa Lào và Campuchia?
ThÕ kØ VI:h×nh thµnh
Thêi k× ¡ngco(802-1432):ph¸t triÓn nhÊt
Cuèi thÕ kØ XIII:b¾t ®Çu suy yÕu
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc campuchia
Quá trình hình thành và phát triển ưvuơng quốc lào
N¨m 1353:lËp ra n­uíc LanXang
ThÕ kØ XV-XVII:giai ®oan thÞnh ®¹t
ThÕ kØ XVIII:suy yÕu
No_avatarf
don dieu qua
 
Gửi ý kiến